သန ၂၂.၇: ဥပါဒါပရိတႆနာသုတ္

၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေတာင့္တျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ မစြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မေတာင့္တျခင္းကိုလည္းေကာင္း သင္တို႔အား ေဟာၾကားအံ့၊ နာကုန္ေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းကုန္ေလာ့၊ ေဟာေပအံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ၾကကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေတာင့္တျခင္း ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔့ ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ အရိယာတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ အရိယာတရား၌ မလိမၼာေသာအရိယာတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။

႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ ထို႐ုပ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာဝိညာဏ္ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေတာင့္တမႈအကုသိုလ္တရား အစုတို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္း က်ဳံး၍ တည္ကုန္၏၊ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္ျခင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ပင္ပန္း ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ စြဲလမ္း၍လည္း ေတာင့္တ၏။

ခံစားမႈ’ေဝဒနာ’ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ေဝဒနာရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ေဝဒနာဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာ၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ထိုခံစားမႈ ‘ေဝဒနာ’သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူ၏ ထိုေဝဒနာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေဝဒနာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ေဝဒနာ ေဖာက္ ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေတာင့္တမႈအကုသိုလ္တရားအစုတို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္ကုန္၏၊ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္ျခင္းေၾကာင့္ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ပင္ပန္းျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ စြဲလမ္း၍လည္း ေတာင့္တ၏။

မွတ္သားမႈ ‘သညာ’ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ပ။ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’ တို႔၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ ထိုျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔သည္ေဖာက္ျပန္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံု ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုသူ၏ ထိုျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္မႈ ‘သခၤါရ’တို႔ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ျပဳျပင္မႈ’သခၤါရ’တို႔ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာေတာင့္တမႈ အကုသိုလ္တရားအစုတို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္ကုန္၏၊ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္ျခင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ပင္ပန္းျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ စြဲလမ္း၍လည္း ေတာင့္တ၏။

ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ ထိုဝိညာဏ္သည္ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ဝိညာဏ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ ျဖစ္၏၊ ထိုသူအားဝိညာဏ္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေတာင့္တမႈအကုသိုလ္တရားအစုတို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္ ကုန္၏၊ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ တည္ျခင္းေၾကာင့္ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ပင္ပန္းျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္လည္း ျဖစ္၏၊ စြဲလမ္း၍လည္း ေတာင့္တ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေတာင့္တျခင္း ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ မစြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မေတာင့္တျခင္း ျဖစ္သနည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ အရိယာတရား၌ လိမၼာေသာ အရိယာတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ လိမၼာေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ အရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ထိုသူ၏ ထို႐ုပ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္ မျဖစ္၊ ထိုသူအား ႐ုပ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔အစဥ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေတာင့္တမႈ အကုသိုလ္တရားအစုတို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ကုန္၊ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ ပင္ပန္းျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ မစြဲလမ္းမူ၍လည္း မေတာင့္တ။

ခံစားမႈ”ေဝဒနာ”ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ ေဝဒနာရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ေဝဒနာဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဝဒနာ၌ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ထိုသူ၏ထိုခံစားမႈ ”ေဝဒနာ”သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ခံစားမႈ ”ေဝဒနာ”ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ခံစားမႈ ”ေဝဒနာ” ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာဝိညာဏ္သည္ မျဖစ္၊ ထိုသူအား ခံစားမႈ ”ေဝဒနာ” ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္ကုန္ေသာ ေတာင့္တမႈ အကုသိုလ္တရား အစုတို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ကုန္၊ စိတ္ကိုသိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ျခင္း ရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ ပင္ပန္းျခင္း႐ိွသည္လည္း မျဖစ္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ မစဲြလမ္းမူ၍လည္း မေတာင့္တ။

မွတ္သားမႈ ”သညာ”ကို။ပ။ ျပဳျပင္မႈ ”သခၤါရ”တို႔ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ၊ ျပဳျပင္မႈ”သခၤါရ”ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ျပဳျပင္မႈ”သခၤါရ”တို႔ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပဳျပင္မႈ”သခၤါရ”တို႔၌ အတၱ ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ထိုသူ၏ ထိုျပဳျပင္မႈ ”သခၤါရ”တို႔သည္ ေဖာက္ျပန္ကုန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ကုန္၏၊ ထိုသူအား ျပဳျပင္မႈ”သခၤါရ”တို႔ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္မႈ ”သခၤါရ”တို႔ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္ မျဖစ္၊ ထိုသူအားျပဳျပင္မႈ”သခၤါရ”တို႔ ေဖာက္ ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေတာင့္တမႈအကုသိုလ္တရားအစုတို႔သည္ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ကုန္၊ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ ပင္ပန္းျခင္း႐ိွသည္လည္း မျဖစ္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ မစဲြလမ္းမူ၍လည္း မေတာင့္တ။

ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း။ပ။ မ႐ႈ။ ထိုသူ၏ ထိုဝိညာဏ္သည္ ေဖာက္ျပန္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္၏၊ ထိုသူအား ဝိညာဏ္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ဝိညာဏ္သည္ မျဖစ္၊ ထိုသူအား ဝိညာဏ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းသို႔ အစဥ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေတာင့္တမႈအကုသိုလ္တရားအစုတို႔သည္စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ကုန္၊ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံး၍ မတည္ျခင္းေၾကာင့္ ထိတ္လန္႔ျခင္းရွိသည္လည္းမျဖစ္၊ ပင္ပန္းျခင္း႐ိွသည္လည္း မျဖစ္၊ ငဲ့ကြက္ျခင္းရွိသည္လည္း မျဖစ္၊ မစဲြလမ္းမူ၍လည္း မေတာင့္တ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ မစြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ မေတာင့္တျခင္း ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။