သန ၂၂.၈၆: အႏုရာဓသုတ္

၈၆။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဝသာလီျပည္ မဟာဝုန္ေတာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ေပါက္ေသာေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္အႏုရာဓသည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ မနီးမေဝးျဖစ္ေသာ ေတာေက်ာင္း၌ ေန၏၊ ထိုအခါ သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္အသွ်င္အႏုရာဓထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အႏုရာဓႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္ စကားကိုေျပာဆိုၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကာ အသွ်င္အႏုရာဓအား ဤစကားကို ဆိုကုန္၏-ငါ့သွ်င္အႏုရာဓ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ အျမတ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ သင္တို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညတ္သည္ရွိေသာ္ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ‘ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ ‘ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္’ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလးဌာနတို႔၌ ပညတ္ ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုကုန္၏။

ဤသို႔ ဆိုေသာ္ အသွ်င္အႏုရာဓသည္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤစကားကိုမိန္႔ဆို၏- ”ငါ့သွ်င္တို႔ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ အျမတ္ဆံုးသို႔ေရာက္ေသာ ငါတို႔ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညတ္သည္ရွိေသာ္ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ‘ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ ‘ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္ မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလးဌာနတို႔ကို ၾကဥ္၍ ပညတ္ေတာ္မူ၏”ဟု ဆို၏။ ဤသို႔ ဆိုေသာ္သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ” ဤရဟန္းကား ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးေသာသီတင္းငယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ မေထရ္ျဖစ္လွ်င္လည္း မိုက္သူ မလိမၼာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္”ဟု ေျပာဆိုကုန္၏၊ ထို႔ေနာက္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ အသွ်င္အႏုရာဓကို သီတင္းငယ္ဟူေသာဝါဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိုက္သူဟူေသာ ဝါဒျဖင့္လည္းေကာင္း ေမာင္းမဲၾကၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထကာဖဲသြားၾကကုန္၏။

ထိုအခါ သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ပရိဗိုဇ္တို႔ ဖဲသြား၍ မၾကာမီ အသွ်င္အႏုရာဓအား ဤသို႔အၾကံ ျဖစ္၏- ”သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဤထက္အလြန္ ငါ့ကို ေမးၾကပါလွ်င္ငါသည္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အား အဘယ္သို႔ ေျဖက ျမတ္စြာဘုရားစကားေတာ္ အတိုင္း ဆိုသူလည္း ျဖစ္မည္နည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္သျဖင့္ မစြပ္စဲြဘဲလည္းရွိရာအံ့နည္း၊ တရားေတာ္အား ေလ်ာ္ေသာ တရားကိုလည္း ေျဖသည္ ျဖစ္ရာအံ့နည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဝါဒအႏုဝါဒသည္ အေၾကာင္းႏွင့္ တကြျဖစ္၍ အကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္းသို႔ အနည္းငယ္မွ် မေရာက္ဘဲလည္းရွိအံ့နည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္အႏုရာဓသည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ။ပ။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္မနီးမေဝးျဖစ္ေသာ ေတာေက်ာင္း၌ ေနပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရား ထိုအခါ သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့့္မ်ားစြာေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၍ တပည့္ေတာ္အား ဤသို႔ ဆိုကုန္၏။ပ။ ငါ့သွ်င္အႏုရာဓ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ အျမတ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ သင္တို႔၏ ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညတ္သည္ရွိေသာ္ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ‘ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မျဖစ္ ‘ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္၏၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္ မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္းမဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလးဌာနတို႔၌ ပညတ္၏ဟု ဆိုပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုေသာ္တပည့္ေတာ္သည္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔အား ဤသို႔ ဆိုပါ၏-ငါ့သွ်င္တို႔ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားျမတ္ ျဖစ္ေသာ အျမတ္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာ ငါတို႔ဆရာျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညတ္သည္ရွိေသာ္ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ‘ ဟူ၍လည္းေကာင္း။ပ။ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤေလးဌာနတို႔ကို ၾကဥ္၍ ပညတ္၏ဟု ဆိုပါ၏။

