သန ၁၆.၁: သႏၲဳ႒သုတ္

၁၄၄။ သာဝတၳိျပည္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကႆပသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ ရွိ၏။ သကၤန္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ သကၤန္းကို မရေသာ္လည္း မေတာင့္တ၊ သကၤန္းကို ရ၍လည္း မမက္ေမာ၊ မေတြေဝ၊ တဏွာျဖင့္္ မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈလ်က္ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ပညာရွိသည္ ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤကႆပသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏။ ဆြမ္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ ဆြမ္းကို မရေသာ္လည္း မေတာင့္တ၊ ဆြမ္းကို ရ၍လည္း မမက္ ေမာ၊ မေတြေဝ၊ တဏွာျဖင့္ မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈလ်က္ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ပညာရွိသည္ ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤကႆပသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္သမွ် ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏။ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာကို မရေသာ္လည္း မေတာင့္တ၊ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာကို ရ၍လည္း မမက္ေမာ၊ မေတြေဝ၊ တဏွာျဖင့္ မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈလ်က္ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ပညာရွိသည္ ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤကႆပသည္ ရတတ္သမွ်ေသာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ရတတ္သမွ်ေသာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ ေက်းဇူးကိုလည္း ေျပာဆိုေလ့ရွိ၏။ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္၊ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုး အေဆာင္ကို မရ၍လည္း မေတာင့္တ၊ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ကို ရ၍လည္း မမက္ေမာ၊ မေတြေဝ၊ တဏွာျဖင့္ မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈလ်က္ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ပညာရွိသည္ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ဤသို႔ က်င့္ရမည္ ”ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲကုန္အံ့၊ ရတတ္သမွ်ေသာ သကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲဲျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ေျပာဆိုခ်ီးမြမ္းေလ့ရွိ ကုန္အံ့၊ သကၤန္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ကုန္အံ့၊ သကၤန္းကို မရေသာ္လည္း မေတာင့္တကုန္အံ့၊ သကၤန္းကို ရ၍လည္း မမက္ေမာ၊ မေတြေဝ၊ တဏွာျဖင့္ မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈလ်က္ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ပညာရွိသည္ ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္ကုန္အံ့” [ ဤအတူ အလံုးစံုကို ျပဳအပ္၏ ]။

”ရတတ္သမွ်ေသာ ဆြမ္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲကုန္အံ့။ပ။ ရတတ္သမွ်ေသာ ေက်ာင္းအိပ္ရာေနရာျဖင့္ ေရာင့္ရဲကုန္အံ့။ပ။ ရတတ္သမွ်ေသာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲကုန္အံ့၊ ရတတ္သမွ်ေသာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ေျပာဆိုကုန္အံ့၊ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆးအသံုးအေဆာင္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာ ရွာမွီးျခင္းသို႔လည္း မေရာက္ကုန္အံ့၊ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့့ေဆးအသံုးအေဆာင္ ကို ရ၍လည္း မမက္ေမာ၊ မေတြေဝ၊ တဏွာျဖင့္ မလႊမ္းမိုး၊ အျပစ္ကို ႐ႈလ်က္ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ပညာရွိသည္ ျဖစ္၍ သံုးေဆာင္ကုန္အံ့”ဟု ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔သည္ က်င့္ၾကံရမည္။ ရဟန္းတို႔ သင္တို႔အား ကႆပ (ဥပမာ)ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကႆပႏွင့္ တူေသာ မေထရ္ဥပမာျဖင့္လည္းေကာင္း ငါဘုရား ဆံုးမအံ့၊ ဆံုးမအပ္ကုန္ေသာ သင္တို႔သည္ မခြၽတ္မယြင္း ျဖစ္ျခင္းငွါ က်င့္အပ္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။