သန ၂၂.၄၃: အတၱဒီပသုတ္

၄၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ မိမိကိုယ္ကိုသာ မွီခိုၾကလ်က္ မိမိကိုယ္ကိုသာ အားထားၾကလ်က္အျခားတစ္ပါးကို အားမကိုးၾကဘဲ တရားကိုသာ မွီခိုၾကလ်က္ တရားကိုသာ အားထားၾကလ်က္ အျခားတစ္ပါးကို အားမထားၾကဘဲ ေနၾကကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ မိမိကိုယ္ကိုသာ မွီခိုၾကလ်က္ မိမိကိုယ္ကိုသာအားထားၾကလ်က္ အျခားတစ္ပါးကို အားမထားၾကဘဲ တရားကိုသာ မွီခိုၾကလ်က္ တရားကိုသာ အားထားၾကလ်က္ အျခားတစ္ပါးကို အားမထားၾကဘဲ ေနသူတို႔သည္ ”စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈစိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္သနည္း”ဟု အေၾကာင္းကို စူးစမ္းဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ အဘယ္လွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္သနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိကုန္သနည္းဟူမူ – ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္မရွိေသာ, အရိယာတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ မလိမၼာေသာ, အရိယာတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာေသာ,သူေတာ္ ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ႐ုပ္ရွိေသာအတၱဟူ၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ ထို႐ုပ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။ ေဝဒနာကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ေဝဒနာရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ေဝဒနာဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာ၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း့႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ ထိုေဝဒနာသည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ေဝဒနာ၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ။ပ။ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

သညာကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ သခၤါရတို႔ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ရွိေသာအတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ ထိုဝိညာဏ္သည္ ေဖာက္ ၿပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈစိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ေပၚကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္၏သာလွ်င္ မျမဲသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ကင္းျပတ္ျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သိ၍ ”ေရွးက႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း၊ ယခု႐ုပ္သည္လည္းေကာင္း ႐ုပ္အားလံုးသည္မျမဲ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု ဤသို႔ ဤ႐ုပ္ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈေသာ သူအား စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ထို (စိုးရိမ္မႈစသည္) တို႔၏ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းေၾကာင့္ မေတာင့္တ၊ မေတာင့္တသည္ရွိေသာ္ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရေသာ ရဟန္းကို ”တစ္ခဏၿငိမ္းေအးသူ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာ၏သာလွ်င္ မျမဲသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ကင္းျပတ္ျခင္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သိ၍ ”ေရွးကေဝဒနာသည္လည္းေကာင္း၊ ယခုေဝဒနာသည္လည္းေကာင္းေဝဒနာ အားလံုးသည္ မျမဲ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိ၏ ”ဟု ဤသို႔ ဤေဝဒနာကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈေသာ သူအား စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈစိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ထို (စိုးရိမ္မႈစသည္) တို႔၏ေပ်ာက္ကင္းျခင္းေၾကာင့္ မေတာင့္တ၊ မေတာင့္တသည္ရွိေသာ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏၊ ခ်မ္းသာစြာေနရေသာ ရဟန္းကို ”တစ္ခဏၿငိမ္းေအးသူ”ဟု ဆိုအပ္၏။ သညာ၏။ ရဟန္းတို႔ သခၤါရတို႔၏သာလွ်င္မျမဲသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ကင္းျပတ္ျခင္း ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သိ၍ ”ေရွးကသခၤါရတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ယခုသခၤါရတို႔သည္လည္းေကာင္း သခၤါရအားလုံးတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ဆင္းရဲကုန္၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိကုန္၏”ဟု ဤသို႔ ဤသခၤါရတို႔ကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာပညာျဖင့္ ႐ႈေသာ သူအား စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ထို (စိုးရိမ္မႈစသည္) တို႔၏ ေပ်ာက္ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ မေတာင့္တ၊ မေတာင့္တသည္ရွိေသာ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏၊ ခ်မ္းသာစြာ ေနရေသာ ရဟန္းကို”တစ္ခဏၿငိမ္းေအးသူ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္၏သာလွ်င္ မျမဲသည့္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း ကင္းျပတ္ျခင္းခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သိ၍ ”ေရွးကဝိညာဏ္သည္လည္းေကာင္း၊ ယခုဝိညာဏ္သည္လည္းေကာင္းဝိညာဏ္အားလံုးသည္ မျမဲ၊ ဆင္းရဲ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိ၏”ဟု ဤသို႔ ဤဝိညာဏ္ကိုဟုတ္တိုင္း မွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈေသာ သူအား စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈစိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ေပ်ာက္ကင္းကုန္၏။ ထို (စိုးရိမ္မႈစသည္) တို႔၏ေပ်ာက္ကင္းျခင္းေၾကာင့္ မေတာင့္တ၊ မေတာင့္တသည္ရွိေသာ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရ၏၊ ခ်မ္းသာစြာေနရေသာ ရဟန္းကို ”တစ္ခဏၿငိမ္းေအးသူ”ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။