အသွ်င္ဘုရား ဤသို႔ ဆိုေသာ္ သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္အား” ဤရဟန္းကား ရဟန္းျပဳ၍ မၾကာေသးေသာ သီတင္းငယ္ ျဖစ္လိမ့္မည္၊ မေထရ္ျဖစ္လွ်င္လည္း မိုက္သူမလိမၼာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္’ဟု ဤစကားကို ေျပာဆိုပါကုန္၏။ အသွ်င္ဘုရား ထို႔ေနာက္ သာသနာ့ျပင္ပအယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္ကို သီတင္းငယ္ဟူေသာ ဝါဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိုက္သူဟူေသာ ဝါဒျဖင့္လည္းေကာင္း ေမာင္းမဲၾကၿပီးလွ်င္ ေနရာမွ ထကာ ဖဲသြားၾကပါကုန္၏။

အသွ်င္ဘုရား သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔ ဖဲသြား၍ မၾကာမီ တပည့္ေတာ္အား ဤသို႔အၾကံျဖစ္ပါ၏- ”သာသနာ့ျပင္ပ အယူရွိၾကသည့္ ထိုပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ငါ့ကို ဤထက္အလြန္ ေမးၾကပါလွ်င္ ငါ အဘယ္သို႔ ေျဖက ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္အတိုင္း ဆိုသူလည္း ျဖစ္မည္နည္း၊ ျမတ္စြာဘုရားကို မဟုတ္မမွန္သျဖင့္ မစြပ္စဲြဘဲလည္း ရွိရာအံ့နည္း၊ တရားေတာ္အား ေလ်ာ္ေသာတရားကိုလည္း ေျဖဆိုသည္ မည္ရာအံ့နည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဝါဒအႏုဝါဒသည္ အေၾကာင္းႏွင့္တကြျဖစ္၍ အကဲ့ရဲ႕ခံရ ျခင္းသို႔ အနည္းငယ္မွ် မေရာက္ဘဲလည္း ရွိအံ့နည္းဟု အၾကံျဖစ္ပါ၏ ”ဟုေလွ်ာက္၏။

အႏုရာဓ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္ကို ” ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါအသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ ဘုရား။ပ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေသာ။ပ။ ဤသို႔ ျမင္ေသာ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါတစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိၿပီဟု သိ၏။

အႏုရာဓ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္ကို ”သတၱဝါ”ဟု ႐ႈသေလာ။ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ”သတၱဝါ”ဟု ႐ႈသေလာ။ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။

အႏုရာဓ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္၌ ”သတၱဝါ”ဟု ႐ႈသေလာ။ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ ႐ုပ္မွ တျခား၌ ”သတၱဝါ”ဟု ႐ႈသေလာ။ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာ၌ ။ပ။ ေဝဒနာမွတျခား၌ ။ပ။ သညာ၌ ။ သညာမွ တျခား၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ သခၤါရတို႔မွ တျခား၌ ။ ဝိညာဏ္၌ ။ ဝိညာဏ္မွ တျခား၌ ”သတၱဝါ”ဟု ႐ႈသေလာ။ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။

အႏုရာဓ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ”သတၱဝါ”ဟု ႐ႈသေလာ။ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။

အႏုရာဓ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ဤသတၱဝါသည္ ႐ုပ္ မရွိ၊ ေဝဒနာ မရွိ၊ သညာမရွိ၊ သခၤါရတို႔ မရွိ၊ ဝိညာဏ္ မရွိဟု ႐ႈသေလာ။ မ႐ႈပါ အသွ်င္ဘုရား။

အႏုရာဓ ဤမ်က္ေမွာက္ဘဝ၌ ပင္ အမွန္အားျဖင့္ အဟုတ္အားျဖင့္ သတၱဝါဟု မရအပ္ဘဲလ်က္”ငါ့သွ်င္တို႔ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ၊ လြန္ကဲေသာ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေသာ၊ အျမတ္ဆံုးသို႔ေရာက္ေသာ ငါတို႔ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညတ္သည္ရွိေသာ္ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္၏ ‘ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္လည္းျဖစ္ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ‘သတၱဝါသည္ ေသသည္မွ ေနာက္၌ ျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္,မျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္’ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဤ ေလးဌာနတို႔ကို ၾကဥ္၍ ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္၏ ”ဟုသင္ေျဖျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ၊ မသင့္ ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။

အႏုရာဓ ေကာင္းေပစြ ေကာင္းေပစြ၊ အႏုရာဓ ငါသည္ ေရွးကျဖစ္ေစ၊ ယခုျဖစ္ေစ ဒုကၡကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာ (နိဗၺာန္) ကိုလည္းေကာင္း ပညတ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။