သန ၂၂.၅၅: ဥဒါနသုတ္

၅၅။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဥဒါန္းကို က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏- ”ငါမည္ေသာတရားသည္ အကယ္၍ မရွိျငားအံ့၊ ငါ့ဥစၥာဟူ၍ မျဖစ္ရာ၊ အကယ္၍ ျပဳျပင္မႈ’ကမၼာဘိသခၤါရ’မျဖစ္ျငားအံ့၊ ငါ့အား ပဋိသေႏၶေနမႈ မျဖစ္ေတာ့လတံၱ႕ဟု ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းသည္ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ တို႔ကို ျဖတ္ႏိုင္ရာ၏”ဟု က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ မိန္႕ေတာ္မူေသာ္ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရား အား ”အသွ်င္ဘုရား အကယ္၍ ငါ မျဖစ္ျငားအံ့၊ ငါ့ဥစၥာဟူ၍ မျဖစ္ရာ၊ အကယ္၍ ျပဳျပင္မႈ’ကမၼာဘိသခၤါရ’ မျဖစ္ျငားအံ့၊ ငါ့အား ပဋိသေႏၶေနမႈ မျဖစ္ေတာ့လတံၱ႕ဟု ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းသည္ ေအာက္ ပိုင္းသံေယာဇဥ္တို႔ကို အဘယ္သို႔ ျဖတ္ႏိုင္ရာသနည္း”ဟုေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္မရွိေသာ အရိယာတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ။ပ။ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ႐ုပ္ရွိေသာအတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း့႐ႈ၏။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ရွိေသာအတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။

ထိုသူသည္ မျမဲေသာ ႐ုပ္ကို ”မျမဲေသာ႐ုပ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ မျမဲေသာ ေဝဒနာကို”မျမဲေသာ ေဝဒနာ”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ မျမဲေသာ သညာကို ”မျမဲေသာ သညာ”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ မျမဲေသာ သခၤါရတို႔ကို ”မျမဲေသာ သခၤါရတို႔”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ မျမဲေသာ ဝိညာဏ္ကို ”မျမဲေသာ ဝိညာဏ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ။

ဆင္းရဲေသာ ႐ုပ္ကို ”ဆင္းရဲေသာ ႐ုပ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ ဆင္းရဲေသာ ေဝဒနာကို။ ဆင္းရဲေသာ သညာကို။ ဆင္းရဲေသာ သခၤါရတို႔ကို။ ဆင္းရဲေသာ ဝိညာဏ္ကို ”ဆင္းရဲေသာ ဝိညာဏ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ။

အတၱမဟုတ္ေသာ ႐ုပ္ကို ”အတၱမဟုတ္ေသာ ႐ုပ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ အတၱမဟုတ္ ေသာေဝဒနာကို ”အတၱမဟုတ္ေသာ ေဝဒနာ”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ အတၱမဟုတ္ေသာ သညာကို”အတၱမဟုတ္ေသာ သညာ”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ အတၱမဟုတ္ေသာ သခၤါရတို႔ကို”အတၱမဟုတ္ေသာ သခၤါရတို႔”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ အတၱမဟုတ္ေသာ ဝိညာဏ္ကို ”အတၱမဟုတ္ေသာ ဝိညာဏ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ။

အျပဳခံရေသာ ႐ုပ္ကို ”အျပဳခံရေသာ ႐ုပ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ အျပဳခံရေသာ ေဝဒနာ ကို။ အျပဳခံရေသာ သညာကို။ အျပဳခံရေသာ သခၤါရတို႔ကို။ အျပဳခံရေသာ ဝိညာဏ္ကို ”အျပဳခံရေသာဝိညာဏ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ ”႐ုပ္သည္ ပ်က္စီးလတၱံ႕”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’သည္ ပ်က္စီးလတၱံ႕။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’သည္ ပ်က္စီးလတၱံ႕။ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔သည္ပ်က္စီးလတၱံ႕။ ”ဝိညာဏ္သည္ ပ်က္စီးလတၱံ႕”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း မသိ။

