သန ၂၂.၁၁၀: အရဟႏၲသုတ္

၁၁ဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔သည္ ငါးမ်ဳိးတို႔တည္း၊ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္းဟူမူ- ႐ုပ္ဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၏ ျဖစ္ေပၚျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ သာယာဖြယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထြက္ေျမာက္ရာကိုလည္းေကာင္းဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိၿပီးလွ်င္ မစြဲလမ္းမူ၍ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာေၾကာင့္ ဤရဟန္းကို အာသေဝါ ကုန္ၿပီးသူ၊ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးသူ၊ ျပဳဖြယ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးသူ၊ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးသူ၊ မိမိအက်ဳိး အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးသူ၊ ဘဝသံေယာဇဥ္ ကုန္ၿပီးသူ၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ လြတ္ေျမာက္သူ ရဟႏၲာဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။