သန ၂၂.၅၃: ဥပယသုတ္

၅၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ သူသည္ မလြတ္ေျမာက္၊ မကပ္ေရာက္ေသာသူသည္ လြတ္ေျမာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္တည္သည္ရွိေသာ္ ႐ုပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း တည္ရာ၏၊ ႐ုပ္လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ ႐ုပ္လွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ဝိညာဏ္သည္ ႏွစ္သက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖင့္ သြန္းေလာင္းအပ္သည္ျဖစ္၍ ႀကီးပြါး စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။ ေဝဒနာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း။ပ။ သညာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္တည္သည္ရွိေသာ္ သခၤါရသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္းတည္ရာ၏၊ သခၤါရလွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ သခၤါရလွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ဝိညာဏ္သည္ ႏွစ္သက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖင့္သြန္းေလာင္းအပ္သည္ျဖစ္၍ ႀကီးပြါး စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ”ငါသည္ ႐ုပ္ကို ဖယ္ထား၍ ေဝဒနာကို ဖယ္ထား၍ သညာကိုဖယ္ထား၍ သခၤါရတို႔ကို ဖယ္ထား၍ ဝိညာဏ္၏ လာျခင္း သြားျခင္း ေသျခင္း ျဖစ္ျခင္း ႀကီးပြါးျခင္းစည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကို ပညတ္အံ့”ဟု ဆိုရာ၏၊ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိႏိုင္။

ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ဓာတ္၌ စဲြမက္မႈကို အကယ္၍ ပယ္အပ္သည္ ျဖစ္ျငားအံ့၊ စဲြမက္မႈကိုပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ံုသည္ ျပတ္၏၊ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာ မျဖစ္ႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ ေဝဒနာဓာတ္၌ ။ ရဟန္းတို႔ သညာဓာတ္၌ ။ ရဟန္းတို႔ သခၤါရဓာတ္၌ ။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ဝိညာဏဓာတ္၌ စဲြမက္မႈကိုအကယ္၍ ပယ္အပ္သည္ ျဖစ္ျငားအံ့၊ စဲြမက္မႈကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ံုသည္ ျပတ္၏၊ ဝိညာဏ္၏တည္ရာ မျဖစ္ႏိုင္။ တည္ရာ မရွိေသာ ထိုဝိညာဏ္သည္ စည္ပင္မႈ ကင္းလ်က္ ျပဳျပင္မႈ ကင္းလ်က္ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္၏၊ (ကိေလသာမွ) လြတ္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ တည္တံ့၏၊ တည္တံ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ေရာင့္ရဲျခင္းေၾကာင့္ မေတာင့္တ၊ မေတာင့္တေသာ သူသည္မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ပင္လွ်င္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤမဂ္ကိစၥ အလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။