သန ၂၂.၅၄: ဗီဇသုတ္

၅၄။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ မ်ဳိးေစ့တို႔သည္ ဤငါးမ်ဳိးတို႔တည္း။ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္း ဟူမူ-အျမစ္မ်ဳိးေစ့၊ ပင္စည္မ်ဳိးေစ့၊ အၫြန္႔မ်ဳိးေစ့၊ အဆစ္မ်ဳိးေစ့၊ ငါးခုေျမာက္ အေစ့မ်ဳိးေစ့တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤမ်ဳိးေစ့ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ မက်ဳိးကုန္ မပုပ္ေဆြးကုန္ ေလပူေနပူ အညႇဥ္းမခံရကုန္ အႏွစ္ရွိကုန္ေကာင္းစြာ ထားအပ္ကုန္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ေျမသည္လည္းေကာင္း၊ ေရသည္လည္းေကာင္း မရွိခဲ့ရာ။ ဤမ်ဳိးေစ့ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ႀကီးပြါး စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာအံ့ေလာ။ မေရာက္ႏိုင္ပါ အသွ်င္ဘုရား။ ရဟန္းတို႔ မ်ဳိးေစ့ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ မက်ဳိးကုန္။ပ။ ေကာင္းစြာ ထားအပ္ကုန္၏။ ေျမသည္လည္း့ေကာင္း၊ ေရသည္လည္းေကာင္း ရွိခဲ့ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤမ်ဳိးေစ့ငါးမ်ဳိးတို႔သည္ ႀကီးပြါး စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္ရာအံ့ေလာ။ ေရာက္ႏိုင္ပါသည္ အသွ်င္ဘုရား။ ရဟန္းတို႔ ေျမဓာတ္ကဲ့သို႔ ဤအတူဝိညာဏ္၏ တည္ရာေလးမ်ဳိးတို႔ကို မွတ္အပ္ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ေရဓာတ္ကဲ့သို႔ ဤအတူ ႏွစ္သက္စဲြမက္မႈ ‘နႏၵီရာဂ’ ကို မွတ္အပ္၏။ ရဟန္းတို႔ မ်ဳိးေစ့ငါးမ်ဳိးတို႔ကဲ့သို႔ ဤအတူ အေၾကာင္းႏွင့္ တကြေသာဝိညာဏ္ကို မွတ္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္တည္သည္ရွိေသာ္ ႐ုပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း တည္ရာ၏၊ ႐ုပ္လွ်င္ အာ႐ံု ရွိေသာ႐ုပ္လွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ဝိညာဏ္သည္ ႏွစ္သက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖင့္ သြန္းေလာင္းအပ္သည္ျဖစ္၍ ႀကီးပြါးစည္ပင္ ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္တည္သည္ရွိေသာ္ ေဝဒနာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း တည္ရာ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္တည္သည္ရွိေသာ္ သညာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္းတည္ရာ၏။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဝိညာဏ္တည္သည္ရွိေသာ္ သခၤါရသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း တည္ရာ၏၊ သခၤါရ လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ သခၤါရလွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ဝိညာဏ္သည္ ႏွစ္သက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖင့္သြန္းေလာင္းအပ္သည္ျဖစ္၍ ႀကီးပြါး စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ”ငါသည္ ႐ုပ္ကို ဖယ္ထား၍ ေဝဒနာကို ဖယ္ထား၍ သညာကိုဖယ္ထား၍ သခၤါရတို႔ကို ဖယ္ထား၍ ဝိညာဏ္၏ လာျခင္း သြားျခင္း ေသျခင္း ျဖစ္ျခင္း ႀကီးပြါးျခင္းစည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကို ပညတ္အံ့”ဟု ဆိုရာ၏၊ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိႏိုင္။ ရဟန္းတို႔ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ဓာတ္၌ စဲြမက္မႈကို အကယ္၍ ပယ္အပ္သည္ ျဖစ္ျငားအံ့၊ စဲြမက္မႈကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္အာ႐ံုသည္ ျပတ္၏၊ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာသည္ မျဖစ္ႏိုင္။ ေဝဒနာဓာတ္၌ အကယ္၍ ။ သညာဓာတ္၌ အကယ္၍ ။ သခၤါရဓာတ္တို႔၌ အကယ္၍ ။ ရဟန္းတို႔ ရဟန္းသည္ ဝိညာဏဓာတ္၌ စဲြမက္မႈကိုအကယ္၍ ပယ္အပ္သည္ ျဖစ္ျငားအံ့၊ စဲြမက္မႈကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ံုသည္ ျပတ္၏၊ ဝိညာဏ္၏တည္ရာသည္ မျဖစ္ႏိုင္၊ တည္ရာမရွိေသာ ထိုဝိညာဏ္သည္ စည္ပင္မႈ ကင္းလ်က္ ျပဳျပင္မႈ ကင္းလ်က္ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ တည္တံ့၏၊ တည္တံ့ျခင္းေၾကာင့္ေရာင့္ရဲ၏၊ ေရာင့္ရဲျခင္းေၾကာင့္ မေတာင့္တ၊ မေတာင့္တသည္ရွိေသာ္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ၿငိမ္းေအး၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။