သန ၂၀.၅: သတၱိသုတ္

၂၂၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား အသြားထက္ေသာ လွံသည္ ႐ိွ၏၊ ထိုအခါ၌ ေယာက်္ားသည္ ”ဤအသြားထက္ေသာ လွံကို လက္ဖဝါးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ဆုပ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း (အဖ်ား၌) ငါဆုပ္ညႇစ္အံ့၊ (အလယ္၌) ငါပုတ္ခတ္အံ့၊ အျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္အံ့”ဟု ဆို၍ လာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ထိုေယာက်္ားသည္ ဤအသြားထက္ေသာ လွံကို လက္ဖဝါးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ဆုပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ (အဖ်ား၌) ့ဆုပ္ညႇစ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ (အလယ္၌) ပုတ္ခတ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း ထိုက္မည္ေလာဟု (ေမးေတာ္မူ၏)။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ပုတ္ခတ္ျခင္းငွါ မထိုက္ပါ။ ထိုသို႔မထိုက္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ – အသွ်င္ ဘုရား ဤထက္ေသာ လွံသြားသည္ကား လက္ဝါးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ဆုပ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ (အဖ်ား၌) ဆုပ္ညႇစ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ (အလယ္၌) ပုတ္ခတ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း မလြယ္ကူပါ၊ ထိုေယာက်္ားသည္ အလြန္လွ်င္ ကိုယ္ပင္ပန္းျခင္း စိတ္ပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္ရာေသာေၾကာင့္ပါ တည္းဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ရဟန္းသည္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ ေျမာက္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားအပ္၏၊ ေလ့လာအပ္၏၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအပ္၏၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳ အပ္၏၊ ေဆာက္တည္အပ္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ဆည္းပူးအပ္၏၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္အပ္၏။ ထိုရဟန္း၏ စိတ္ကို ေျမဖုတ္ဘီလူးသည္ ပံ်႕လြင့္ေစအပ္၏ဟူ၍ ေအာက္ေမ့ေစကာမူ စင္စစ္ ထိုေျမဖုတ္ဘီလူးသည္သာ လွ်င္ ကိုယ္ပင္ပန္းျခင္း စိတ္ပင္ပန္းျခင္း ျဖစ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဤသာသနာေတာ္၌ ”ငါတို႔သည္ (ဆန္႔က်င္ဘက္မွ) လြတ္ေျမာက္ေသာ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားအံ့၊ ေလ့လာအံ့၊ ယာဥ္ကဲ့သို႔ ျပဳအံ့၊ တည္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအံ့၊ ေဆာက္တည္အံ့၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ဆည္းပူးအံ့၊ ေကာင္းစြာ အားထုတ္အံ့”ဟု ဤသို႔လွ်င္ သင္တို႔ က်င့္ရမည္ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။