သန ၂၂.၃: ဟာလိဒၵိကာနိသုတ္

၃။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္- အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္မဟာကစၥည္းသည္ အဝႏၲိတိုင္း ကုလဃရၿမိဳ႕ ေတာင္ကမ္းပါးျပတ္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ဟာလိဒၵိကာနိသူႂကြယ္သည္အသွ်င္မဟာကစၥည္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္လ်က္ ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏၊ ”အသွ်င္ဘုရား အ႒ကဝဂ္၌ လာေသာ မာဂ႑ိယျပႆနာဝယ္-

”အျမဲေနရာ အိမ္ကို ပယ္၍ ယာယီအိမ္တည္းဟူေသာ တည္ရာ မရွိေသာ၊ ရြာ၌ အကြၽမ္းဝင္ မႈတို႔ကိုမျပဳေသာ၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ၊ (ဝဋ္ကို) ေရွ႕သြား မျပဳေသာ ရဟန္းသည္ လူတို႔ႏွင့္ ျငင္းခံု၍ စကားေျပာမႈကို မျပဳရာ”ဟု-

ဤစကားကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္းေဟာထားေသာ ဤစကား၏ အက်ယ္အနက္ကို အဘယ္သို႔ မွတ္ရပါမည္နည္း”ဟု ေလွ်ာက္၏။

