သန ၂၂.၄၂: စတုတၳ အႏုဓမၼသုတ္

၄၂။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ေလာကုတၱရာတရားအား ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့့္ေသာရဟန္းအား ဤတရားစဥ္သည္ ျဖစ္၏၊ ”႐ုပ္၌ ကိုယ္’အတၱ’ မဟုတ္ဟု အစဥ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနရာ၏။ ခံစားမႈ’ေဝဒနာ’၌ ။ မွတ္သားမႈ’သညာ’၌ ။ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ဟုအစဥ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနရာ၏။ ႐ုပ္၌ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ဟု အစဥ္႐ႈေလ့ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေနေသာရဟန္းသည္။ပ။ ႐ုပ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ခံစားမႈ’ေဝဒနာ’ကို။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ကို။ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိ၏။ ထိုရဟန္းသည္ ႐ုပ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာ္ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ကို။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ကို။ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာ္ ႐ုပ္မွ လြတ္၏၊ ခံစားမႈ’ေဝဒနာ ‘မွ လြတ္၏၊ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ မွ လြတ္၏၊ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔မွ လြတ္၏၊ ဝိညာဏ္မွ လြတ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈမွ အိုမႈ ေသမႈမွ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔မွလြတ္၏၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္၏”ဟု (ငါ) ေဟာ၏။

ဒသမသုတ္။

ေလးခုေျမာက္ န တုမွာကဝဂ္ ၿပီး၏။