သန ၂၂.၈၁: ပါလိေလယ်သုတ္

၈၁။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နံနက္အခါ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူ၍ သပိတ္သကၤန္းကိုယူေဆာင္လ်က္ ေကာသမၺီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူ၏၊ ေကာသမၺီျပည္၌ ဆြမ္းခံလွည့္လည္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ဆြမ္းစားၿပီးေနာက္ ဆြမ္းခံရာမွ ဖဲခြါေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကို သိမ္းဆည္း၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ အလုပ္အေကြၽးတို႔ကို မပန္ၾကားဘဲ ရဟန္းသံဃာကို မေျပာၾကားဘဲတစ္ပါးတည္း အေဖာ္မပါဘဲ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးသည္ ျမတ္စြာဘုရားႂကြ၍ မၾကာမီ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အာနႏၵာအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏ – ”ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေက်ာင္းအိပ္ရာ ေနရာကို သိမ္းဆည္း၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ အလုပ္အေကြၽးတို႔ကို မပန္ၾကားဘဲ့ရဟန္းသံဃာကို မေျပာၾကားဘဲ တစ္ပါးတည္း အေဖာ္မပါဘဲ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူ၏ ”ဟုေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကို သိမ္းဆည္း၍ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ အလုပ္အေကြၽးတို႔ကို မပန္ၾကားဘဲ ရဟန္းသံဃာကိုမေျပာၾကားဘဲ တစ္ပါးတည္း အေဖာ္ မပါဘဲ ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူေသာ အခါမ်ဳိး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္တစ္ပါးတည္းသာ ေနေတာ္မူလို၏၊ ထိုအခါမ်ဳိး၌ မည္သူမွ် ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ မလိုက္အပ္ဟု (ဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီ ႂကြခ်ီေတာ္မူရာ ပါလိေလယ်ကေတာသို႔ေရာက္ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုပါလိေလယ်ကေတာဝယ္ တင့္တယ္ေသာ အင္ၾကင္းပင္ရင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၍ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုကုန္၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ႏွစ္လိုဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကၿပီးလွ်င္ ဤစကားကို ေျပာဆိုကုန္၏-”ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ငါတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္မွ တရားစကားကို မနာၾကားရသည္ကားၾကာျမင့္လွပါၿပီ၊ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ အထံေတာ္မွ တရားစကားကို ၾကားနာျခင္းငွါ အလိုရွိပါကုန္၏”ဟု (ေလွ်ာက္ကုန္၏)။

ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ထိုရဟန္းတို႔ႏွင့္ အတူ ပါလိေလယ်ကေတာဝယ္ တင့္တယ္ေသာအင္ၾကင္းပင္ရင္း ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကေသာ ရဟန္းတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ အက်ဳိးစီးပြါးကို ေကာင္းစြာ ျပလ်က္တရားကို ေဆာက္တည္ေစကာ တရားက်င့္သံုးရန္ ထက္သန္ရႊင္လန္းေစေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးအား ”အဘယ္သို႔ သိသူ အဘယ္သို႔ ျမင္သူအား ကာလ မျခားမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ခန္းပါသနည္း ” ဟူေသာ အၾကံျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုရဟန္း၏ စိတ္အၾကံကို မိမိစိတ္ျဖင့္သိေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-”ရဟန္းတို႔ ငါသည္ စူးစမ္းၿပီးမွ တရားကို ေဟာအပ္၏၊ စူးစမ္းၿပီးမွ သတိပ႒ာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္၏၊ စူးစမ္းၿပီးမွ သမၼပၸဓာန္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္၏၊ စူးစမ္းၿပီးမွ ဣဒၶိပါဒ္ေလးမ်ဳိးတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္၏၊ စူးစမ္းၿပီးမွ ဣေႁႏၵငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္၏၊ စူးစမ္းၿပီးမွ ဗိုလ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္၏၊ စူးစမ္းၿပီးမွ ေဗာဇၩင္ခုနစ္မ်ဳိးတို႔ကို ေဟာအပ္ကုန္၏၊ စူးစမ္းၿပီးမွ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယာမဂ္ကို ေဟာအပ္၏။ ဤသို႔ ငါသည္ စူးစမ္းၿပီးမွ တရားကို ေဟာအပ္၏။ ရဟန္းတို႔ ငါသည္ ဤသို႔ စူးစမ္းၿပီးမွ တရားကို ေဟာအပ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းအား ”အဘယ္သို႔ သိသူ အဘယ္သို႔ ျမင္သူအား ကာလ မျခားမူ၍ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္ပါသနည္း ”ဟု ဤသို႔ စိတ္အၾကံ ျဖစ္ေပၚေလဘိသနည္းဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔ သိသူ အဘယ္သို႔ ျမင္သူအား ကာလ မျခားဘဲ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္သနည္းဟူမူ- ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အၾကားအျမင္မရွိေသာ, အရိယာတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ မလိမၼာေသာ အရိယာတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ,သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မလိမၼာေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကိုအတၱဟု ႐ႈ၏၊ ရဟန္းတို႔ ထို႐ႈမႈသည္ သခၤါရ၁ျဖစ္၏။ ထိုသခၤါရသည္ အဘယ္လွ်င္ အေၾကာင္းနိဒါန္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာျဖင့္ေတြ႕ထိ အပ္ေသာ, အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား တဏွာသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုသခၤါရသည္ထိုတဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသခၤါရသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုတဏွာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုေဝဒနာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။

ထိုဖႆသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုအဝိဇၨာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူအား ကာလမျခားဘဲ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္မႈျဖစ္၏။

႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ ကား မ႐ႈ၊ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟု ႐ႈ၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႐ႈမႈသည္ သခၤါရျဖစ္၏။ ထိုသခၤါရသည္ အဘယ္လွ်င္ အေၾကာင္းနိဒါန္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာႏွင့္ ယွဥ္ေသာေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ ‘ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ, အၾကားအျမင္မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အားတဏွာသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုသခၤါရသည္ ထိုတဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသခၤါရသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုတဏွာသည္လည္း၊ ထိုေဝဒနာသည္လည္း၊ ထိုဖႆသည္လည္း၊ ထိုအဝိဇၨာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူအား ကာလ မျခားဘဲ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္မႈ ျဖစ္၏။

႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္း မ႐ႈ၊ သို႔ေသာ္ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟု ႐ႈ၏။

ရဟန္းတို႔ ထို႐ႈမႈသည္ သခၤါရ ျဖစ္၏။ ထိုသခၤါရသည္ အဘယ္လွ်င္ အေၾကာင္း’နိဒါန္း’ရွိသနည္း၊ အဘယ္ လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္အမြန္အစရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာျဖင့္ေတြ႕ထိအပ္ေသာ, အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား တဏွာသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုသခၤါရသည္ထိုတဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသခၤါရသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထို တဏွာသည္လည္း၊ ထိုေဝဒနာသည္လည္း၊ ထိုဖႆသည္လည္း၊ ထိုအဝိဇၨာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္ အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူအား ကာလ မျခားဘဲ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္မႈ ျဖစ္၏။

႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္း မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟုလည္း မ႐ႈ၊ သို႔ေသာ္ ႐ုပ္၌ အတၱဟု ႐ႈ၏။ ရဟန္းတို႔ ထို႐ႈမႈသည္ သခၤါရမည္၏။ ထိုသခၤါရသည္ အဘယ္အေၾကာင္း ရွိသနည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေပၚမႈရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ျခင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔အဝိဇၨာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ ‘ဖႆ’ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ အၾကားအျမင္မရွိ ေသာ ပုထုဇဥ္အား တဏွာသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုသခၤါရသည္ ထိုတဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသခၤါရသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုတဏွာသည္လည္း၊ ထိုေဝဒနာသည္လည္း၊ ထိုဖႆသည္လည္း၊ ထိုအဝိဇၨာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိသူအား။ပ။ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္မႈ ျဖစ္၏။

႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ၊ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္း မ႐ႈ၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟုလည္း မ႐ႈ၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟုလည္း မ႐ႈ၊ သို႔ေသာ္ ေဝဒနာကို အတၱဟု ႐ႈ၏။ သို႔ေသာ္ ေဝဒနာရွိေသာ အတၱဟု ႐ႈ၏။

သို႔ေသာ္ အတၱ၌ ေဝဒနာဟု ႐ႈ၏။ သို႔ေသာ္ ေဝဒနာ၌ အတၱဟု ႐ႈ၏။ သို႔ေသာ္ သညာကို။ သို႔ေသာ္သခၤါရတို႔ကို အတၱဟု ႐ႈ၏၊ သို႔ေသာ္ သခၤါရတို႔ရွိေသာ အတၱဟု ႐ႈ၏၊ သို႔ေသာ္ အတၱ၌ သခၤါရတို႔ဟု႐ႈ၏၊ သို႔ေသာ္ သခၤါရတို႔၌ အတၱဟု ႐ႈ၏။ သို႔ေသာ္ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟု ႐ႈ၏၊ သို႔ေသာ္ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟု ႐ႈ၏၊ သို႔ေသာ္ အတၱ၌ ဝိညာဟု ႐ႈ၏၊ သို႔ေသာ္ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟု ႐ႈ၏။ ရဟန္းတို႔ထို႐ႈမႈသည္ သခၤါရ ျဖစ္၏။ ထိုသခၤါရသည္ အဘယ္လွ်င္ အေၾကာင္းနိဒါန္းရွိသနည္း။ပ။ အဘယ္လွ်င္အမြန္အစရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ မသိမႈ ‘အဝိဇၨာ ‘ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေတြ႕ထိမႈ’ဖႆ’ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ, အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား တဏွာသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုသခၤါရသည္ထိုတဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ သခၤါရသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို့စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုတဏွာသည္လည္း၊ ထိုေဝဒနာသည္လည္း၊ ထိုဖႆသည္လည္း၊ ထိုအဝိဇၨာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူအားလည္း ကာလ မျခားဘဲ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္မႈ ျဖစ္၏။

႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ။ ေဝဒနာကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ။ သညာကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ၊ သို႔ေသာ္ ”ထိုငါသည္ အတၱတည္း၊ ထိုငါသည္ေလာက တည္း၊ ထိုအတၱႏွင့္ ေလာကဟူေသာ ငါသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ျမဲ၏၊ ခိုင္ခံ့၏၊ တည္တံ့၏၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိ၏ ”ဟု ဤသို႔ အယူရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုျမဲ၏ဟူေသာအယူ (သႆတဒိ႒ိ)သည္ သခၤါရျဖစ္၏။ ထိုသခၤါရသည္ အဘယ္လွ်င္ အေၾကာင္းနိဒါန္းရွိသနည္း။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူအားလည္း ကာလ မျခားဘဲ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္မႈ ျဖစ္၏။

႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ၊ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍လည္းမ႐ႈ၊ သို႔ေသာ္ ”ထိုငါသည္ အတၱတည္း၊ ထိုငါသည္ ေလာကတည္း၊ ထိုအတၱႏွင့္ ေလာကဟူေသာငါသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ျမဲ၏၊ ခိုင္ခံ့၏၊ တည္တံ့၏၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိ၏ ”ဟူ၍ ဤသို႔လည္း အယူမရွိ၊ သို႔ေသာ္ ”ငါဟူ၍ မျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ငါ့ဥစၥာဟူ၍ မျဖစ္ရာ၊ ငါ မျဖစ္ေတာ့ဟု ဆိုလွ်င္ငါ့ဥစၥာဟူ၍ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ ”ဟု ဤသို႔ အယူရွိ၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုျပတ္၏ဟူေသာအယူ (ဥေစၧဒဒိ႒ိ)သည္ သခၤါရ ျဖစ္၏။ ထိုသခၤါရသည္ အဘယ္လွ်င္ အေၾကာင္းနိဒါန္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚေၾကာင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ ဇာစ္ျမစ္ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္အမြန္အစရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဖႆေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာျဖင့္ေတြ႕ထိအပ္ေသာ, အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား တဏွာသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုသခၤါရသည္ထိုတဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔လွ်င္ ထိုသခၤါရသည္လည္း မျမဲ။ပ။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူအားလည္း ကာလ မျခားဘဲ အာသေဝါတရားတို႔ ကုန္မႈ ျဖစ္၏။

႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ၊ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍လည္းမ႐ႈ။ပ။ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟူ၍လည္း မ႐ႈ၊ ”ထိုငါသည္ အတၱတည္း၊ ထိုငါသည္ ေလာကမည္၏၊ ထိုအတၱႏွင့္ ေလာကဟူေသာ ငါသည္ တမလြန္ဘဝ၌ ျဖစ္လတၱံ႕၊ ျမဲ၏၊ ခိုင္ခံ့၏၊ တည္တံ့၏၊ မေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာ ရွိ၏ ”ဟူ၍ ဤသို႔လည္း အယူ မရွိ၊ ”ငါဟူ၍ မျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ငါ့ဥစၥာဟူ၍ မျဖစ္ရာ၊ ငါ မျဖစ္ေတာ့ဟု ဆိုလွ်င္ ငါ့ဥစၥာဟူ၍ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ ”ဟု ဤသို႔လည္း အယူ မရွိ၊ သို႔ေသာ္ ေတြးေတာမႈ ရွိ၏၊ ယံုမွားမႈ ရွိ၏၊ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ မေရာက္။ ရဟန္းတို႔ ထိုေတြးေတာယံုမွားျခင္း သူေတာ္ ေကာင္းတရား၌ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသို႔ မေရာက္ျခင္းသည္သခၤါရမည္၏။ ထိုသခၤါရသည္ အဘယ္အေၾကာင္းရွိသ နည္း၊ အဘယ္ျဖစ္ေပၚမႈ ရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ျဖစ္ျခင္းရွိသနည္း၊ အဘယ္လွ်င္ အမြန္အစရွိသနည္း။ ရဟန္းတို႔ အဝိဇၨာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဖႆေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာျဖင့္ ေတြ႕ထိအပ္ေသာ, အၾကားအျမင္ မရွိေသာ ပုထုဇဥ္အား တဏွာသည္ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိုသခၤါရသည္ ထိုတဏွာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုသခၤါရသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုတဏွာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။

ထိုေဝဒနာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုဖႆသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ထိုအဝိဇၨာသည္လည္း မျမဲ၊ ျပဳျပင္အပ္၏၊ အေၾကာင္းကိုစြဲ၍ ျဖစ္ေပၚ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သိသူ ဤသို႔ ျမင္သူအားလည္း ကာလ မျခားဘဲအာသေဝါတရားတို႔ ကုန္မႈ ျဖစ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။

၁။ ဒိ႒ိေစတသိက္ဟူေသာ သခၤါရတည္း။