သန ၂၂.၈၃: အာနႏၵသုတ္

၈၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ”ငါ့သွ်င္ ရဟန္းတို႔”ဟု ရဟန္းတို႔ကို ေခၚ၏။

”ငါ့သွ်င္ ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္အာနႏၵာအား ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။ အသွ်င္အာနႏၵာသည္ ဤစကားကို မိန္႔ဆို၏-

ငါ့သွ်င္တို႔ မႏၲာဏီပုေဏၰးမ၏ သား ပုဏၰမည္ေသာ အသွ်င္သည္ သီတင္းငယ္ျဖစ္ၾကေသာ ငါတို႔ အားေက်းဇူးမ်ားလွ၏၊ ထိုအသွ်င္သည္ ငါတို႔ကို ဤအဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမ၏။ ”ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ အစဲြျပဳ၍ သာလွ်င္ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ဟူေသာ ပပၪၥတရားသံုးပါး ျဖစ္၏၊ အစဲြ မျပဳမူ၍ မျဖစ္။ အဘယ္ကို အစဲြျပဳ၍ သာလွ်င္ ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟူေသာ ပပၪၥတရား ျဖစ္သနည္း၊ အစဲြ မျပဳမူ၍ ကား မျဖစ္သနည္း။ ႐ုပ္ကို အစဲြျပဳ၍ ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာ ပပၪၥတရား ျဖစ္၏၊ အစဲြ မျပဳမူ၍ မျဖစ္။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႕ကို။ ဝိညာဥ္ကို အစဲြျပဳ၍ သာလွ်င္ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ ဟူေသာ ပပၪၥတရား ျဖစ္၏၊ အစဲြ မျပဳမူ၍ ကား မျဖစ္။

ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ဥပမာေသာ္ကား တန္ဆာဆင္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ငယ္ရြယ္ပ်ဳိႏုေသာ မိန္းမေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားေသာ္လည္းေကာင္း စင္ၾကယ္ေတာက္ပေသာ မွန္၌ ျဖစ္ေစ၊ ၾကည္လင္ေသာေရခြက္၌ ျဖစ္ေစ မိမိမ်က္ႏွာရိပ္ကို ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ေသာ္ (မွန္ကို ေရခြက္ကို) အစဲြျပဳ၍ သာ ျမင္ရာ၏၊ (မွန္ကို ေရခြက္ကို) အစဲြမျပဳ မူ၍ ကား မျမင္ရာ။ ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ဤအတူပင္ ႐ုပ္ကို အစဲြျပဳ၍ သာ ‘ငါျဖစ္၏ ‘ ဟူေသာ ပပၪၥတရား ျဖစ္၏၊ အစဲြ မျပဳမူ၍ ကား မျဖစ္။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႕ကို။ ဝိညာဏ္ကို အစဲြျပဳ၍ သာ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ ဟူေသာ ပပၪၥတရား ျဖစ္၏၊ အစဲြ မျပဳမူ၍ ကား မျဖစ္။

ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါင့ါသွ်င္ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါင့ါသွ်င္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ပ။ ဤသို႔ ႐ႈေသာ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္မရွိၿပီဟု သိ၏”ဟု ဆံုးမ၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ မႏၲာဏီပုေဏၰးမ၏ သားျဖစ္ေသာ ပုဏၰမည္ေသာ အသွ်င္သည္သီတင္းငယ္ျဖစ္ၾကေသာ ငါတို႔အား ေက်းဇူးမ်ားလွ၏၊ ထိုအသွ်င္သည္ ငါတို႔ကို ဤအဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမ၏။ မႏၲာဏီပုေဏၰးမ၏ သား အသွ်င္ပုဏၰ၏ ဤတရားေဒသနာကို ၾကားနာရ၍ ငါသည္ တရားကို သိရ၏ဟု (မိန္႔ဆို၏)။

ပဌမသုတ္။