သန ၁၅.၉: ဒ႑သုတ္

၁၃၂။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္၊ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖင့္ ပိတ္ဖုံးအပ္ကုန္သည္ တဏွာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕ခ်ည္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဤဘဝမွ ထိုဘဝ ထိုဘဝမွ ဤဘဝသို႔ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေရွ႕အစြန္းသည္ မထင္ႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အထက္ေကာင္းကင္သို႔ ပစ္လႊတ္အပ္ေသာ ေတာင္ေဝွးသည္ တစ္ႀကိမ္လည္း အရင္းျဖင့္ က်၏၊ တစ္ႀကိမ္လည္း အလယ္ျဖင့္ က်၏၊ တစ္ႀကိမ္လည္း အဖ်ားျဖင့္ က်၏။

ရဟန္းတို႔ ဤဥပမာအတူသာလွ်င္ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ’ျဖင့္ ပိတ္ဖုံးအပ္ကုန္သည္ တဏွာေႏွာင္ႀကိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕ခ်ည္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဤဘဝမွ ထိုဘဝ ထိုဘဝမွ ဤဘဝသို႔ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေရွ႕အစြန္းသည္ မထင္။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ဤ ရွည္စြာေသာ အဓြန္႔ကာလ၌ ဤဘဝမွ ထိုဘဝ ထိုဘဝမွ ဤဘဝသို႔ ေျပးသြားက်င္လည္ၾကရကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔သည္ တစ္ႀကိမ္လည္း ဤေလာကမွ တစ္ပါးေသာ ေလာကသို႔ ေရာက္ကုန္၏၊ တစ္ႀကိမ္လည္း တစ္ပါးေသာ ေလာကမွ ဤေလာကသို႔ ေရာက္ကုန္၏။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း-ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိႏိုင္။ပ။ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ သင့္လွသည္သာလွ်င္တည္းဟု (ေဟာ ေတာ္မူ၏)။