သန ၂၂.၇၉: ခဇၨနီယသုတ္

၇၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ မ်ားျပားစြာေသာ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ဘဝကို ေအာက္ေမ့ကုန္ေသာသမဏျဗာဟၼဏအခ်ဳိ႕တို႔သည္ စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးမ်ဳိးတို႔ကိုျဖစ္ေစ၊ ထိုငါးမ်ဳိးတို႔တြင္ တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေအာက္ေမ့ကုန္၏။ အဘယ္ငါးမ်ဳိးတို႔နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ”အတိတ္ကာလ၌ ဤသို႔ေသာ႐ုပ္ရွိသူ ျဖစ္ဖူးၿပီ ”ဟု ဤသို႔ ေအာက္ေမ့ေသာ္ ႐ုပ္ကိုသာ ေအာက္ေမ့၏၊ ရဟန္းတို႔ ”အတိတ္ကာလ၌ ဤသို႔ေသာ ေဝဒနာရွိသူ ျဖစ္ဖူးၿပီ”ဟု ဤသို႔ ေအာက္ေမ့ေသာ္ ေဝဒနာကိုသာ ေအာက္ေမ့၏၊ ”အတိတ္ကာလ၌ ဤသို႔ေသာ သညာရွိသူ ျဖစ္ဖူးၿပီ”ဟု။ ”အတိတ္ကာလ၌ ဤသို႔ေသာ သခၤါရရွိသူတို႔ ျဖစ္ဖူးကုန္ၿပီ ”ဟု။ ”အတိတ္ကာလ၌ ဤသို႔ေသာ ဝိညာဏ္ရွိသူ ျဖစ္ဖူးၿပီ ”ဟု ဤသို႔ ေအာက္ေမ့ေသာ္ ဝိညာဏ္ကိုသာ ေအာက္ေမ့၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ဟု ဆိုကုန္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာ ေၾကာင့္”႐ုပ္”ဟု ဆိုအပ္၏။ အဘယ္တရားေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္သနည္း၊ အေအးေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ ျပန္၏၊ အပူေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္၏၊ ဆာေလာင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္၏၊ မြတ္သိပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေဖာက္ျပန္၏၊ မွက္ ျခင္ ေလ ေနပူ ေႁမြ ကင္းသန္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ျခင္းေၾကာင့္လည္းေဖာက္ျပန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ေဖာက္ျပန္တတ္ေသာေၾကာင့္ ”႐ုပ္”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာဟု ဆိုကုန္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ခံစားတတ္ေသာ ေၾကာင့္”ေဝဒနာ”ဟု ဆိုအပ္၏။ အဘယ္ကို ခံစားတတ္သနည္း၊ ခ်မ္းသာကိုလည္း ခံစားတတ္၏၊ ဆင္းရဲကိုလည္း ခံစားတတ္၏၊ ဆင္းရဲမဟုတ္ ခ်မ္းသာမဟုတ္သည္ကိုလည္း ခံစားတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ခံစားတတ္ေသာေၾကာင့္ ”ေဝဒနာ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သညာဟု ဆိုကုန္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ မွတ္သားတတ္ေသာေၾကာင့္ ”သညာ”ဟု ဆိုအပ္၏။ အဘယ္ကို မွတ္သားတတ္သနည္း၊ အၫိုကိုလည္း မွတ္သားတတ္၏၊ အဝါကိုလည္း မွတ္သားတတ္၏၊ အနီကိုလည္း မွတ္သားတတ္၏၊ အျဖဴကိုလည္း မွတ္သားတတ္၏။

ရဟန္းတို႔ မွတ္သားတတ္ေသာေၾကာင့္ ”သညာ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ဟု ဆိုကုန္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ျပဳျပင္အပ္ေသာသေဘာကို ျပဳျပင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ”သခၤါရတို႔”ဟု ဆိုအပ္၏။ အဘယ္ျပဳျပင္အပ္ေသာ သေဘာကိုျပဳျပင္တတ္သနည္း၊ ႐ုပ္ကို ႐ုပ္အျဖစ္အက်ဳိးငွါ ျပဳျပင္အပ္ေသာ သေဘာကို ျပဳျပင္တတ္၏။ ေဝဒနာကိုေဝဒနာအျဖစ္အက်ဳိးငွါ ျပဳျပင္အပ္ေသာ သေဘာကို ျပဳျပင္တတ္၏၊ သညာကို သညာအျဖစ္အက်ဳိးငွါျပဳျပင္အပ္ေသာ သေဘာကို ျပဳျပင္တတ္၏၊ သခၤါရတို႔ကို သခၤါရအျဖစ္အက်ဳိးငွါ ျပဳျပင္အပ္ေသာ သေဘာကို ျပဳျပင္တတ္၏၊ ဝိညာဏ္ကို ဝိညာဏ္အျဖစ္အက်ဳိးငွါ ျပဳျပင္အပ္ေသာ သေဘာကို ျပဳျပင္တတ္၏။

