သန ၁၇. ၃: ကုမၼသုတ္

၁၅၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏။ပ။ ရျခင္း၏ အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ေရွး၌ ျဖစ္ဖူးသည္ကား တစ္ခုေသာ ေရအိုင္၌ လိပ္ႀကီးမ်ဳိးသည္ ၾကာျမင့္စြာ ေနေလ့ရွိ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ၌ လိပ္တစ္ေကာင္သည္ လိပ္တစ္ေကာင္အား ”အေမာင္ လိပ္ သင္သည္ ထိုအရပ္သို႔ မသြားလင့္”ဟု ဆို၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုလိပ္သည္ ထိုအရပ္သို႔ သြားသည္သာ လွ်င္တည္း၊ ထိုသြားေသာ လိပ္ကို မုဆိုးသည္ ႀကိဳးရွည္ရွည္ တပ္ထားေသာ မွိန္းျဖင့္ ထိုးပစ္လိုက္၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုအခါ လိပ္သည္ ထိုဆံုးမေသာ လိပ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာ၏၊ ထိုဆံုးမေသာ လိပ္သည္ ထို အထိုးခံရေသာ လိပ္လာသည္ကို အေဝးမွ ျမင္လွ်င္ ”အေမာင္လိပ္ အသို႔နည္း၊ သင္သည္ ထိုအရပ္သို႔ သြားခဲ့ၿပီေလာ”ဟု ဆို၏၊ အေမာင္လိပ္ ငါသည္ ထိုအရပ္သို႔ သြားခဲ့မိ၏၊ အေမာင္လိပ္ အသို႔နည္း၊ သင္သည္ အထိုးမခံရ အသတ္မခံရသေလာ၊ အေမာင္လိပ္ အထိုးမခံရ အသတ္မခံရပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း့ငါ၏ ေနာက္မွ ေနာက္မွ အစဥ္လိုက္ေသာ ဤႀကိဳးငယ္သည္ ရွိပါသည္ဟု ဆို၏၊ အေမာင္လိပ္ စင္စစ္ သင့္ကို မွိန္းျဖင့္ ထိုးမိ၏၊ စင္စစ္ အသတ္ခံရ၏၊ အေမာင္လိပ္ ဤႀကိဳးျဖင့္ သင္၏ အဖတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အဖိုးတို႔သည္လည္းေကာင္း ဆင္းရဲျခင္း , ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ကုန္၏၊ အေမာင္လိပ္ ယခုပင္ သင္ သြားေလာ့၊ ယခုအခါ သင္သည္ ငါတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ မဟုတ္ေတာ့ၿပီဟု ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ ”မုဆိုး”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ယုတ္မာေသာ ကိေလသာမာရ္၏ အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ႀကိဳးရွည္ရွည္ တပ္ထားေသာ မွိန္း”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္ အေစာ၏ အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ”ႀကိဳး”ဟူေသာ ဤအမည္သည္ ႏွစ္သက္စြဲမက္ျခင္း ‘နႏၵီရာဂ’၏ အမည္တည္း။ ရဟန္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာကို သာယာသူ အလိုရွိသူ မည္သည့္ ရဟန္းကို မဆို ”ႀကိဳးရွည္ရွည္ တပ္ထားေသာ မွိန္းျဖင့္ စူးဝင္သည္ ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျခင္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္သူ , ယုတ္မာေသာ ကိေလသာမာရ္၏ အလိုရွိတိုင္း အျပဳခံရသူ ရဟန္း”ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။