သန ၂၁.၂: ဥပတိႆသုတ္

၂၃၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရဟန္းတို႔ကို ”ငါ့သွ်င္ရဟန္းတို႔”ဟူ၍ ေခၚေတာ္မူ၏၊ ”ငါ့သွ်င္”ဟူ၍ ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ျပန္ေလွ်ာက္ကုန္၏၊ အသွ်င္ သာရိပုၾတာသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ငါ့ သွ်င္တို႔ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္လ်က္ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနစဥ္ ”တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူ၏ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အား စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ေလာက၌ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ထိုစိုးရိမ္ျခင္း စသည္သည္ ငါ့အား ရွိသေလာ”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏၊ ငါ့သွ်င္တို႔ ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏၊ ”တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူ၏ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ငါ့အား စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ေလာက၌ တစ္စံု တစ္ခုေသာ ထိုစိုးရိမ္ျခင္းစသည္သည္ ငါ့အား မရွိသည္သာတည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏ဟု ဆို၏။

ဤသို႔ ဆိုသည္ရွိေသာ္ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏- ”ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ျမတ္စြာဘုရား၏လည္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသွ်င္ ဘုရားအား စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္ ရာသေလာ”ဟု ဆို၏။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား၏လည္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ ငါ့အား မျဖစ္ကုန္၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ”အခ်င္းတို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စင္စစ္ ကြယ္ေတာ္မူေလၿပီတကား၊ အကယ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး တည္ေနခဲ့ပါမူ မ်ားစြာေသာ သူတို႔၏ အစီးအပြားရွိျခင္းငွါ မ်ားစြာေသာ သူတို႔၏ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ေလာကကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ နတ္လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွါ ခ်မ္းသာျခင္းငွါ ျဖစ္ရာ၏”ဟု ငါ့အား ဤသို႔မူကား ျဖစ္ရာ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ အသွ်င္သာရိပုၾတာသည္ ရွည္စြာေသာ ကာလ ပတ္လံုး ငါဟု စြဲယူေသာ ‘ဒိ႒ိ’၊ ငါ့ဥစၥာဟု တပ္မက္မႈ ‘တဏွာ’၊ ကိန္းဝပ္ေနေသာ ေထာင္လႊားမႈ ‘မာနာႏုသယ’တို႔သည္ ေကာင္းစြာ ႏုတ္ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏လည္း ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အသွ်င္သာရိပုၾတာအား စိုးရိမ္ျခင္း ငိုေႂကြးျခင္း ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာျခင္း ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္းတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။