သန ၂၁.၁: ေကာလိတသုတ္

၂၃၅။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသို႔ နာၾကားခဲ့ရပါသည္-အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာ ေမာဂၢလာန္သည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ရဟန္းတို႔”ဟူ၍ ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”ငါ့သွ်င္”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္အား ျပန္ေလွ်ာက္ကုန္၏၊ အသွ်င္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ငါ့ သွ်င္တို႔ ဆိတ္ၿ ငိမ္ ရာသို႔ ကပ္ လ် က္ တစ္ ပါး တည္း ကိန္း ေအာင္း ေနေသာ ငါ့ အား ”ျမတ္ ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းဟူ၍ ဆိုအပ္၏၊ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းဟူသည္ အဘယ္နည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏၊ ”ဤသာသနာ ေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ဤဒုတိယစ်ာန္ကို ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း” ဟူ၍ ဆိုအပ္၏ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုငါသည္ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြား ေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေနခဲ့၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ဤသို႔ေနျခင္းျဖင့္ ေနေသာ ထိုငါ့အား ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ႏွင့္ တကြျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ႏွလံုး သြင္းမႈ ‘မနသိကာရ’တို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုအခါ၌ ငါ့ထံသို႔ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ ”ျဗာဟၼဏအႏြယ္ ျဖစ္ေသာ ေမာဂၢလာန္ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းကို မေမ့မေလ်ာ့လင့္၊ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း၌ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ထားေလာ့၊ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း၌ စိတ္တည္ၾကည္ျခင္းကို ျပဳေလာ့၊ ျမတ္ ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း၌ စိတ္ကို ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္ေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုငါ သည္ တစ္ပါးေသာ အခါ၌ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိသႏၲာန္ ၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစတတ္ေသာ၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ျဖစ္ပြားေစတတ္ေသာ၊ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိတက္’ မရွိေသာ၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈ ‘ဝိစာရ’ မရွိေသာ၊ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ၊ ႏွစ္သိမ့့္မႈ ‘ပီတိ’ ခ်မ္းသာမႈ ‘သုခ’ရွိေသာ ဒုတိယစ်ာန္သို႔ ေရာက္၍ ေန၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ”ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးေျမႇာက္ အပ္ေသာ တပည့္သာဝကသည္ ျမတ္ေသာ အဘိညာဥ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္၏အျဖစ္သို႔ ေရာက္၏”ဟူ၍ တစ္စံု တစ္ေယာက္ေသာ သူကို ေကာင္းစြာ ေျပာဆိုလိုသူသည္ ငါ့ကိုသာလွ်င္ ေျပာဆိုရာ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။