ရဟန္း အၾကားအျမင္ရွွိေသာ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ လိမၼာေသာ, အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ လိမၼာေသာ,သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ အရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ပ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ႈ။

ထိုသူသည္ မျမဲေေသာ ႐ုပ္ကို ”မျမဲေသာ ႐ုပ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိ၏၊ မျမဲေသာ ေဝဒနာကို။ မျမဲေသာ သညာကို။ မျမဲေသာ သခၤါရတို႔ကို။ မျမဲေသာ ဝိညာဏ္ကို ”မျမဲေသာ ဝိညာဏ္”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိ၏။ ဆင္းရဲေသာ ႐ုပ္ကို။ပ။ ဆင္းရဲေသာ ဝိညာဏ္ကို။ အတၱမဟုတ္ေသာ ႐ုပ္ကို။ပ။ အတၱမဟုတ္ေသာ ဝိညာဏ္ကို။ အျပဳခံရေသာ ႐ုပ္ကို။ အျပဳခံရေသာ ဝိညာဏ္ကို ”အျပဳခံရေသာဝိညာဏ္ ”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိ၏။ ”႐ုပ္သည္ ပ်က္စီးလတၱံ႕”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိ၏။

ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’သည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ”ဝိညာဏ္သည္ ပ်က္စီးလတၱံ႕”ဟုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိ၏။

ထိုသူသည္ ႐ုပ္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ သညာပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ”ငါမည္ေသာ တရားသည္ အကယ္၍ မရွိျငားအံ့၊ ငါ့ဥစၥာဟူ၍ ရွိသည္ မျဖစ္ရာ၊ အကယ္၍ ျပဳျပင္မႈ ‘ကမၼာ ဘိသခၤါရ’ မျဖစ္ျငားအံ့၊ ငါ့အား ပဋိသေႏၶေနမႈ မျဖစ္ေတာ့လတံၱ႕”ဟု ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းသည္ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္တို႔ကို ျဖတ္ႏိုင္ရာ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဘုရား မွန္ပါ၏၊ ဤသို႔ ႏွလံုးသြင္းေသာ ရဟန္းသည္ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္တို႔ကိုျဖတ္ႏိုင္ရာသည္သာလွ်င္တည္းဟု ေလွ်ာက္၏။

အသွ်င္ဘုရား အဘယ္သို႔ သိေသာ အဘယ္သို႔ ျမင္ေသာသူအား ကာလမျခားဘဲ အာသေဝါကုန္မႈျဖစ္ပါသနည္းဟု (ေလွ်ာက္၏)။ ရဟန္း ေလာက၌ အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္သည္မထိတ္လန္႔ထိုက္ ေသာ အရာ၌ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္း မွန္၏၊ အကယ္၍ ငါမည္ေသာတရား မရွိျငားအံ့၊ ငါ့ဥစၥာဟု ရွိသည္ မျဖစ္ရာ၊ အကယ္၍ ျပဳျပင္မႈ ‘ကမၼာဘိသခၤါရ’မျဖစ္ျငားအံ့၊ ငါ့အား ပဋိသေႏၶေနမႈ မျဖစ္ေတာ့လတံၱ႕ဟူေသာ (အနည္းငယ္ေသာ) ဤဝိပႆနာသည္အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား ထိတ္လန္႔ျခင္းပင္ မည္၏။

