သန ၁၇. ၅: မီဠွကသုတ္

၁၆၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏။ပ။ ရျခင္း၏ အႏၲရာယ္ကို ျပဳတတ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား က်င္ႀကီးကို စားေသာ မစင္ပိုးသည္ က်င္ႀကီးျဖင့္ ျပည့္ႏွက္၏၊ ထိုပိုး၏ ေရွ႕မွာလည္း က်င္ႀကီးပံုႀကီးသည္ ရွိ၏၊ ထိုက်င္ႀကီးစားေသာ မစင္ပိုးသည္ ထိုက်င္ႀကီးျဖင့္ တစ္ပါးေသာ မစင္ပိုးတို႔ကို ”ငါသည္ က်င္ႀကီးကို စား၏၊ က်င္ႀကီးျဖင့္ ျပည့္ႏွက္၏၊ ငါ၏ ေရွ႕မွာလည္း က်င္ႀကီးပံုႀကီးသည္ ရွိ၏”ဟု မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာ၏၊

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းသည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ သိမ္းက်ဳံးယူငင္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ နံနက္အခါ၌ ေကာင္းစြာ ဝတ္႐ံုလ်က္ သပိတ္သကၤန္းကို ေဆာင္ယူၿပီးလွ်င္ ရြာသို႔ျဖစ္ေစ၊ နိဂံုးသို႔ျဖစ္ေစ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ဝင္၏၊ ထို ရဟန္းသည္ ထိုရြာ၌ အလိုရွိတိုင္း ဆြမ္းစားၿပီးသည္လည္း ျဖစ္၏၊ နက္ျဖန္ စားရန္အလို႔ငွါ ဖိတ္ထား ေသာ ဆြမ္းသည္လည္း ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းအား သပိတ္ျပည့္ေသာ ဆြမ္းလည္း ရွိ၏၊ ေက်ာင္းအရံသို႔့သြား၍ ရဟန္းအေပါင္းအလယ္၌ ၾကံဳးဝါး၏ – ”ငါသည္ ဆြမ္းကို အလိုရွိတိုင္း စားၿပီးၿပီ၊ နက္ျဖန္ စားရန္အလို႔ငွါ ဖိတ္ထားေသာ ဆြမ္းလည္း ရွိေသး၏၊ ငါ့အား သပိတ္ျပည့္ေသာ ဆြမ္းလည္း ရွိ၏၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကိုလည္း ရ၏၊ တစ္ပါးကုန္ေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ကား နည္းေသာ ဘုန္းကံရွိကုန္၏၊ နည္းေသာ တန္ခိုးရွိကုန္၏၊ သကၤန္း ဆြမ္း ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာ သူနာတို႔၏ အေထာက္အပံ့ ေဆး အသံုးအေဆာင္တို႔ကိုလည္း မရကုန္”ဟု ၾကံဳးဝါး၏၊ ထိုရဟန္းသည္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ သိမ္း က်ဳံးယူငင္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သီလရွိကုန္ေသာ အျခားရဟန္းတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔မွတ္ထင္ျခင္းသည္ ထိုမဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက်္ားအား ရွည္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္တို႔ ပတ္လံုး အစီးအပြား မရွိျခင္းငွါ ဆင္းရဲျခင္းငွါ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ အေက်ာ္အေစာသည္ ခက္ထန္၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။