သန ၂၂.၄၈: ခႏၶသုတ္

၄၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ခႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ေဟာေပအံ့၊ ထိုတရားကို နာၾကကုန္ေလာ့။ ရဟန္းတို႔ ခႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္း၊ ရဟန္းတို႔ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ အတြင္း အျပင္လည္းျဖစ္ေသာ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ အယုတ္ အျမတ္လည္းျဖစ္ေသာ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အားလံုးကို ႐ူပကၡႏၶာဟု ဆိုအပ္၏။ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ အတြင္း အျပင္လည္းျဖစ္ေသာ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ။ပ။ ေဝဒနာအားလံုးကို။ သညာအားလံုးကို။ သခၤါရအားလံုးကို သခၤါရကၡႏၶာဟု ဆိုအပ္၏။ အတိတ္အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ အတြင္း အျပင္လည္းျဖစ္ေသာ အၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ အယုတ္အျမတ္လည္းျဖစ္ေသာ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္အားလံုးကို ဝိညာဏကၡခႏၶာဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ခႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ဟူသည္ အဘယ္တို႔နည္းဟူမူ – ရဟန္းတို႔ အာသေဝါ၏ အာ႐ံု ျဖစ္၍ စဲြလမ္းအပ္ေသာ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ။ပ။ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ ႐ုပ္အားလံုးကို ႐ူပုပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆိုအပ္၏။ အာသေဝါ၏ အာ႐ံုျဖစ္၍ စဲြလမ္းအပ္ေသာ။ပ။ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ ေဝဒနာအားလံုးကို ေဝဒႏုပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆိုအပ္၏။ အာသေဝါ၏ အာ႐ံုျဖစ္၍ စဲြလမ္းအပ္ေသာ။ပ။ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ သညာအားလံုးကို သညဳပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆိုအပ္၏။ အာသေဝါ၏အာ႐ံုျဖစ္၍ စဲြလမ္းအပ္ေသာ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ။ပ။ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာဝိညာဏ္အားလံုးကို ဝိညာဏုပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆိုအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ဟူ၍ ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။