ရဟန္း အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ မထိတ္လန္႔ထိုက္ေသာ အရာ၌ ထိတ္လန္႔ျခင္းသို႔မေရာက္။ ရဟန္း မွန္၏၊ ငါမည္ေသာတရား အကယ္၍ မရွိခဲ့ေသာ္ ငါ့ဥစၥာဟူ၍ ရွိသည္ မျဖစ္ရာ၊ အကယ္၍ ျပဳျပင္မႈ ‘ကမၼာ ဘိသခၤါရ’ မျဖစ္ျငားအံ့၊ ငါ့အား ပဋိသေႏၶေနမႈ မျဖစ္ေတာ့လတံၱ႕ဟူေသာ ဤဝိပႆနာသည္ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္အား ထိတ္လန္႔ျခင္း မမည္။ ရဟန္း ဝိညာဏ္တည္သည္ရွိေသာ္ ႐ုပ္သို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း တည္ရာ၏၊ ႐ုပ္လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ ႐ုပ္လွ်င္ တည္ရာရွိေသာဝိညာဏ္သည္ ႏွစ္သက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖင့္ သြန္းေလာင္းအပ္သည္ျဖစ္၍ ႀကီးပြါး စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ေရာက္ရာ၏။ ရဟန္း ေဝဒနာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း။ ရဟန္း သညာသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း။ ရဟန္း ဝိညာဏ္တည္သည္ရွိေသာ္ သခၤါရသို႔ ကပ္ေရာက္၍ မူလည္း တည္ရာ၏၊ သခၤါရလွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာသခၤါရလွ်င္ တည္ရာရွိေသာ ဝိညာဏ္သည္ ႏွစ္သက္မႈ ‘တဏွာ’ ျဖင့္ သြန္းေလာင္းအပ္သည္ျဖစ္၍ ႀကီးပြါးစည္ပင္ ျပန္႔ေျပာျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ”ငါသည္ ႐ုပ္ကို ဖယ္ထား၍ ေဝဒနာကို ဖယ္ထား၍ သညာကိုဖယ္ထား၍ သခၤါရတို႔ကို ဖယ္ထား၍ ဝိညာဏ္၏ လာျခင္း သြားျခင္း ေသျခင္း ျဖစ္ျခင္း ႀကီးပြါးျခင္းစည္ပင္ျခင္း ျပန္႔ေျပာျခင္းကို ပညတ္အံ့ ”ဟု ဆိုရာ၏၊ ဤအေၾကာင္းမ်ဳိးသည္ မရွိႏိုင္။

ရဟန္း ရဟန္းသည္ ႐ုပ္ဓာတ္၌ စဲြမက္မႈကို အကယ္၍ ပယ္အပ္သည္ ျဖစ္ျငားအံ့၊ စဲြမက္မႈကိုပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ံုသည္ ျပတ္၏၊ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာ မျဖစ္ႏိုင္။ ရဟန္း ရဟန္းသည္ေဝဒနာဓာတ္၌ အကယ္၍ ။ ရဟန္း ရဟန္းသည္ သညာဓာတ္၌ အကယ္၍ ။ ရဟန္း ရဟန္းသည္သခၤါရဓာတ္၌ အကယ္၍ ။ ရဟန္း ရဟန္းသည္ ဝိညာဏ္ဓာတ္၌ စဲြမက္မႈကို အကယ္၍ ပယ္အပ္သည္ျဖစ္ျငားအံ့၊ စဲြမက္မႈကို ပယ္ျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ံုသည္ ျပတ္၏၊ ဝိညာဏ္၏ တည္ရာသည္ မျဖစ္ႏိုင္၊ တည္ရာမရွိေသာ ထိုဝိညာဏ္သည္ စည္ပင္မႈ ကင္းလ်က္ ျပဳျပင္မႈ ကင္းလ်က္ ကိေလသာမွလြတ္ေျမာက္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ တည္တံ့၏၊ တည္တံ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရာင့္ရဲ၏၊ ေရာင့္ရဲျခင္းေၾကာင့္ မေတာင့္တ၊ မေတာင့္တေသာ သူသည္ မ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ သာလွ်င္ ၿငိမ္းေအး၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥ အလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။ ရဟန္း ဤသို႔ သိေသာ ဤသို႔ ျမင္ေသာ သူအား ကာလမျခားဘဲ အာသေဝါကုန္မႈ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။