သန ၁၆.၅: ဇိဏၰသုတ္

၁၄၈။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ – ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာကႆပသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္မဟာ ကႆပအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ကႆပ သင္သည္ ယခုအခါ၌ အိုမင္းၿပီ၊ သင္၏ ပိုက္ဆံေလွ်ာ္မွ်င္ျဖင့္ ရက္အပ္ေသာ ဝတ္႐ံုၿပီးေသာ ဤပံ့သုကူသကၤန္းတို႔သည္ ေလးလံလွကုန္၏၊ ကႆပ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ဒါယကာတို႔ လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ေလာ့၊ ဖိတ္အပ္ ေသာ ဆြမ္းတို႔ကိုလည္း သံုးေဆာင္ေလာ့၊ ငါဘုရား၏ အထံ၌လည္း ေနေလာ့”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ကား ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး အာရညကင္ဓုတင္ကို ေဆာက္ တည္ခဲ့ပါ၏၊ အာရညကင္ဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါ၏၊ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။ တိစီဝရိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါ၏၊ တိစီဝရိက္ဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။ အလိုနည္းခဲ့ပါ၏၊ အလိုနည္းျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။ ေရာင့္ရဲခဲ့ပါ၏၊ ေရာင့္ရဲျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ ပါ၏။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနခဲ့ပါ၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။ လူတို႔ႏွင့္ မေရာ ေႏွာခဲ့ပါ၊ လူတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏။ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိခဲ့ပါ၏၊ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါ၏ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ကႆပ သင္သည္ အဘယ္အက်ဳိးထူးကို ေကာင္းစြာ ျမင္သည္ ျဖစ္၍ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး အာရညကင္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့သနည္း၊ အာရညကင္ဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္း၏ ဂုဏ္ကို့လည္း ေျပာဆိုခဲ့သနည္း။ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့သနည္း။ပ။ ပံ့သုကူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ သနည္း။ တိစီဝရိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့သနည္း။ အလိုနည္းခဲ့သနည္း။ ေရာင့္ရဲခဲ့သနည္း။ ဆိတ္ၿငိမ္ ရာ၌ ေနခဲ့သနည္း။ လူတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာခဲ့သနည္း။ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိခဲ့သနည္း၊ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိျခင္း၏ ဂုဏ္ကို ေျပာဆိုခဲ့သနည္းဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ ႏွစ္ပါးကုန္ေသာ အက်ဳိးထူးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္သည္ ျဖစ္၍ ရွည္ ျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး အာရညကင္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါသည္၊ အာရညကင္ဓုတင္ေဆာက္ တည္ျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါသည္။ပ။ ပံ့သုကူဓုတင္ ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါသည္။ တိစီဝရိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါသည္။ အလိုနည္းခဲ့ပါသည္။ ေရာင့္ရဲခဲ့ ပါသည္။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနခဲ့ပါသည္။ လူတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာခဲ့ပါ။ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိခဲ့ပါသည္၊ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိျခင္း၏ ဂုဏ္ကို ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ မိမိ၏ မ်က္ေမွာက္ေသာ ကိုယ္၏ အျဖစ္၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းကို ေကာင္းစြာ ျမင္သည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း၊ ”ဘုရားတပည့္ အဆက္ဆက္ျဖစ္ကုန္ ေသာ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ‘ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး အာရညကင္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ကုန္ သတတ္၊ အာရညကင္ဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုကုန္သတတ္။ပ။ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ကုန္သတတ္။ပ။ ပံ့သုကူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ကုန္သတတ္။ တိစီဝရိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္ တည္ကုန္သတတ္။ အလိုနည္းကုန္သတတ္။ ေရာင့္ရဲကုန္သတတ္။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနကုန္သတတ္။ လူတို႔ ႏွင့္ မေရာေႏွာကုန္သတတ္။ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိကုန္သတတ္၊ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိျခင္း၏ ဂုဏ္ကို ေျပာဆိုကုန္သတတ္’ဟု ျမင္အပ္သည္ကို အစဥ္လိုက္ျခင္း ‘ဒိ႒ာႏုဂတိ’သို႔ ေနာင္လာေနာက္သား လူအမ်ားတို႔ ေရာက္ကုန္ျငားအံ့လည္း မသိ၊ ထိုသူတို႔သည္ မခြၽတ္မယြင္း ျဖစ္ျခင္းငွါ က်င့္ၾကကုန္လတၱံ႕၊ ထိုသူတို႔အား ထိုအက်င့္သည္ ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး စီးပြားျခင္းငါွ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု ေနာင္လာ ေနာက္သား လူအမ်ားကို သနားသည္ျဖစ္၍လည္းေကာင္း အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏ္ုပ္သည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ဤႏွစ္ပါးေသာ အက်ဳိးထူးတို႔ကို ေကာင္းစြာ ျမင္သည္ျဖစ္၍ ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္တို႔ပတ္လံုး အာရညကင္ ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါသည္၊ အာရညကင္ဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါသည္။ပ။ ပံ့သုကူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါသည္။ တိစီဝရိက္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ခဲ့ပါသည္။ အလိုနည္းခဲ့ပါသည္။ ေရာင့္ရဲခဲ့ပါသည္။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနခဲ့ပါသည္။ လူတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာခဲ့ပါ။ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိခဲ့ပါသည္၊ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိျခင္း၏ ဂုဏ္ကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ ပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။

ကႆပ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ ကႆပ သင္သည္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔၏ စီးပြားျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ သူတို႔၏ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ေလာကကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးငွါ စီးပြားျခင္းငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ က်င့္ေပ၏။ ကႆပ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ပိုက္ဆံေလ်ာ္မွ်င္ျဖင့္ ရက္အပ္ ေသာ ဝတ္႐ံုၿပီးေသာ ပံ့သုကူသကၤန္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ေလာ့၊ ဆြမ္းအလို႔ငွါလည္း လွည့္လည္ေလာ့၊ ေတာ၌လည္း ေနေလာ့ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။