ရဟန္းတို႔ ျပဳျပင္အပ္ေသာ သေဘာကို ျပဳျပင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ”သခၤါရတို႔”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ဟု ဆိုကုန္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ သိတတ္ေသာေၾကာင့္”ဝိညာဏ္”ဟု ဆိုအပ္၏။ အဘယ္ကို သိတတ္သနည္း၊ အခ်ဥ္ကိုလည္း သိတတ္၏၊ အခါးကိုလည္းသိတတ္၏၊ အစပ္ကိုလည္း သိတတ္၏၊ အခ်ဳိကိုလည္း သိတတ္၏၊ အငန္ကိုလည္း သိတတ္၏၊ အငန္မဟုတ္သည္ကိုလည္း သိတတ္၏၊ ဆားအရသာကိုလည္း သိတတ္၏၊ ဆားမွ တစ္ပါး အရသာကိုလည္းသိတတ္၏။ ရဟန္းတို႔ သိတတ္ေသာေၾကာင့္ ”ဝိညာဏ္”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ ထိုခႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ ဤသို႔ ဆင္ျခင္၏၊ ”ယခုငါ့ကို ႐ုပ္သည္ကိုက္ခဲအပ္၏၊ ငါ့ကို ယခုအခါ ပစၥဳပၸန္႐ုပ္သည္ကိုက္ခဲအပ္သကဲ့သို႔ အတိတ္ကာလကလည္း ဤအတူ ငါ့ကို ႐ုပ္သည္ကိုက္ခဲအပ္ဖူးၿပီ၊ ငါသည္ အနာဂတ္အခါ၌ ႐ုပ္ကို ႏွစ္သက္ျငားအံ့၊ ငါ့ကိုယခုပစၥဳပၸန္႐ုပ္သည္ကိုက္ခဲအပ္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ကာလ၌လည္း ဤအတူ ငါ့ကို ႐ုပ္သည္ကိုက္ခဲရာ၏ ”ဟု ဤသို႔ ဆင္ျခင္၍ အတိတ္႐ုပ္၌ ငဲ့ကြက္ျခင္း ကင္း၏၊ အနာဂတ္႐ုပ္ကို မႏွစ္သက္၊ ပစၥဳပၸန္႐ုပ္၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္၏။

”ယခု ငါ့ကို ေဝဒနာသည္ကိုက္ခဲအပ္၏၊ ယခု ငါ့ကို ပစၥဳပၸန္ေဝဒနာသည္ကိုက္ခဲအပ္သကဲ့သို႔အတိတ္ကာလကလည္း ဤအတူ ငါ့ကို ေဝဒနာသည္ကိုက္ခဲအပ္ဖူး၏၊ ငါသည္ အနာဂတ္အခါ၌ ေဝဒနာကို ႏွစ္သက္ျငားအံ့၊ ယခုအခါ ငါ့ကို ပစၥဳပၸန္ေဝဒနာသည္ကိုက္ခဲအပ္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ကာလ၌လည္းငါ့ကို ေဝဒနာသည္ကိုက္ခဲရာ၏ ”ဟု ဆင္ျခင္၍ အတိတ္ေဝဒနာ၌ ငဲ့ကြက္ျခင္း ကင္း၏၊ အနာဂတ္ေဝဒနာကို မႏွစ္သက္၊ ပစၥဳပၸန္ေဝဒနာ၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါက်င့္၏။

