သန ၂၂.၁၀၀: ဒုတိယ ဂဒၵဳလဗဒၶသုတ္

၁ဝဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာသည္ကား အစမရွိ၊ အဝိဇၨာဟူေသာ အပိတ္အပင္,တဏွာဟူေသာ သံေယာဇဥ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေျပးလႊားက်င္လည္ေနၾကရေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေရွ႕အစြန္းကားမထင္။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာက္ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕၍ ျမဲေသာ ငုတ္၌ ျဖစ္ေစ၊ တိုင္၌ ျဖစ္ေစ ကပ္ခ်ည္ထားေသာ ေခြးသည္ သြားေသာ္လည္း ထိုငုတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ထိုတိုင္ကိုျဖစ္ေစ ကပ္၍ သြားရ၏။ ရပ္ေသာ္လည္း ထိုငုတ္ကို ျဖစ္ေစ၊ ထိုတိုင္ကိုျဖစ္ေစ ကပ္၍ ရပ္ရ၏။ ထိုင္ေသာ္လည္း ထိုငုတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ထိုတိုင္ကိုျဖစ္ေစ ကပ္၍ ထိုင္ရ၏။ ဝပ္ေသာ္လည္း ထိုငုတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ ထိုတိုင္ကိုျဖစ္ေစ ကပ္၍ ဝပ္ရ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို ” ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏၊ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ” ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈ၏။ ထိုပုထုဇဥ္သည္ သြားေသာ္လည္း ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကိုကပ္၍ သြားရ၏၊ ရပ္ေသာ္လည္း ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို ကပ္၍ ရပ္ရ၏၊ ထိုင္ေသာ္လည္း ဤဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ကပ္၍ ထိုင္ရ၏၊ အိပ္ေသာ္လည္း ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို ကပ္၍ အိပ္ရ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ” ဤစိတ္ကို စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’၊ အမ်က္ထြက္မႈ ‘ေဒါသ’၊ ေတြေဝမႈ ‘ေမာဟ’ တို႔က ညစ္ ၫူးေအာင္ ျပဳထားသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာလွၿပီ ”ဟု မိမိစိတ္ကို မျပတ္ဆင္ျခင္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ ထိုစိတ္ ညစ္ၫူးျခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ ညစ္ၫူးကုန္၏၊ ထိုစိတ္ျဖဴစင္ျခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ ျဖဴစင္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ လက္စြမ္းျပ ပန္းခ်ီကားကို သင္တို႔ ျမင္ဖူးၾက၏ေလာ။ အသွ်င္ဘုရား ျမင္ဖူးပါ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုလက္စြမ္းျပ ပန္းခ်ီကားမည္သည္ကိုလည္း စိတ္ျဖင့္သာ ၾကံစည္ထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုလက္စြမ္းျပ ပန္းခ်ီကားထက္လည္း စိတ္သည္သာ သာ၍ ဆန္းၾကယ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ” ဤစိတ္ကို စြဲမက္မႈ အမ်က္ထြက္မႈ ေတြေဝမႈတို႔က ညစ္ၫူးေအာင္ ျပဳထားသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာလွၿပီ ”ဟု မိမိစိတ္ကို မျပတ္ ဆင္ျခင္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ စိတ္ညစ္ၫူးျခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ညစ္ၫူး ကုန္၏၊ စိတ္ျဖဴစင္ျခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ ျဖဴစင္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ တိရ စၧာန္သတၱဝါတို႔သည္ ဆန္းၾကယ္သကဲ့သို႔ ဆန္းၾကယ္ေသာ အျခားေသာ အေပါင္း အစုတစ္ခုကိုမွ် ငါ မျမင္၊ ရဟန္းတို႔ ထိုတိရ စၧာန္သတၱဝါတို႔ကိုလည္း စိတ္ျဖင့္သာ ဆန္းၾကယ္ေအာင္ျပဳထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ထိုတိရ စၧာန္သတၱဝါတို႔ထက္လည္း စိတ္သည္သာလွ်င္ သာ၍ ဆန္းၾကယ္၏။ ထိုသို႔့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ” ဤစိတ္ကို စြဲမက္မႈ အမ်က္ထြက္မႈ ေတြေဝမႈတို႔က ညစ္ၫူးေအာင္ ျပဳထားသည္မွာအခ်ိန္ၾကာလွၿပီ”ဟု မိမိစိတ္ကို မျပတ္ ဆင္ျခင္ရမည္။ ရဟန္းတို႔ စိတ္ညစ္ၫူးျခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ညစ္ၫူးကုန္၏၊ စိတ္ျဖဴစင္ျခင္းေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ ျဖဴစင္ကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ပန္းဆိုးသမားျဖစ္ေစ၊ ပန္းခ်ီသမားျဖစ္ေစ ဆိုးရည္ျဖင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ခ်ိပ္ေရျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နႏြင္းေရျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အညဳိေရာင္အဆင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထန္းက်င့္ေရာင္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ထားေသာ ပ်ဥ္ခ်ပ္၌ ျဖစ္ေစ၊ နံရံ၌ ျဖစ္ေစ၊ ပုဆိုးကားခ်ပ္၌ ျဖစ္ေစ မိန္းမ႐ုပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ား႐ုပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္းကိုယ္အဂၤါ အျပည့္အစံု ေရးခ်ယ္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ျဖစ္ေစသည္ရွိေသာ္႐ုပ္ကိုသာ ျဖစ္ေစ၏။ ေဝဒနာကိုသာ။ပ။ သညာကိုသာ။ သခၤါရတို႔ကိုသာ။ ဝိညာဏ္ကိုသာ ျဖစ္ေစ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရား။ ရဟန္းတို႔ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ပ။ ဤသို႔ ျမင္ေသာ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။