သူႂကြယ္ ေဖာက္ျပန္မႈ ႐ုပ္ဓာတ္သည္ သိမႈဝိညာဏ္၏ အိမ္မည္၏၊ ေဖာက္ျပန္မႈ ႐ုပ္ဓာတ္၌ တပ္မက္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စပ္ေနေသာ ဝိညာဏ္ကိုမူကား ”အိမ္ဟူေသာ တည္ရာ ရွိ၏ ”ဟု ဆိုရ၏။ သူႂကြယ္ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ဓာတ္သည္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’၏ အိမ္မည္၏၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ဓာတ္၌ တပ္မက္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စပ္ေနေသာ ဝိညာဏ္ကိုမူကား ”အိမ္ဟူေသာ တည္ရာ ရွိ၏ ”ဟု ဆိုရ၏။ သူႂကြယ္ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ဓာတ္သည္ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’၏ အိမ္မည္၏၊ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ဓာတ္၌ တပ္မက္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စပ္ေနေသာဝိညာဏ္ကိုမူကား ”အိမ္ဟူေသာ တည္ရာ ရွိ၏ ”ဟု ဆိုရ၏။ သူႂကြယ္ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ဓာတ္သည္ သိမႈ’ဝိညာဏ္ ‘၏ အိမ္မည္၏၊ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ ဓာတ္၌ တပ္မက္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စပ္ေနေသာ ဝိညာဏ္ကိုမူကား”အိမ္ဟူေသာ တည္ရာ ရွိ၏ ”ဟု ဆိုရ၏။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ အျမဲေနရာ အိမ္ဟူေသာ တည္ရာရွိသူျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ အျမဲေနအိမ္ဟူေသာ တည္ရာမရွိသူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ေဖာက္ျပန္မႈ႐ုပ္ဓာတ္၌ စိတ္၏ တည္ရာ အမွားႏွလံုးသြင္းရာ ကိန္းဝပ္ရာျဖစ္ကုန္ေသာ လိုခ်င္မႈ စြဲမက္မႈ ႏွစ္သက္မႈတပ္မက္မႈ ကပ္ေရာက္မႈ စြဲလမ္းမႈတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ”အျမဲေနအိမ္ဟူေသာတည္ရာ မရွိသူ”ဟု ဆိုရ၏။ သူႂကြယ္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ဓာတ္၌ ။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ဓာတ္၌ ။ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’ ဓာတ္၌ ။ သိမႈ’ဝိညာဏ’ဓာတ္၌ စိတ္၏ တည္ရာ အမွားႏွလံုးသြင္းရာ ကိန္းဝပ္ရာျဖစ္ကုန္ေသာလိုခ်င္မႈ စြဲမက္မႈ ႏွစ္သက္မႈ တပ္မက္မႈ ကပ္ေရာက္မႈ စြဲလမ္းမႈတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားကို ”အျမဲေနရာ အိမ္ဟူေသာ တည္ရာ မရွိသူ”ဟု ဆိုရ၏။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္အျမဲေနအိမ္ဟူေသာ တည္ရာ မရွိသူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ယာယီအိမ္ဟူေသာ တည္ရာရွိသူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ႐ူပါ႐ံုတည္းဟူေသာ (ကိေလသာျဖစ္ေၾကာင္း) ယာယီအိမ္၌ ကိေလသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖြဲ႕စပ္သူတို႔ကို ”ယာယီအိမ္ဟူေသာတည္ရာ ရွိသူ”ဟု ဆိုရ၏။ သဒၵါ႐ုံ။ပ။ ဂႏၶာ႐ုံ။ ရသာ႐ုံ။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ။ ဓမၼာ႐ုံတည္းဟူေသာ (ကိေလသာျဖစ္ေၾကာင္း) အိမ္၌ ကိေလသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖြဲ႕စပ္သူတို႔ကို ”ယာယီအိမ္ဟူေသာ တည္ရာရွိသူ”ဟုဆိုရ၏။ သူႂကြယ္ ဤသို႔ လွ်င္ ယာယီအိမ္ဟူေသာ တည္ရာရွိသူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ယာယီအိမ္ဟူေသာ တည္ရာမရွိသူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ႐ူပါ႐ံုတည္းဟူေသာ ယာယီအိမ္၌ ကိေလသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖြဲ႕စပ္မႈတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကိုအႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ မျဖစ္ျခင္းကိုျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာင္အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို”ယာယီအိမ္ဟူေသာ တည္ရာ မရွိသူ”ဟု ဆိုရ၏။ သဒၵါ႐ုံ။ ဂႏၶာ႐ုံ။ ရသာ႐ုံ။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ။ ဓမၼာ႐ုံတည္းဟူေသာ ယာယီအိမ္၌ ကိေလသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖြဲ႕စပ္မႈတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ အျမစ္ရင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ကုန္ ၿပီ၊ ႏုတ္ၿပီးေသာ ထန္းပင္ရာကဲ့သို႔ ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာက္တစ္ဖန္မျဖစ္ျခင္းကို ျပဳအပ္ကုန္ၿပီ၊ ေနာင္ အခါ ျဖစ္ေပၚျခင္းသေဘာ မရွိကုန္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားကို”ယာယီအိမ္ဟူေသာ တည္ရာ မရွိသူ”ဟု ဆိုရ၏။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ ယာယီအိမ္ဟူေသာ တည္ရာမရွိသူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရြာ၌ အကြၽမ္းဝင္မႈရွိသူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္လူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္း၍ ေန၏၊ တကြ ႏွစ္သက္ျခင္းရွိ၏၊ တကြ စိုးရိမ္ျခင္းရွိ၏၊ လူတို႔ ခ်မ္းသာၾကေသာ္ ခ်မ္းသာ၏၊ လူတို႔ ဆင္းရဲၾကေသာ္ ဆင္းရဲ၏၊ ကိစၥႀကီးငယ္တို႔ ျဖစ္လာကုန္လတ္ေသာ္ ထိုကိစၥႀကီးငယ္တို႔၌ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ ရြာ၌ အကြၽမ္းဝင္မႈရွိသူျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ရြာ၌ အကြၽမ္းဝင္မႈ မရွိသူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ လူတို႔ႏွင့္ မေပါင္းသင္းဘဲ ေန၏၊ တကြ ႏွစ္သက္ျခင္း မရွိ၊ တကြ စိုးရိမ္ျခင္း မရွိ၊ လူတို႔ခ်မ္းသာၾကေသာ္ မခ်မ္းသာ၊ လူတို႔ ဆင္းရဲၾကေသာ္ မဆင္းရဲ၊ ကိစၥႀကီးငယ္တို႔ ျဖစ္လာကုန္လတ္ေသာ္ထိုကိစၥႀကီးငယ္တို႔၌ ကိုယ္တိုင္ အားထုတ္ျခင္းသို႔ မေရာက္။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ ရြာ၌ အကြၽမ္းဝင္မႈမရွိသူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ကာမတို႔မွ မကင္းဆိတ္သူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ ကာမတို႔၌ စြဲမက္မႈ မကင္း၊ လိုခ်င္မႈ မကင္း၊ ခင္တြယ္မႈ မကင္း၊ မြတ္သိပ္မႈ မကင္း၊ ပူေလာင္မႈမကင္း၊ တပ္မက္မႈ မကင္း။ ဤသို႔လွ်င္ ကာမတို႔မွ မကင္းဆိတ္သူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္သူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ ကာမတို႔၌ စြဲမက္မႈ ကင္း၏၊ လိုခ်င္မႈ ကင္း၏၊ ခင္တြယ္မႈ ကင္း၏၊ မြတ္သိပ္မႈ ကင္း၏၊ ပူေလာင္မႈ ကင္း၏၊ တပ္မက္မႈ ကင္း၏။ ဤသို႔လွ်င္ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္သူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ (ဝဋ္ကို) ေရွ႕သြားျပဳသူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ သူအား”အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ ႐ုပ္ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ရွိသူျဖစ္ရလို၏၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ သိမႈ’ဝိညာဏ္ ‘ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏ ”ဟု စိတ္ျဖစ္၏။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ (ဝဋ္ကို) ေရွ႕သြားျပဳသူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ (ဝဋ္ကို) ေရွ႕သြား မျပဳသူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ အခ်ဳိ႕သူအား ”အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ ႐ုပ္ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔့ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏၊ ”အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏၊ အနာဂတ္ကာလ၌ ဤသို႔သိမႈ’ဝိညာဏ္ ‘ ရွိသူ ျဖစ္ရလို၏ ”ဟု စိတ္ မျဖစ္။ သူႂကြယ္ ဤသို႔လွ်င္ (ဝဋ္ကို) ေရွ႕သြား မျပဳသူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ လူတို႔ႏွင့္ ျငင္းခံု၍ စကားေျပာတတ္သူ ျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕သူသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားကို ဆိုတတ္၏- ”သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကိုမသိ၊ ငါသည္ ဤဓမၼဝိနယကို သိ၏၊ သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကို အသို႔ သိႏိုင္အံ့နည္း၊ သင္သည္မွားေသာ အက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ မွန္ေသာ အက်င့္ရွိသူ ျဖစ္၏၊ ေရွ႕ဆိုသင့္သည္ကို ေနာက္မွဆို၏၊ ေနာက္မွ ဆိုသင့္သည္ကို ေရွ႕ဆို၏၊ ငါ၏ စကားသည္ ေျပျပစ္၏၊ သင္၏ စကားသည္ မေျပျပစ္၊ သင္၏ ၾကာျမင့္ စြာ ေလ့လာထားေသာ စကားသည္ သင့္ဆီသို႔ ျပန္လွည့္၍ တည္ေလၿပီ၊ သင့္အယူ၌ ရွိေသာ အျပစ္ကို ငါ တင္ျပၿပီ၊ သင္ အေရးနိမ့္ၿပီ၊ ငါ တင္ျပေသာ အျပစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ရွာၾကံေခ်ဦးေလာ့၊ သင့္ကို ႏွိမ္ အပ္ၿပီ၊ စြမ္းႏိုင္လွ်င္ ေျဖဦးေလာ့”ဟု ဤသို႔လွ်င္ လူတို႔ႏွင့္ ျငင္းခံု၍ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားကို ေျပာတတ္သူ ျဖစ္၏။

