သန ၁၅.၁၂: သုခိတသုတ္

၁၃၅။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ခ်မ္းသာေသာ တန္ဆာဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာသူကို ေတြ႕ျမင္ကုန္ရာ၏၊ ဤသို႔ ေတြ႕ျမင္ရာ၌ ”ငါတို႔သည္လည္း ဤရွည္စြာေသာ အဓြန္႔ကာလ၌ ဤသို႔သေဘာ ရွိေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစားရဖူးလွေလၿပီ” ဟူ၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္အပ္၏။ ထိုသို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း- ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္၊ ေရွ႕အစြန္းသည္ မထင္။ပ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာတည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။