သန ၂၂.၈၄: တိႆသုတ္

၈၄။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘေထြးေတာ္ သားျဖစ္ေသာ အသွ်င္တိႆသည္မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ကို ဤသို႔ ေျပာၾကား၏-”ငါ့သွ်င္တို႔ ငါ၏ ကိုယ္သည္ စင္စစ္ ေလးလံသကဲ့သို႔ျဖစ္၏၊ ငါ့အား အရပ္မ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း မထင္ကုန္၊ ငါ့အား တရားတို႔သည္လည္း မထင္ကုန္၊ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’သည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကို သိမ္းက်ဳံးလ်က္ တည္၏၊ မေပ်ာ္ေမြ႕ဘဲလ်က္ အက်င့္ျမတ္ကိုက်င့္ရ၏၊ ငါ့အား တရားတို႔၌ ယံုမွားမႈသည္လည္း ျဖစ္၏”ဟု ေျပာဆို၏။

ထိုအခါ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ထိုင္ကုန္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္ကုန္၏-”အသွ်င္ဘုရားျမတ္စြာဘုရား၏ ဘေထြးေတာ္ သားျဖစ္ေသာ အသွ်င္တိႆသည္ မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ကို ‘ငါ့သွ်င္တို႔ငါ၏ ကိုယ္သည္ စင္စစ္ ေလးလံသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ ငါ့အား အရပ္မ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း မထင္ကုန္၊ ငါ့အား တရားတို႔သည္လည္း မထင္ကုန္၊ ထိုင္းမႈိင္းမႈ ‘ထိနမိဒၶ’သည္လည္း ငါ၏ စိတ္ကိုသိမ္းက်ဳံးလ်က္ တည္၏၊ မေပ်ာ္ေမြ႕ ဘဲလ်က္ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ရ၏၊ ငါ့အား တရားတို႔၌ ယံုမွားမႈသည္လည္း ျဖစ္၏ ‘ဟု ေျပာၾကားပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတစ္ပါးကို ”ရဟန္း သြားေလာ့၊ သင္သည္ ငါ့စကားျဖင့္ရဟန္းတိႆကို ေခၚခဲ့ေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟု ထိုရဟန္းသည္ျမတ္စြာ ဘုရားအား ဝန္ခံ၍ အသွ်င္တိႆထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ”ငါ့သွ်င္တိႆ သင့္ကို ျမတ္စြာဘုရားေခၚေတာ္မူသည္”ဟု ေျပာ၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္တိႆသည္ ထိုရဟန္းအား ဝန္ခံ၍ ျမတ္စြာဘုရား ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္တိႆ အား ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ ”တိႆ သင္သည္မ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔ကို ‘ငါ့သွ်င္တို႔ ငါ၏ ကိုယ္သည္ စင္စစ္ ေလးလံသကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ပ။ ငါ့အားတရားတို႔၌ ယံုမွားမႈသည္လည္း ရွိ၏ ‘ဟု ဤသို႔ ေျပာသည္မွာ မွန္သေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

မွန္ပါ၏ အသွ်င္ဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

တိႆ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ႐ုပ္၌ စဲြမက္မႈ မကင္းသူ၊ လိုခ်င္မႈ မကင္းသူ၊ ခင္တြယ္မႈ မကင္းသူ၊ မြတ္သိပ္မႈ မကင္းသူ၊ ပူေလာင္မႈ မကင္းသူ၊ တဏွာ မကင္းသူအား ထို႐ုပ္၏ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သည္ မဟုတ္ပါေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မွန္ပါ၏ အသွ်င္ဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

တိႆ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ ႐ုပ္၌ စဲြမက္မႈ မကင္းသူအား ျဖစ္ရျမဲအတိုင္း ဤသို႔သာ ျဖစ္၏။

ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ စဲြမက္မႈ မကင္းသူအား။ပ။ ထိုသခၤါရတို႔၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ျဖစ္ကုန္သည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျဖစ္ပါ၏ အသွ်င္ဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

တိႆ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ သခၤါရတို႔၌ စဲြမက္မႈ မကင္းသူအား ျဖစ္ရျမဲအတိုင္း ဤသို႔သာျဖစ္၏။ ဝိညာဏ္၌ စဲြမက္မႈ မကင္းသူ၊ လိုခ်င္မႈ မကင္းသူ၊ ခင္တြယ္မႈ မကင္းသူ၊ မြတ္သိပ္မႈ မကင္းသူ၊ ပူေလာင္မႈ မကင္းသူ၊ တဏွာ မကင္းသူအား ထိုဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သည္ မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ျဖစ္ပါ၏ အသွ်င္ဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။

တိႆ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ ဝိညာဏ္၌ စဲြမက္မႈ မကင္းသူအား ျဖစ္ရျမဲအတိုင္း ဤသို႔သာျဖစ္၏။ တိႆ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္၌ စဲြမက္မႈ ကင္းသူ၊ လိုခ်င္မႈ ကင္းသူ၊ ခင္တြယ္မႈ ကင္းသူ၊ မြတ္သိပ္မႈ ကင္းသူ၊ ပူေလာင္မႈ ကင္းသူ၊ တဏွာ ကင္းသူအား ထို႐ုပ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ကုန္သေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မျဖစ္ပါ အသွ်င္ဘုရားဟု ေလွ်ာက္၏။ တိႆ ေကာင္းေပစြေကာင္းေပစြ၊ ႐ုပ္၌ စဲြမက္မႈ ကင္းသူအား ျဖစ္ရျမဲအတိုင္း ဤသို႔သာ ျဖစ္၏။ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ စဲြမက္မႈ ကင္းသူအား။ ဝိညာဏ္၌ စဲြမက္မႈ ကင္းသူ၊ လိုခ်င္မႈ ကင္းသူ၊ ခင္တြယ္မႈကင္းသူ၊ မြတ္သိပ္မႈ ကင္းသူ၊ ပူေလာင္မႈ ကင္းသူ၊ တဏွာ ကင္းသူအား ထိုဝိညာဏ္၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္းတစ္မ်ဳိး တစ္ဖံု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈ ကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာပင္ပန္းမႈတို႔သည္ ျဖစ္ ကုန္သေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ မျဖစ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။

