သန ၂၂.၈၀: ပိေ႑ာလ်သုတ္

၈ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာကို ႏွင္ထုတ္ေတာ္ မူ၍ နံနက္အခါ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏၊ ကပိလဝတ္ျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခြါေတာ္မူ၍ မဟာဝုန္ေတာသို႔ ေန႔သန္႔စင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ မဟာဝုန္ေတာသို႔ ဝင္ေရာက္၍ ဥသွ်စ္ပင္ရင္း၌ ေန႔သန္႔စင္ရန္ ထိုင္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေနေသာ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ စိတ္အၾကံသည္ ျဖစ္၏ – ”ငါသည္ ရဟန္းသံဃာကို ႏွင္ထုတ္အပ္၏၊ ဤရဟန္းသံဃာ၌ ငယ္ကုန္ေသာရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးကုန္ေသာ ဤဓမၼဝိနယ’သာသနာေတာ္’သို႔ ယခုမွ ေရာက္လာကုန္ေသာရဟန္းတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ငါဘုရားကို မျမင္ၾကရေသာ္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ရာ၏။ ဥပမာေသာ္ကား ႏုနယ္ေသာ ႏြားကေလးသည္ မိခင္ကို မျမင္ရေသာ္တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ ဤရဟန္းသံဃာ၌ ငယ္ကုန္ေသာ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးကုန္ ေသာ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္ ‘ သို႔ ယခုမွေရာက္လာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ရွိေသးကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ငါ့ကို မျမင္ၾကရေသာ္တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ရာ၏။ ဥပမာ တစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ႏုေသာမ်ဳိးေစ့တို႔သည္ ေရကို မရၾကေသာ္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ေဖာက္ ျပန္ျခင္း ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ ဤရဟန္းသံဃာ၌ ။ပ။ ရွိေသးကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ငါ့ကို မျမင္ ၾကရေသာ္တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ငါသည္ ေရွးအခါ ရဟန္းသံဃာကိုခ်ီးေျမႇာက္သကဲ့သို႔ ဤအတူ ယခုအခါ ခ်ီးေျမႇာက္ရပါမူ ေကာင္းေလစြ ”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္အၾကံကို မိမိစိတ္ျဖင့္ သိ၍ အားရွိေသာေယာက်္ားသည္ ေကြးေသာလက္႐ံုးကို ဆန္႔သကဲ့သို႔ ဆန္႔ထားေသာလက္႐ံုးကို ေကြးသကဲ့သို႔ ျဗဟၼာ့ဘံုမွကြယ္ခဲ့၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားျဖစ္၏။ ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ပခံုးတစ္ဖက္၌ အေပၚ႐ံုကို တင္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာသို႔ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-”ဘုန္းေတာ္ႀကီး့ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါ၏၊ ေကာင္းေသာ စကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာ ဘုရား ဤအတိုင္းပင္ မွန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာကို ႏွင္ထုတ္အပ္၏၊ ဤရဟန္းသံဃာ၌ ငယ္ကုန္ေသာ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးကုန္ေသာ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္ ‘ သို႔ယခုမွ ေရာက္လာကုန္ ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ရွိေသးကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြဘုရားကိုမျမင္ၾကရေသာ္ တစ္မ်ဳိး တစ္မည္ ျဖစ္ရာ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ရာ၏၊ ဥပမာေသာ္ကား ႏုနယ္ေသာႏြားကေလးသည္ မိခင္ကို မျမင္ၾကရေသာ္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ျခင္းျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ ဤရဟန္း သံဃာ၌ ငယ္ကုန္ေသာ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးကုန္ေသာ ဤဓမၼဝိနယ’သာသနာေတာ္ ‘သို႔ ယခုမွ ေရာက္ လာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ရွိေသးကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မျမင္ၾကရေသာ္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ရာပါ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္းျဖစ္ရာပါ၏။ ဥပမာတစ္မ်ဳိးေသာ္ကား ႏုေသာ မ်ဳိးေစ့ တို႔သည္ ေရကို မရၾကေသာ္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ရာသကဲ့သို႔ ဤအတူ ဤရဟန္းသံဃာ၌ ငယ္ကုန္ေသာ ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးကုန္ေသာ ဤဓမၼဝိနယ ‘သာသနာေတာ္ ‘ သို႔ ယခုမွ ေရာက္လာကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ရွိေသးကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို မဖူးျမင္ ၾကရေသာ္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ျဖစ္ရာပါ၏၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ရာပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းသံဃာကို ဆံုးမေတာ္မူပါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရွးအခါကရဟန္းသံဃာကို ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ယခုအခါ၌လည္း ခ်ီးေျမႇာက္ ေတာ္မူပါ ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ သဟမၸတိျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား လက္ခံေၾကာင္းကို သိ၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ အ႐ိုအေသျပဳကာ ထိုေနရာ၌ ပင္ ကြယ္ေပ်ာက္ေလ၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ညခ်မ္းအခါ ကိန္းေအာင္းရာမွ ထၿပီးလွ်င္ နိေျဂာဓာ႐ံုေက်ာင္းသို႔ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၍ ခင္းထားေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေတာ္မူလ်က္ ရဟန္းတို႔သည္ တစ္ပါးစီလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပါးစီလည္းေကာင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာရွိကုန္လ်က္ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေစဟူေသာ တန္ခိုးဖန္ဆင္းမႈကို ျပဳေတာ္မူ၏။ ထိုရဟန္းတို႔သည္လည္း တစ္ပါးစီလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပါးစီလည္းေကာင္းေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သေဘာရွိကုန္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားရွိရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ၾကကုန္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကုန္ေသာ ထိုရဟန္းတို႔အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

