သန ၁၅.၁၃: တႎသမတၱသုတ္

၁၃၆။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ သံုးက်ိပ္ေသာ ပါေဝယ်ကတိုင္းသား ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ အာရညကင္ဓုတင္ေဆာင္၊ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္၊ ပံသုကူ ဓုတင္ေဆာင္၊ တိစီဝရိက္ဓုတင္ေဆာင္တို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လ်က္ အလံုးစံုပင္ သံေယာဇဥ္ရွိကုန္ေသးသည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးကုန္လ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ ေနကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအၾကံသည္ ျဖစ္၏- ”သံုးက်ိပ္မွ်ေသာ ဤပါေဝယ်ကတိုင္းသား ရဟန္းအားလံုးတို႔သည္ အာရညကင္ဓုတင္ေဆာင္၊ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာင္၊ ပံသုကူဓုတင္ေဆာင္၊ တိစီဝရိက္ ဓုတင္ေဆာင္တို႔ ျဖစ္ၾကကုန္လ်က္ အလံုးစံုပင္ သံေယာဇဥ္ရွိၾကကုန္ေသး၏၊ ထိုရဟန္းတို႔အား ဤေနရာ၌ ပင္လွ်င္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မစြဲလမ္းမူ၍ အာသဝတရားတို႔မွ စိတ္တို႔ လြန္ေျမာက္ကုန္ရာေသာ အျခင္း အရာျဖင့္ ငါသည္ တရားေဟာရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ရဟန္းတို႔”ဟူ၍ ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား”ဟူ၍ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား အား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ သံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖင့္ ပိတ္ဖုံးအပ္ကုန္သည္ တဏွာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕ခ်ည္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဤဘဝမွ ထိုဘဝ ထိုဘဝမွ ဤဘဝသို႔ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေရွ႕အစြန္းသည္ မထင္ႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤရွည္စြာေသာ အဓြန္႔ကာလ၌ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ သင္တို႔၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္အပ္ကုန္ သည္ ျဖစ္၍ ယိုစီးေသာ ေသြးရည္ၾကည္ႏွင့္ မဟာသမုဒၵရာေလးစင္းေရသည္ အဘယ္က သာလြန္မ်ားျပား သနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား ဤရွည္စြာေသာ အဓြန္႔ကာလ၌ ေျပးသြား က်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ယိုစီးေသာ ေသြးရည္ၾကည္သည္သာလွ်င္ မ်ားလွပါ၏၊ မဟာသမုဒၵရာေလးစင္းေရသည္ မမ်ားလွပါ”ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတိုင္းေသာ တရားကို အကြၽႏု္ပ္တို႔ သိပါကုန္၏ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ေကာင္းစြ ေကာင္းစြ၊ ဤရွည္စြာေသာ အဓြန္႔ကာလ၌ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ သင္တို႔၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ယိုစီးေသာ ေသြးရည္ၾကည္သည္သာလွ်င္ မ်ားလွပါ၏၊ မဟာသမုဒၵရာေလးစင္းေရသည္ မမ်ားလွဟု ငါဘုရား ေဟာတိုင္းေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ တရားကို ေကာင္းစြာ သိၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ရွည္စြာေသာ ညဥ္႕တို႔ပတ္လံုး ႏြားျဖစ္ကုန္စဥ္ ႏြားျဖစ္၍ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ ယိုစီး ေသာ ေသြးရည္ၾကည္သည္သာလွ်င္ မ်ားလွ၏၊ မဟာသမုဒၵရာေလးစင္းေရသည္ မမ်ားလွေခ်။ပ။ ရဟန္းတို႔ ရွည္စြာေသာ ညဥ္႕တို႔ပတ္လံုး ကြၽဲျဖစ္ကုန္စဥ္ ကြၽဲျဖစ္၍ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ သင္တို႔၏ ယိုစီးေသာ ေသြးရည္ၾကည္သည္သာလွ်င္ မ်ားလွ၏၊ မဟာသမုဒၵရာေလးစင္းေရသည္ မမ်ားလွေခ်။ပ။ ရဟန္းတို႔ ရွည္စြာေသာ ညဥ္႕တို႔ပတ္လံုး သိုးျဖစ္ကုန္စဥ္ သိုးျဖစ္၍ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ သင္တို႔၏။ပ။ ဆိတ္ျဖစ္ ကုန္စဥ္ ဆိတ္ျဖစ္၍ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ သင္တို႔၏။ သမင္ျဖစ္ကုန္စဥ္ သမင္ျဖစ္၍ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရ ေသာ သင္တို႔၏။ ၾကက္ျဖစ္ကုန္စဥ္ ၾကက္ျဖစ္၍ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ သင္တို႔၏။ ဝက္ျဖစ္ကုန္စဥ္ ဝက္ျဖစ္၍ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ သင္တို႔၏။

ရဟန္းတို႔ ရွည္စြာေသာ ညဥ္႕တို႔ပတ္လံုး ရြာကို ဖ်က္ဆီးတတ္ကုန္ေသာ ခိုးသူျဖစ္စဥ္ ”ရြာကို ဖ်က္ဆီးတတ္ကုန္ေသာ ခိုးသူ”ဟူ၍ ဖမ္းၿပီးလွ်င္ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ သင္တို႔၏ ယိုစီးေသာ ေသြးရည္ ၾကည္သည္။ ရဟန္းတို႔ ရွည္စြာေသာ ညဥ္႕တို႔ပတ္လံုး ”လမ္းခရီး၌ လုယက္တတ္ကုန္ေသာ ခိုးသူတို႔” ဟူ၍ ဖမ္းၿပီးလွ်င္ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ သင္တို႔၏ ယိုစီးကုန္ေသာ ေသြးရည္ၾကည္သည္။ ရဟန္းတို႔ ရွည္စြာေသာ ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး ”သူတစ္ပါး၏ မယားကို ခိုးတတ္ေသာ ခိုးသူတို႔”ဟူ၍ ဖမ္းၿပီးလွ်င္ ဦးေခါင္းျဖတ္ခံရေသာ သင္တို႔၏ ယိုစီးေသာ ေသြးရည္ၾကည္သည္ မ်ားလွ၏၊ မဟာသမုဒၵရာေလးစင္းေရ သည္ မမ်ားလွေခ်။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ပ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွသည္သာလွ်င္တည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာအပ္ ေသာ တရားကို ႏွစ္လိုဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏၊ ဤသို႔ ဤဂါထာ မဖက္ စုဏၰိယသက္သက္ တရားေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ ပါေဝယ်ကတိုင္းသား ရဟန္းသံုးက်ိပ္တို႔အား တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္ မစြဲလမ္းမူ၍ စိတ္တို႔သည္ အာသေဝါတရားတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ကုန္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။