သူႂကြယ္ အဘယ္သို႔လွ်င္ လူတို႔ႏွင့္ ျငင္းခံု၍ စကားေျပာတတ္သူ မျဖစ္သနည္း။ သူႂကြယ္ ဤသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းသည္ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားကို မေျပာတတ္ -”သင္သည္ ဤဓမၼဝိနယကိုမသိ။ပ။ စြမ္းႏိုင္လွ်င္ ေျဖဦးေလာ့”ဟု ဤသို႔လွ်င္ လူတို႔ႏွင့္ ျငင္းခံု၍ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ စကားကိုေျပာတတ္သူ မျဖစ္။

သူႂကြယ္ ဤသို႔ အ႒ကဝဂ္၌ လာေသာ မာဂ႑ိယျပႆနာဝယ္-

”အျမဲေနရာ အိမ္ကို ပယ္၍ ယာယီအိမ္ဟူေသာ တည္ရာ မရွိေသာ၊ ရြာ၌ အကြၽမ္းဝင္ မႈတို႔ကိုမျပဳေသာ၊ ကာမတို႔မွ ကင္းဆိတ္ေသာ၊ (ဝဋ္ကို) ေရွ႕သြား မျပဳေသာ ရဟန္းသည္ လူတို႔ႏွင့္ ျငင္းခံု၍ စကားေျပာမႈကို မျပဳရာ”ဟု-

ျမတ္စြာဘုရား အက်ဥ္း ေဟာထားေတာ္မူေသာ ဤစကား၏ အက်ယ္ျဖစ္ေသာ အနက္ကို ဤသို႔မွတ္အပ္၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

တတိယသုတ္။