သန ၂၀.၄: ၾသကၡာသုတ္

၂၂၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ အၾကင္သူသည္ နံနက္တစ္ႀကိမ္ ေန႔လည္တစ္ႀကိမ္ ညေန တစ္ႀကိမ္ မြန္ျမတ္ေသာ ေဘာဇဥ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္ေသာ ထမင္းအိုးတစ္ရာျဖင့္ အလွဴကို ေပးလွဴရာ၏၊ အၾကင္ သူသည္ကား နံနက္အခါ၌ျဖစ္ေစ, ေန႔လည္အခါ၌ျဖစ္ေစ, ညေနအခါ၌ျဖစ္ေစ အယုတ္သျဖင့္ ႏြားႏို႔တစ္ညႇစ္ ခန္႔ ကာလမွ်လည္း ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားရာ၏၊ ဤႏြားႏို႔တစ္ညႇစ္ခန္႔မွ် ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားျခင္း သည္ ထိုအလွဴသံုးႀကိမ္ထက္ အထူးသျဖင့္ အက်ဳိးႀကီး၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ငါ့တို႔သည္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားအံ့၊ ေလ့လာအံ့၊ ယာဥ္ကဲ႕သို႔ ျပဳအံ့၊ တည္ရာကဲ႕သို႔ ျပဳအံ့၊ ေဆာက္တည္အံ့၊ ထက္ ဝန္းက်င္မွ ဆည္းပူးအံ့၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္အံ့”ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။