သန ၂၁.၁၀: ေထရနာမကသုတ္

၂၄၄။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔အား အစာေကြၽးရာျဖစ္ေသာ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ေထရအမည္ရွိေသာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ တစ္ပါးတည္းလည္း ေနေလ့ရွိ၏၊ တစ္ပါးတည္း ေနျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ရြာသို႔ တစ္ပါးတည္း ဆြမ္းခံဝင္၏၊ တစ္ပါးတည္း ရြာမွ ျပန္ခဲ့၏၊ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေန၏၊ တစ္ပါးတည္း စႀကႍသြားျခင္းကို ေဆာက္တည္၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ေထရမည္ေသာ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ တစ္ပါးတည္းလည္း ေနေလ့ရွိ၏၊ တစ္ပါးတည္း ေနျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ေခၚေတာ္မူ၍ ”ရဟန္း သင္သည္ လာေလာ့၊ ငါဘုရား၏ စကားျဖင့္ ‘ငါ့သွ်င္ေထရ သင့္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေခၚေတာ္မူ၏’ဟု ေခၚေခ်ေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ဝန္ခံ၍ ေထရ ရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ေထရကို ”ငါ့သွ်င္ေထရ သင့္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေခၚေတာ္မူ၏”ဟု ဤစကားကို ေျပာဆိုျပီ။ အသွ်င္ေထရသည္ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းအား ဝန္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္ေထရအား ”ေထရ သင္သည္ တစ္ပါးတည္းလည္း ေနေလ့ရွိ၏၊ တစ္ပါး တည္း ေနျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိ၏ဟူသည္ မွန္သေလာ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င့္ဘုရား မွန္ပါ၏။ ေထရ သင္သည္ အဘယ္သို႔လွ်င္ တစ္ပါးတည္း ေနေလ့ရွိသနည္း၊ တစ္ပါးတည္း ေနျခင္း၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိသနည္းဟု ေမးေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ရြာသို႔ တစ္ပါးတည္း ဆြမ္းခံဝင္ပါ၏၊ တစ္ပါးတည္း ဆြမ္းခံရြာမွ ျပန္ခဲ့ပါ၏၊ တစ္ပါးတည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ေနပါ၏၊ တစ္ပါးတည္း စႀကႍသြားျခင္းကို ေဆာက္တည္ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရား အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔လွ်င္ တစ္ပါးတည္း ေနေလ့ရွိပါ၏၊ တစ္ပါးတည္း ေနျခင္း၏ ဂုဏ္ ေက်းဇူးကိုလည္း ဆိုေလ့ရွိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ေထရ တစ္ပါးတည္း ေနေသာ ထိုရဟန္းမ်ဳိးသည္ ရွိ၏၊ တစ္ပါးတည္း ေနေသာ ထိုရဟန္းမ်ဳိးသည္ မရွိဟူ၍ ငါ မဆို။ ေထရ စင္စစ္ေသာ္ကား အၾကင္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ တစ္ပါးတည္း ေနျခင္းသည္ အလြန္က်ယ္ဝန္းေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏၊ ထို အေၾကာင္းကို နာေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းေလာ့၊ ေဟာအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ဤသို႔လွ်င္။ပ။ ေထရ အဘယ္သို႔လွ်င္ တစ္ပါးတည္း ေနျခင္းသည္ အလြန္က်ယ္ဝန္း ေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသနည္း။ ေထရ အၾကင္အတိတ္ခႏၶာငါးပါးကို ပယ္ၿပီးၿပီ၊ အနာဂတ္ခႏၶာငါးပါးကို စြန္႔လႊတ္အပ္၏၊ ပစၥဳပၸန္အတၱေဘာ၌လည္း လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’ကို ေကာင္းစြာ ဆံုးမအပ္ၿပီ။ ေထရ ဤသို႔လွ်င္ တစ္ပါးတည္း ေနျခင္းသည္ အလြန္က်ယ္ဝန္းေသာ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ေနာက္ ဤဂါထာကို မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏-

”အလံုးစံုေသာ ခႏၶာ, အာယတန, ဓာတ္, ဘဝသံုးပါးတို႔ကို ႏွိပ္နင္းႏိုင္ေသာ၊ အလံုးစံု (တရားတို႔ကို) သိေသာ၊ ေကာင္းေသာ ပညာရွိေသာ၊ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔၌ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မလိမ္းက်ံေသာ၊ အလံုးစံု (ဆႏၵရာဂ) ကို စြန္႔၍ တဏွာ၏ ကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ကို အာ႐ံုျပဳေသာအားျဖင့္ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေသာ ထိုသူကို တစ္ပါးတည္း ေနေလ့ရွိေသာ သူဟူ၍ ငါဆို၏”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။