သန ၂၁.၈: နႏၵသုတ္

၂၄၂။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ မိေထြးေတာ္သားျဖစ္ေသာ အသွ်င္နႏၵသည္ လက္ လိပ္ထိုး သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ံုၿပီးလွ်င္ မ်က္စိတို႔ကို မ်က္ေရးကြင္း၍ အေရာင္ထြက္ေသာ သပိတ္ကို ယူေဆာင္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးကာ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္နႏၵအား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”နႏၵ လက္လိပ္ထိုး သကၤန္းတို႔ကို ဝတ္႐ံုျခင္း၊ မ်က္စိတို႔ကို မ်က္ေရးကြင္းျခင္း၊ အေရာင္ထြက္ ေသာ သပိတ္တို႔ကို ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ ယံုၾကည္မႈ ‘သဒၶါတရား’ ရွိလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ရဟန္းျပဳေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားျဖစ္သည့္ သင့္အား မေလ်ာက္ပတ္ေခ်၊ အာရညကင္ဓုတင္ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ပံသုကူဓုတင္ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ကာမတို႔၌ မငဲ့ကြက္ မူ၍ ေနျခင္းသည္သာလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္း ‘သဒၶါတရား’ ရွိလ်က္ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ရဟန္းျပဳေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသားျဖစ္သည့္ သင့္အား ေလ်ာက္ပတ္၏”ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဤ ဂါထာကို မိန္႔ေတာ္မူျပန္၏-

”အာရညကင္ဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ေသာ၊ ပံသုကူဓုတင္ကို ေဆာက္တည္ေသာ၊ မထင္မရွား ဆြမ္းခံ၍ ရေသာ ဆြမ္းျဖင့္ မွ်တေရာင့္ရဲေသာ၊ ကာမဂုဏ္တို႔၌ ငဲ့ကြက္ျခင္း မရွိေသာ နႏၵကို အဘယ္အခါ၌ ငါ ျမင္ရပါအံ့နည္း”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုသို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးသည့္ ေနာက္အခါ၌ အသွ်င္နႏၵသည္ အာရညကင္ဓုတင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပိ႑ပါတ္ဓုတင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ပံသုကူဓုတင္ကိုလည္းေကာင္း ေဆာက္တည္၍ ကာမဂုဏ္တို႔၌ မငဲ့ကြက့္မူဘဲ ေန၏။

အ႒မသုတ္။