သန ၂၂.၁၂၁: ဥပဒါနိယသုတ္

၁၂၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ စြဲလမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စြဲလမ္းမႈဥပါဒါန္ကိုလည္းေကာင္း ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ စြဲလမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊ စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ စြဲလမ္းအပ္ေသာ တရားမည္၏၊ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္မႈ စြဲမက္မႈသည္ စြဲလမ္းမႈဥပါဒါန္မည္၏။ ေဝဒနာသည္။ပ။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ စြဲလမ္းအပ္ေသာ တရားမည္၏၊ ထိုဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္မႈ စြဲမက္မႈသည္ စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါန္မည္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကို စြဲလမ္းအပ္ေသာ တရားတို႔ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါန္ဟူ၍လည္းေကာင္း ဆိုအပ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။