တိႆ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ ဝိညာဏ္၌ စဲြမက္မႈ ကင္းသူအား ျဖစ္ရျမဲအတိုင္း ဤသို႔သာျဖစ္၏။ တိႆ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း။ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ပ။ ဤသို႔ ႐ႈေသာ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏။

တိႆ ဥပမာေသာ္ကား ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္တို႔ ရွိရာ တစ္ေယာက္ကား လမ္း၌ မကြၽမ္းက်င္၊ ့တစ္ေယာက္ကား လမ္း၌ ကြၽမ္းက်င္၏၊ လမ္း၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ ေယာက်္ားသည္ ထိုလမ္း၌ ကြၽမ္းက်င္ ေသာ ေယာက်္ားအား လမ္းကို ေမးရာ၏။ ထိုလမ္း၌ ကြၽမ္းက်င္သူသည္ ဤသို႔ ေျပာရာ၏-”အိုေယာက်္ား လာခဲ့ေလာ့၊ ဤကား လမ္းတည္း၊ ထိုလမ္းျဖင့္ အနည္းငယ္ သြားေလာ့၊ တစ္ခဏမွ်သြားမိလွ်င္ လမ္းႏွစ္ခြကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္၊ လမ္းႏွစ္ခြတြင္ လက္ဝဲလမ္းကို လႊတ္၍ လက္ယာလမ္းကို ယူေလာ့၊ ထိုလက္ယာလမ္းျဖင့္ တစ္ခဏမွ် သြားေလာ့၊ တစ္ခဏမွ် သြားမိလွ်င္ ထူထပ္ေသာ ေတာအုပ္ကိုေတြ႕ရလိမ့္မည္၊ ထိုေတာအုပ္ျဖင့္ တစ္ခဏမွ် သြားေလာ့၊ တစ္ခဏမွ် သြားမိလွ်င္ နိမ့္ဝွမ္းေသာ ၫြန္ျပင္ႀကီးကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္၊ ထိုၫြန္ျပင္ႀကီးျဖင့္ တစ္ခဏမွ် သြားေလာ့၊ တစ္ခဏမွ် သြားမိလွ်င္ အိုင္ႏွင့္ကမ္းပါးေစာက္ကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္၊ ထိုအိုင္ႏွင့္ ကမ္းပါးေစာက္ျဖင့္ တစ္ခဏမွ် သြားေလာ့၊ တစ္ခဏမွ်သြားမိလွ်င္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ ေျမညီကို ေတြ႕ရလိမ့္မည္”ဟု (ေျပာရာ၏)။

တိႆ အနက္အဓိပၸါယ္သိေစရန္ ဤဥပမာကို ငါ ျပဳ၏၊ ဤအရာ၌ ဤသည္လွ်င္ အနက္အဓိပၸါယ္တည္း။ တိႆ ”လမ္း၌ မကြၽမ္းက်င္ေသာ ေယာက်္ား”ဟူသည္ ပုထုဇဥ္၏ အမည္တည္း၊ ”လမ္း၌ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေယာက်္ား ဟူသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ (အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို) ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာ ဘုရား၏ အမည္တည္း၊ ”လမ္းႏွစ္ခြ” ဟူေသာ အမည္သည္ ယံုမွားမႈ’ဝိစိကိစၧာ’၏ အမည္တည္း၊ ”လက္ဝဲလမ္း”ဟူေသာ အမည္သည္ မွားေသာ ျမင္ျခင္း။ပ။ မွားေသာတည္ ၾကည္ျခင္းဟူေသာ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိေသာ လမ္းမွား၏ အမည္တည္း၊ ”လက္ယာလမ္း” ဟူေသာအမည္သည္ မွန္ကန္ေသာ ျမင္ျခင္း။ပ။ မွန္ကန္ေသာ တည္ၾကည္ျခင္းဟူေသာ အဂၤါရွစ္မ်ဳိးရွိေသာအရိယာမဂ္၏ အမည္ တည္း၊ ”ထူထပ္ေသာ ေတာအုပ္” ဟူေသာ အမည္သည္ ဖံုးလႊမ္းမႈ ‘အဝိဇၨာ’၏အမည္တည္း၊ ”နိမ့္ဝွမ္း ေသာ ၫြန္ျပင္ႀကီး”ဟူေသာ အမည္သည္ ကာမဂုဏ္တို႔၏ အမည္တည္း၊ ”အိုင္ႏွင့္ ကမ္းပါးေစာက္” ဟူေသာ အမည္သည္ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းျခင္း၏အမည္တည္း၊ ”ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ ေျမညီ” ဟူေသာ အမည္သည္ နိဗၺာန္၏ အမည္တည္း။

တိႆ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါေလာ ့၊ တိႆ ေမြ႕ေလ်ာ္ပါေလာ ့၊ ငါသည္ အဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမ၏၊ ငါသည္အႏုဂၢဟႏွစ္ပါးျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္၏၊ ငါသည္ ကံျမစ္ျခင္းျဖင့္ ကံျမစ္၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္တိႆသည္ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ေလၿပီ။

ဒုတိယသုတ္။