”ယခု ငါ့ကို သညာသည္ကိုက္ခဲအပ္၏။ပ။ ယခု ငါ့ကို သခၤါရတို႔သည္ကိုက္ခဲအပ္၏၊ ယခု ငါ့ကိုပစၥဳပၸန္သခၤါရတို႔သည္ကိုက္ခဲအပ္သကဲ့သို႔ အတိတ္ကာလ၌လည္း ဤအတူ ငါ့ကို သခၤါရတို႔သည္ကိုက္ခဲအပ္ဖူးၿပီ၊ ငါသည္ အနာဂတ္အခါ၌ သခၤါရတို႔ကို ႏွစ္သက္ျငားအံ့၊ ယခု ငါ့ကို ပစၥဳပၸန္သခၤါရတို႔သည္ကိုက္ခဲအပ္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ကာလ၌လည္း ဤအတူ ငါ့ကို သခၤါရတို႔သည္ကိုက္ခဲကုန္ရာ၏ ”ဟု ဤသို႔ဆင္ျခင္၍ အတိတ္သခၤါရတို႔၌ ငဲ့ကြက္ျခင္း ကင္း၏၊ အနာဂတ္သခၤါရတို႔ကို မႏွစ္သက္၊ ပစၥဳပၸန္သခၤါရတို႔၌ ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္၏။

”ယခု ငါ့ကို ဝိညာဏ္သည္ကိုက္ခဲအပ္၏၊ ယခု ငါ့ကို ပစၥဳပၸန္ဝိညာဏ္သည္ကိုက္ခဲအပ္သကဲ့သို႔အတိတ္ကာလ၌လည္း ဤအတူ ဝိညာဏ္သည္ ငါ့ကိုကိုက္ခဲအပ္ဖူးၿပီ၊ ငါသည္ အနာဂတ္ဝိညာဏ္ကိုႏွစ္သက္ျငားအံ့၊ ယခု ငါ့ကို ပစၥဳပၸန္ဝိညာဏ္သည္ကိုက္ခဲအပ္သကဲ့သို႔ အနာဂတ္ကာလ၌လည္း ဤအတူဝိညာဏ္သည္ ငါ့ကိုကိုက္ခဲရာ၏”ဟု ဆင္ျခင္၍ အတိတ္ဝိညာဏ္၌ ငဲ့ကြက္ျခင္း ကင္း၏၊ အနာဂတ္ဝိညာဏ္ကို မႏွစ္သက္၊ ပစၥဳပၸန္ဝိညာဏ္ကို ၿငီးေငြ႕ျခင္းငွါ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းငွါ ခ်ဳပ္ျခင္းငွါ က်င့္၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္ကို ” ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း ”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါအသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ဝိညာဏ္ကို ” ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါသင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။

ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ အတြင္း အျပင္လည္းျဖစ္ေသာအၾကမ္း အႏုလည္းျဖစ္ေသာ အယုတ္ အျမတ္လည္းျဖစ္ေသာ အေဝး အနီးလည္းျဖစ္ေသာ႐ုပ္အားလံုးကို ” ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ မဟုတ္၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္”ဟု ဤသို႔ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။ ေဝဒနာအားလံုးကို။ သညာအားလံုးကို။ သခၤါရအားလံုး တို႔ကို။ အတိတ္ အနာဂတ္ ပစၥဳပၸန္လည္းျဖစ္ေသာ။ပ။ အေဝးအနီးလည္းျဖစ္ေသာ ဝိညာဏ္အားလံုးကို ” ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ့ဥစၥာ မဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါမဟုတ္၊ ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ ”ဟု ဤသို႔ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာပညာျဖင့္ ႐ႈရမည္။

ရဟန္းတို႔ ဤအရိယာတပည့္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊ မပြါးစီးေစတတ္။ ပယ္စြန္႔တတ္၏၊ စြဲလမ္း၍ မယူတတ္။ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔ၾကဲတတ္၏၊ မေပါင္းစုတတ္။ ၿငိမ္းေစ၏၊ မေတာက္ေလာင္ေစတတ္ဟုဆိုအပ္၏။ အဘယ္ကို ဖ်က္ဆီးသနည္း၊ မပြါးစီးေစတတ္သနည္း။ ႐ုပ္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊ မပြါးစီးေစတတ္။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊ မပြါးစီးေစတတ္။ အဘယ္ကို ပယ္စြန္႔ သနည္း၊ စြဲလမ္းမယူသနည္း။ ႐ုပ္ကို ပယ္စြန္႔၏၊ စြဲလမ္းမယူ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ပယ္စြန္႔၏၊ စြဲလမ္းမယူ။ အဘယ္ကို ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔ၾကဲသနည္း၊ မေပါင္းစုသနည္း။ ႐ုပ္ကို ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔ၾကဲ၏၊ မေပါင္းစု။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔ၾကဲ၏၊ မေပါင္းစု။ အဘယ္ကို ၿငိမ္းေစသနည္း၊ မေတာက္ေလာင္ေစသနည္း။ ႐ုပ္ကို ၿငိမ္းေစ၏၊ မေတာက္ ေလာင္ေစ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ၿငိမ္းေစ၏၊ မေတာက္ေလာင္ေစ။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ႐ႈေသာ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏။

