သန ၂၂.၃၆: ဒုတိယ အညတရဘိကၡဳသုတ္

၃၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ။ပ။ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ -”အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္အား အက်ဥ္းအားျဖင့္ တရားေဟာေတာ္မူပါေလာ့၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ယင္းတရားကို နာရသည္ရွိေသာ္ တစ္ေယာက္တည္း ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ကပ္၍ မေမ့မေလ်ာ့လုံ႔လ ျပဳလ်က္ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနလိုပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ရဟန္းအၾကင္တရားကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရား ကိန္းဝပ္၏၊ ထိုတရားသည္ အကိန္းတရားႏွင့္ တကြပ်က္စီး၏။ ထိုပ်က္စီး ေသာ အကိန္းတရားျဖင့္ (တပ္မက္သူ ျပစ္မွားသူ ေတြေဝသူဟူ၍ ) ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ အၾကင္တရားကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ မကိန္းဝပ္၊ ထိုတရားသည္ အကိန္းတရားႏွင့္ တကြ မပ်က္စီး။ မပ်က္စီးေသာ ထိုအကိန္းတရားျဖင့္ (တပ္မက္သူျပစ္မွားသူ ေတြေဝသူဟူ၍ ) ေခၚေဝၚပညတ္ ျခင္းသို႔ မေရာက္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျမတ္စြာဘုရား သိပါၿပီ၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား သိပါၿပီ”ဟု (ေလွ်ာက္၏)။

ရဟန္း ငါ အက်ဥ္းေဟာထားသည့္ တရား၏ အက်ယ္ျဖစ္ေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ကို သင္ အဘယ္ သို႔သိသနည္း။ အသွ်င္ဘုရား ႐ုပ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ အကယ္၍ ကိန္းျငားအံ့၊ ထို႐ုပ္သည္အကိန္းတရားႏွင့္ တကြ ပ်က္စီး၏။ ထိုပ်က္စီးေသာ အကိန္းတရားျဖင့္ (တပ္မက္သူ ျပစ္မွားသူေတြေဝသူဟူ၍ ) ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကိုအာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ အကယ္၍ ကိန္းျငားအံ့၊ ထိုဝိညာဏ္သည္ အကိန္းတရားႏွင့္ တကြပ်က္စီး၏။ ထိုပ်က္စီးေသာ အကိန္းတရားျဖင့္ (တပ္မက္သူ ျပစ္မွားသူ ေတြေဝသူဟူ၍ ) ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

အသွ်င္ဘုရား ႐ုပ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ အကယ္၍ မကိန္းျငားအံ့၊ ထို႐ုပ္သည္အကိန္းတရားႏွင့္ တကြ မပ်က္စီး။ ထိုမပ်က္စီးေသာ ႐ုပ္ျဖင့္ ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔ မေရာက္။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ အကယ္၍ မကိန္းျငားအံ့၊ ထိုဝိညာဏ္သည္ အကိန္းတရားႏွင့္ တကြ မပ်က္စီး။ ထိုမပ်က္စီးေသာ ဝိညာဏ္ျဖင့္ ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔ မေရာက္။ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းေဟာထားေသာ ဤတရား၏ အက်ယ္ျဖစ္ေသာအနက္ကို ဤသို႔ သိပါ၏ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ေကာင္းေပစြ၊ ေကာင္းေပစြ၊ ရဟန္း ငါ အက်ဥ္းေဟာထားေသာ တရား၏ အက်ယ္ျဖစ္ေသာအနက္ကို ေကာင္းစြာ သိေပ၏။ ရဟန္း ႐ုပ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ အကယ္၍ ကိန္းျငားအံ့၊ ထို႐ုပ္သည္ အကိန္းတရားႏွင့္ တကြ ပ်က္စီး၏။ ထိုပ်က္စီးေသာ အကိန္းတရားျဖင့္ (တပ္မက္သူျပစ္မွားသူ ေတြေဝသူဟူ၍ ) ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္း ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရ့တို႔ကို။ ရဟန္း ဝိညာဏ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ အကယ္၍ ကိန္းျငားအံ့၊ ထိုဝိညာဏ္သည္အကိန္းတရားႏွင့္ တကြ ပ်က္စီး၏။ ထိုပ်က္စီးေသာ အကိန္းတရားျဖင့္ (တပ္မက္သူ ျပစ္မွားသူ ေတြေဝသူဟူ၍ ) ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ရဟန္း ႐ုပ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ အကယ္၍ မကိန္းျငားအံ့၊ ထို႐ုပ္သည္ အကိန္းတရားႏွင့္ တကြ မပ်က္စီး။ ထိုမပ်က္စီးေသာ ႐ုပ္ျဖင့္ ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔ မေရာက္။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ အကိန္းတရားသည္ အကယ္၍ မကိန္းျငားအံ့၊ ထိုဝိညာဏ္သည္ အကိန္းတရားႏွင့္ တကြ မပ်က္စီး။ ထိုမပ်က္စီးေသာ ဝိညာဏ္ျဖင့္ ေခၚေဝၚပညတ္ျခင္းသို႔မေရာက္။ ရဟန္း ငါ အက်ဥ္းေဟာထားေသာ ဤတရား၏ အက်ယ္ျဖစ္ေသာ အနက္ကို ဤသို႔ မွတ္သင့္၏။ပ။ ထိုရဟန္းသည္ ရဟႏၲာတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ ျဖစ္သတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။