ရဟန္းတို႔ အသက္ေမြးမႈတို႔တြင္ ဤထမင္းေတာင္း၍ အသက္ေမြးျခင္းသည္ အယုတ္ဆံုး ျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလာက၌ ” ဤသူေတာင္းစား ခြက္လက္စြဲသည္ လွည့္လည္၏ ”ဟု ဆဲေရးျခင္းရွိ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးထူးကို လိုလားကုန္ေသာ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အက်ဳိးထူးကိုအစြဲျပဳ၍ ထိုထမင္းေတာင္းမႈသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏၊ မင္းႏွိပ္စက္၍လည္း မဟုတ္ကုန္၊ ခိုးသူႏွိပ္စက္၍လည္းမဟုတ္ ကုန္၊ ေႂကြးၿမီႏွိပ္စက္၍လည္း မဟုတ္ကုန္၊ ေဘးႏွိပ္စက္၍လည္း မဟုတ္ကုန္၊ အသက္ေမြးမႈႏွိပ္စက္၍လည္း မဟုတ္ကုန္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ”ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ သက္ဝင္အပ္ကုန္သည္ ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျခင္းတို႔သည္သက္ဝင္အပ ္ကုန္၏၊ ဆင္းရဲတို႔သည္ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္၏၊ ဤအလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု၏အဆံုးျပဳမႈသည္ ထင္ေကာင္း တန္ရာ၏ ”ဟု (ႏွလံုးျပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ရဟန္းျပဳေသာ အမ်ဳိးသားသည္လည္း မက္ေမာျခင္း ‘အဘိဇၩာ’ မ်ားသူ ကာမတို႔၌ ထက္ေသာ စြဲမက္မႈရွိသူ ဖ်က္ဆီးလိုေသာ စိတ္ရွိသူ ျပစ္မွားလိုေသာ စိတ္အၾကံရွိသူ သတိေမ့ေလ်ာ့သူပညာဆင္ျခင္တံု မရွိသူ မတည္ၾကည္သူ တုန္လႈပ္ေသာ စိတ္ရွိသူ ဣေႁႏၵတို႔ကို မေစာင့္စည္းသူ ျဖစ္ခဲ့အံ့၊ ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ဖက္မွ ရဲရဲေလာင္ေနေသာ အလယ္မွ မစင္ေပေနေသာ သူေကာင္ၿမႇိဳက္ ထင္းကုလားတံုးမီးစသည္ ရြာ၌လည္း ထင္းကိစၥကို မၿပီးေစႏိုင္၊ ေတာ၌လည္း ထင္းကိစၥကို မၿပီးေစႏိုင္သကဲ့သို႔ ထိုနည္းတူစြာ ဤပုဂၢိဳလ္ကို လူ႕စည္းစိမ္မွလည္း ယုတ္သူ ရဟန္းျပဳက်ဳိးကိုလည္း မျပည့္စုံေစႏိုင္သူဟု ငါ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ အကုသိုလ္အၾကံအစည္တို႔သည္ ဤသံုးမ်ဳိးတို႔တည္း။ ကာမ၌ ၾကံစည္မႈ ‘ကာမဝိတက္ ‘၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၌ ၾကံစည္မႈ ‘ဗ်ာပါဒဝိတက္’၊ ညႇဥ္းဆဲျခင္း၌ ၾကံစည္မႈ ‘ဝိဟႎသာဝိတက္ ‘ တို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤအကုသိုလ္အၾကံအစည္ သံုးမ်ဳိးတို႔သည္ အဘယ္၌ အႂကြင္းမဲ့ ခ်ဳပ္ကုန္သနည္း၊ သတိပ႒ာန္ေလးပါး တို႔၌ ေကာင္းစြာ တည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေနေသာ သူအားလည္းေကာင္း၊ နိစၥနိမိတ္စသည္ မရွိ ေသာ အနိမိတၱသမာဓိကို ပြါးေနေသာ သူအားလည္းေကာင္း (ခ်ဳပ္ကုန္၏)။

