သန ၂၂.၁၂၂: သီလဝႏၲသုတ္

၁၂၂။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္သာရိပုၾတာႏွင့္ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကတို႔သည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူကုန္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္မဟာေကာ႒ိကသည္ ညခ်မ္းအခါတစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနရာမွ ထၿပီးလွ်င္ အသွ်င္သာရိပုၾတာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ။ပ။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ သီလရွိေသာ ရဟန္းသည္ အဘယ္တရားတို႔ကို အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ပါသနည္းဟု ေျပာဆို၏။

ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက သီလရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ဆင္းရဲဟူ၍ ေရာဂါဟူ၍ အနာဟူ၍ ေျငာင့္ဟူ၍ ပင္ပန္းမႈဟူ၍ နာက်င္မႈဟူ၍ သူစိမ္းျပင္ပဟူ၍ အပ်က္တရားဟူ၍ ဆိတ္သုဥ္း ေသာ တရားဟူ၍ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္၏။

အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔ နည္းဟူမူ- ႐ုပ္ဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ၊ ေဝဒနာဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ၊ သညာဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ၊ သခၤါရတို႔ဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ၊ ဝိညာဏ္ဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာတို႔တည္း။ ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက သီလရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ဆင္းရဲဟူ၍ ေရာဂါဟူ၍ အနာဟူ၍ ေျငာင့္ဟူ၍ ပင္ပန္းမႈ ဟူ၍ နာက်င္မႈဟူ၍ သူစိမ္းျပင္ပဟူ၍ အပ်က္တရားဟူ၍ ဆိတ္သုဥ္းေသာ တရားဟူ၍ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္သီလရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိး တို႔ကို မျမဲဟူ၍ ။ပ။ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသည္ ရွိေသာ္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရာေသာအေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ေသာတာပန္ရဟန္းသည္ အဘယ္တရားတို႔ကို အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္သနည္း။

ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက ေသာတာပန္ရဟန္းသည္လည္း ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ။ပ။ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ ေသာတာပန္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာရဟန္းသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ။ပ။ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသည္ ရွိေသာ္ သကဒါဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ သကဒါဂါမ္ရဟန္းသည္ အဘယ္တရားတို႔ကို အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ပါကုန္သနည္း။

ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက သကဒါဂါမ္ရဟန္းသည္လည္း ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ။ပ။ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ သကဒါဂါမ္ရဟန္းသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ။ပ။ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသည္ ရွိေသာ္အနာဂါမိဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ အနာဂါမ္ရဟန္းသည္ အဘယ္တရားတို႔ကို အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ပါကုန္သနည္း။

ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက အနာဂါမ္ရဟန္းသည္လည္း ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ။ပ။ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ အနာဂါမ္ရဟန္းသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ။ပ။ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းသည္ ရွိေသာ္ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရာေသာ အေၾကာင္းသည္ ရွိ၏။

ငါ့သွ်င္သာရိပုၾတာ ရဟႏၲာသည္ အဘယ္တရားတို႔ကို အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ပါကုန္ သနည္း။

ငါ့သွ်င္ေကာ႒ိက ရဟႏၲာသည္လည္း ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို မျမဲဟူ၍ ဆင္းရဲဟူ၍ ေရာဂါ ဟူ၍ အနာဟူ၍ ေျငာင့္ဟူ၍ ပင္ပန္းမႈဟူ၍ နာက်င္မႈဟူ၍ သူစိမ္းျပင္ပဟူ၍ အပ်က္တရားဟူ၍ ဆိတ္သုဥ္းေသာ တရားဟူ၍ အတၱအႏွစ္သာရ မရွိဟူ၍ အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းအပ္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္ ရဟႏၲာအား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ရဟန္းကိစၥကို ေနာက္ထပ္ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ၊ ျပဳအပ္ၿပီး ေသာတရားကိုလည္း ထပ္၍ ပြားမ်ားဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ၊ စင္စစ္ေသာ္ကား ဤတရားတို႔ကို ပြားမ်ားအပ္ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳအပ္ကုန္သည္ရွိေသာ္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ခ်မ္းသာစြာ ေနရျခင္းအက်ဳိးငွါလည္းေကာင္း၊ သတိ, သမၸဇဥ္အလို႔ငွါလည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒသမသုတ္။