သန ၁၅.၁၄-၁၉: မာတုသုတ္

၄-မာတုသုတ္

၁၃၇။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ သံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤရွည္စြာေသာ အဓြန္႔ကာလ၌ သင္တို႔၏ အမိမျဖစ္ဖူးေသာ သတၱဝါကို ရလြယ္သည္ မဟုတ္။

ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း-ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ပ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ငွါ သင့္လွေတာ့ သည္သာလွ်င္တည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။
၅-ပိတုသုတ္

၁၃၈။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ပ။ ရဟန္းတို႔ အဖ မျဖစ္ဖူးေသာ သတၱဝါကို ရလြယ္သည္ မဟုတ္။ပ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္ သာလွ်င္တည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။
၆-ဘာတုသုတ္

၁၃၉။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔၏ ညီအစ္ကို မျဖစ္ဖူးေသာ သတၱဝါကို ရလြယ္သည္ မဟုတ္။ပ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာလွ်င္တည္းဟု (ေဟာ ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။
၇-ဘဂိနိသုတ္

၁၄ဝ။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ညီမ , ႏွမ , အစ္မ မျဖစ္ဖူးေသာ သတၱဝါကို ရလြယ္သည္ မဟုတ္။ပ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာလွ်င္တည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။
၈-ပုတၱသုတ္

၁၄၁။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔၏ သား မျဖစ္ဖူးေသာ သတၱဝါကို ရလြယ္သည္ မဟုတ္။ပ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာလွ်င္တည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။
၉-ဓီတုသုတ္

၁၄၂။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္၊ အဝိဇၨာျဖင့္ ပိတ္ဖံုးအပ္ကုန္သည္ တဏွာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕ခ်ည္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဤဘဝမွ ထိုဘဝ ထိုဘဝမွ ဤဘဝသို႔ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေရွ႕အစြန္းသည္ မထင္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤရွည္စြာေသာ အဓြန္႔ကာလ၌ သမီးမျဖစ္ဖူးေသာ သတၱဝါကို ရလြယ္သည္ မဟုတ္၊ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း – ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖင့္ ပိတ္ဖံုးအပ္ကုန္သည္ တဏွာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕ခ်ည္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဤဘဝမွ ထိုဘဝ ထိုဘဝမွ ဤဘဝသို႔ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေရွ႕အစြန္းသည္ မထင္ႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ရွည္စြာေသာ ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး သင္တို႔သည္ ဆင္းရဲကို ခံစားရဖူးလွေလၿပီ၊ ျပင္းထန္ေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရဖူးလွေလၿပီ၊ ပ်က္စီးျခင္းကို ခံစားရဖူးလွေလၿပီ၊ သခၤ်ဳိင္းေျမပံုသည့္တိုးပြားလွေလၿပီ။ ရဟန္းတို႔ ဤအလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာ တည္း၊ တပ္ျခင္းကင္းျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာတည္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွေတာ့သည္သာ တည္းဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။