သန ၂၂.၂၃: ပရိညသုတ္ (ပရိညာသုတ္)

၂၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ပိုင္းျခားသိသင့္ေသာ တရားတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ပိုင္းျခားသိမႈကိုလည္းေကာင္း ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့။

ရဟန္းတို႔ ပိုင္းျခားသိသင့္ေသာ တရားတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း။ ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္သည္ပိုင္းျခားသိသင့္ေသာ တရားတည္း၊ ေဝဒနာသည္ ပိုင္းျခားသိသင့္ေသာ တရားတည္း၊ သညာသည္ပိုင္းျခားသိသင့္ေသာ တရားတည္း၊ သခၤါရတို႔သည္ ပိုင္းျခားသိသင့္ေသာ တရားတို႔တည္း၊ ဝိညာဏ္သည္ပိုင္းျခားသိသင့္ေသာ တရားတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္တို႔ကို ပိုင္းျခားသိသင့္ေသာ တရားတို႔ဟူ၍ ဆိုရ၏။

ရဟန္းတို႔ ပိုင္းျခားသိမႈဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ စဲြမက္မႈ”ရာဂ”၏ ကုန္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ”ေဒါသ”၏ ကုန္ျခင္း၊ ေတြေဝမႈ”ေမာဟ”၏ ကုန္ျခင္းေပတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသည္ကို ပိုင္းျခားသိမႈဟု ဆိုရ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။