ေဝဒနာ၌လည္း။ သညာ၌လည္း။ သခၤါရတို႔၌လည္း။ ဝိညာဏ္၌လည္း ၿငီးေငြ႕၏၊ ၿငီးေငြ႕ေသာ္ စြဲမက္မႈကင္း၏။ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္၏၊ ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ေသာ္”လြတ္ ေျမာက္ၿပီ”ဟု အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏၊ ”ပဋိသေႏၶေနမႈ ကုန္ၿပီ၊ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးၿပီးၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥကို ျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤ (မဂ္) ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ”ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤရဟန္းကို မဖ်က္ဆီးတတ္၊ မပြါးစီးေစတတ္၊ ဖ်က္ဆီးၿပီး၍ တည္၏။ မပယ္စြန္႔ တတ္၊ စြဲလမ္းမယူတတ္၊ ပယ္စြန္႔ၿပီး၍ တည္၏။ ဖ႐ိုဖရဲ မျဖန္႔ၾကဲတတ္၊ မေပါင္းစုတတ္၊ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔ၾကဲၿပီး၍ တည္၏။ မၿငိမ္းေစတတ္၊ မေတာက္ေလာင္ေစတတ္၊ ၿငိမ္းေစၿပီး၍ တည္၏ဟု ဆိုအပ္၏။ အဘယ္ကိုမဖ်က္ဆီးတတ္၊ မပြါးစီးေစတတ္သနည္း၊ ဖ်က္ဆီးၿပီး၍ ကား တည္သနည္း။ ႐ုပ္ကို မဖ်က္ဆီး တတ္၊ မပြါးစီးေစတတ္၊ ဖ်က္ဆီးၿပီး၍ ကား တည္၏။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကိုမဖ်က္ဆီးတတ္၊ မပြါးစီးေစတတ္၊ ဖ်က္ဆီးၿပီး၍ ကား တည္၏။ အဘယ္ကို မပယ္စြန္႔သနည္း၊ စြဲလမ္း့မယူသနည္း၊ ပယ္စြန္႔ၿပီး၍ ကား တည္သနည္း။ ႐ုပ္ကို မပယ္စြန္႔၊ စြဲလမ္းမယူ၊ ပယ္စြန္႔ၿပီး၍ ကား တည္၏။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို မပယ္စြန္႔၊ စြဲလမ္းမယူ၊ ပယ္စြန္႔ၿပီး၍ ကား တည္၏။ အဘယ္ကို ဖ႐ိုဖရဲ မျဖန္႔ၾကဲသနည္း၊ မေပါင္းစုသနည္း၊ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔ၾကဲၿပီး၍ ကား တည္သနည္း။ ႐ုပ္ကို ဖ႐ိုဖရဲ မျဖန္႔ၾကဲ၊ မေပါင္းစု၊ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔ၾကဲၿပီး၍ ကား တည္၏။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရ တို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ဖ႐ိုဖရဲ မျဖန္႔ၾကဲ၊ မေပါင္းစု၊ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖန္႔ၾကဲၿပီး၍ ကား တည္၏။ အဘယ္ကိုမၿငိမ္း ေစသနည္း၊ မေတာက္ေလာင္ေစသနည္း၊ ၿငိမ္းေစၿပီး၍ ကား တည္သနည္း။ ႐ုပ္ကို မၿငိမ္းေစ၊ မေတာက္ ေလာင္ေစ၊ ၿငိမ္းေစၿပီး၍ ကား တည္၏။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကိုမၿငိမ္းေစ၊ မေတာက္ေလာင္ေစ၊ ၿငိမ္းေစၿပီး၍ ကား တည္၏။ ဤသို႔ လြတ္ေျမာက္ေသာ စိတ္ရွိေသာရဟန္းကို သိၾကား ျဗဟၼာ ပဇာပတိနတ္မင္းႏွင့္ တကြေသာ နတ္တို႔သည္ အေဝးမွပင္လွ်င္ ရွိခိုးကုန္၏-

”ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုး ပါ၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အသွ်င္ဘုရားအား ရွိခိုး ပါ၏။ အသွ်င္ဘုရားမွီရာအာ႐ုံျပဳ၍ ႐ႈေသာတရားကိုကား အကြၽႏ္ႈပ္တို႔ မသိပါကုန္”ဟု (ရွိခိုးကုန္၏)။

သတၱမသုတ္။