သန ၂၂.၅: သမာဓိသုတ္

၅။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခ့ဲရပါသည္- သာဝတၳိျပည္ ထိုအခါ။ပ။ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ – ရဟန္းတို႔ တည္ၾကည္မႈ ‘သမာဓိ’ကို ပြါးကုန္ေလာ့၊ ရဟန္းတို႔ တည္ၾကည္ေသာ ရဟန္းသည္ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိ၏၊ အဘယ္ကိုဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း သိသနည္း။ ႐ုပ္၏ ျဖစ္ပံု ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’၏ ျဖစ္ပံု ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’၏ ျဖစ္ပံု ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔၏ ျဖစ္ပံု ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’၏ ျဖစ္ပံု ခ်ဳပ္ပံုကိုလည္းေကာင္း သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္၏ ျဖစ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’၏ ျဖစ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’၏ ျဖစ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’ တို႔၏ ျဖစ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္ ‘၏ ျဖစ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ ရဟန္းသည္ ႏွစ္သက္၏၊ စြဲလမ္းေျပာဆို၏၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ တည္၏။

အဘယ္ကို ႏွစ္သက္သနည္း၊ စြဲလမ္းေျပာဆိုသနည္း၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ တည္သနည္း။ ႐ုပ္ကိုႏွစ္သက္၏၊ စြဲလမ္းေျပာဆို၏၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ တည္၏။ ႐ုပ္ကို ႏွစ္သက္ေသာ စြဲလမ္းေျပာဆိုေသာလႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ တည္ေသာ ထိုသူအား ႏွစ္သက္မႈသည္ ျဖစ္၏၊ ႐ုပ္၌ ႏွစ္သက္မႈသည္ စြဲလမ္းမႈပင္ျဖစ္၏၊ စြဲလမ္းမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုသူအား ဘဝျဖစ္၏၊ ဘဝဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ပဋိသေႏၶေနမႈ ျဖစ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အိုမႈ ေသမႈ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဤဆင္းရဲအစုသည္ ျဖစ္၏။ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ကို ႏွစ္သက္၏။ပ။ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ကို ႏွစ္သက္၏။ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔ကို ႏွစ္သက္၏။ သိမႈ ‘ဝိညာဏ္’ကို ႏွစ္သက္၏၊ စြဲလမ္းေျပာဆို၏၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ တည္၏။

ဝိညာဏ္ကို ႏွစ္သက္ေသာ စြဲလမ္းေျပာဆိုေသာ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ တည္ေသာ ထိုသူအား ႏွစ္သက္မႈျဖစ္၏၊ ဝိညာဏ္၌ ႏွစ္သက္မႈသည္ စြဲလမ္းမႈပင္ ျဖစ္၏၊ စြဲလမ္းမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ဘဝျဖစ္၏၊ ဘဝဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶေနမႈ ျဖစ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဤဆင္းရဲအစုသည္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား႐ုပ္ျဖစ္ပံုတည္း။ ဤကား ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ျဖစ္ပံုတည္း။ ဤကား မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ ျဖစ္ပံုတည္း။ ဤကား ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔ ျဖစ္ပံုတည္း။ ဤကား သိမႈ’ဝိညာဏ္’ ျဖစ္ပံုတည္း။

ရဟန္းတို႔ ႐ုပ္၏ ခ်ဳပ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’၏ ခ်ဳပ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’၏ ခ်ဳပ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း၊ သိမႈ့’ဝိညာဏ္’၏ ခ်ဳပ္ပံုသည္ အဘယ္နည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ မႏွစ္သက္၊ စြဲလမ္း၍ မေျပာဆို၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္။ အဘယ္ကို မႏွစ္သက္သနည္း၊ စြဲလမ္း၍ မေျပာဆိုသနည္း၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္သနည္း။ ႐ုပ္ကို မႏွစ္သက္၊ စြဲလမ္း၍ မေျပာဆို၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္။ ႐ုပ္ကို မႏွစ္သက္ေသာ စြဲလမ္း၍ မေျပာဆိုေသာ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္ေသာ ထိုသူအား ႐ုပ္၌ ႏွစ္သက္မႈသည္ခ်ဳပ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူအား စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္၏၊ စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဤဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္၏။

ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’ကို မႏွစ္သက္၊ စဲြလန္း၍ မေျပာဆို၊ ထိုလႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္။ ခံစားမႈကိုမႏွစ္သက္ေသာ စဲြလန္း၍ မေျပာဆိုေသာ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္ေသာ ထိုသူအား ခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’၌ ႏွစ္သက္မႈ ခ်ဳပ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူအား စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္၏၊ စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ဘဝခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဤဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္၏။

မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ကို မႏွစ္သက္။ပ။ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ကို မႏွစ္သက္၊ စြဲလမ္း၍ မေျပာဆို၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္။ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’ တို႔ကို မႏွစ္သက္ေသာ စဲြလန္း၍ မေျပာဆိုေသာ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္ေသာ ထိုသူအား ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔၌ ႏွစ္သက္မႈ ခ်ဳပ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူအား စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္၏၊ စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္အလံုးစံုေသာ ဤ ဆင္းရဲအစု ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္၏။

ဝိညာဏ္ကို မႏွစ္သက္၊ စြဲလမ္း၍ မေျပာဆို၊ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္။ ဝိညာဏ္ကို မႏွစ္သက္ ေသာစြဲလမ္း၍ မေျပာဆိုေသာ လႊမ္းမိုးဆံုးျဖတ္၍ မတည္ေသာ ထိုသူအား ဝိညာဏ္၌ ႏွစ္သက္မႈ ခ်ဳပ္၏၊ ႏွစ္သက္မႈ ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူအား စြဲလမ္းမႈ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဤဆင္းရဲ အစုခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤကား ႐ုပ္၏ ခ်ဳပ္ပံုတည္း။ ဤကား ခံစားမႈ’ေဝဒနာ’၏ ခ်ဳပ္ပံုတည္း။ ဤကား မွတ္သားမႈ’သညာ’၏ ခ်ဳပ္ပံုတည္း။ ဤကား ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔၏ ခ်ဳပ္ပံုတည္း။ ဤကားဝိညာဏ္၏ ခ်ဳပ္ပံုတည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။