ရဟန္းတို႔ ဤအနိမိတၱ သမာဓိကို ပြါးျခင္းငွါ အလြန္ သင့္သည္သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ နိစၥနိမိတ္မရွိေသာ အနိမိတၱသမာဓိကို ပြါးေသာ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳေသာ္ အက်ဳိးမ်ား၏၊ အာနိသင္မ်ား၏။

ရဟန္းတို႔ ဒိ႒ိတို႔သည္ ဤႏွစ္မ်ဳိးတို႔တည္း။ ဘဝရွိ၏ဟု စြဲယူေသာ ဒိ႒ိလည္းေကာင္း၊ ဘဝမရွိဟုစြဲယူေသာ ဒိ႒ိလည္းေကာင္းတို႔တည္း။ ရဟန္းတို႔ ထိုႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္ အၾကားအျမင္ရွိေသာအရိယာတပည့္သည္ ”ငါဟု စြဲလမ္းေသာ္ အျပစ္မရွိႏိုင္ရာေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တရားမ်ဳိးသည္ေလာက၌ ရွိသေလာ”ဟု ဆင္ျခင္၏။ ထိုသူသည္ ဤသို႔ ”ငါဟု စြဲလမ္းေသာ္ အျပစ္မရွိႏိုင္ရာေသာတစ္စံုတစ္ခုေသာ တရား မ်ဳိးသည္ ေလာက၌ မရွိ။ မွန္၏၊ ငါသည္ စြဲလမ္းေသာ္ ႐ုပ္ကိုသာလွ်င္စြဲလမ္းရာ၏၊ ေဝဒနာကိုသာလွ်င္။ သညာကိုသာလွ်င္။ သခၤါရတို႔ကိုသာလွ်င္။ ဝိညာဏ္ကိုသာလွ်င္စြဲလမ္းရာ၏၊ ထိုငါ့အား ဤစဲြလမ္းမႈ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘဝျဖစ္ရာ၏၊ ဘဝအေၾကာင္းေၾကာင့္ပဋိသေႏၶေနမႈ ျဖစ္ရာ၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈအေၾကာင္း ေၾကာင့္ အိုမႈ ေသမႈ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈစိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔ ျဖစ္ကုန္ရာ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ အလံုးစံုေသာ ဤဆင္းရဲအစု၏ျဖစ္ေပၚမႈသည္ ျဖစ္ရာ၏”ဟု သိ၏။

ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ကုန္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္ကို ” ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း ”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါအသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္။ပ။ ရဟန္းတို႔ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤသို႔ ႐ႈေသာ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥ အလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိၿပီဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

အ႒မသုတ္။