သန ၂၂.၈၇: ဝကၠလိသုတ္

၈၇။ အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္ ရွဥ့္နက္တို႔ကို အစာေကြၽးရာ ျဖစ္ေသာေဝဠဳဝန္ေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဝကၠလိသည္ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ရကားဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္၍ အိုးထိန္းသည္အိမ္၌ ေန၏၊ ထိုအခါအသွ်င္ ဝကၠလိသည္ အလုပ္အေကြၽးတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”အသွ်င္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔သည္ျမတ္စြာ ဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၍ ‘အရွင္ဘုရား ဝကၠလိရဟန္းသည္ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ရကားဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနပါ၏၊ ထိုအသွ်င္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္ပါ၏ ‘ဟု ငါ၏ စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္ၾကကုန္ေလာ့၊ အသွ်င္ဘုရား ေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝကၠလိရဟန္းထံသို႔ သနားသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႂကြေတာ္မူေစ လိုပါသတဲ့’ဟု ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္ၾကကုန္ေလာ့”ဟု မိန္႔ဆို၏။ ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီဟုထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ဝကၠလိအား ဝန္ခံကုန္ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၾကကာ ဤသို႔ ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏ – ”အသွ်င္ဘုရားဝကၠလိရဟန္းသည္ အနာေရာဂါ ႏွိပ္ စက္ရကား ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာျဖစ္ေနပါ၏၊ ထိုအသွ်င္သည္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္လိုက္ပါ၏၊ အသွ်င္ဘုရားေတာင္းပန္ပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝကၠလိ ရဟန္းထံသို႔ အစဥ္သနားသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႂကြေတာ္မူေစလိုပါသတဲ့ဟု ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္လိုက္ ပါ၏ ”ဟု ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆိတ္ဆိတ္ ေနျခင္းျဖင့္ လက္ခံေတာ္မူ၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၤန္းကို ျပင္ဝတ္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္ လ်က္အသွ်င္ဝကၠလိထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူ၏။ အသွ်င္ဝကၠလိသည္ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြလာသည္ကို အေဝးမွပင္ျမင္၍ ေညာင္ေစာင္းမွ ေအာက္သို႔ ဆင္းမည့္အေယာင္ ျပဳေလ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္အသွ်င္ဝကၠလိကို ”ဝကၠလိ မသင့္၊ သင္သည္ ေညာင္ေစာင္းေပၚမွ မဆင္းလင့္၊ ခင္းထားၿပီးေသာ ဤေနရာတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ ထိုေနရာတို႔၌ ငါ ထိုင္အံ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ခင္းထားၿပီးေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ၿပီးေသာ္ အသွ်င္ဝကၠလိအား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ – ”ဝကၠလိ ခန္႔က်န္းပါ၏့ေလာ၊ မွ်တပါ၏ေလာ၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏ေလာ၊ မတိုးပြါးဘဲ ရွိပါကုန္၏ေလာ၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ ထင္ပါ၏ေလာ၊ တိုးပြါးမႈသည္ မထင္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္ မခန္႔က်န္းပါ၊ မမွ်တပါ၊ တပည့္ေတာ္အား ျပင္းထန္ေသာ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔သည္ တိုးပြါးပါကုန္၏၊ မဆုတ္ယုတ္ပါကုန္၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔၏ တိုးပြါးမႈသည္ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ မထင္ပါဟု ေလွ်ာက္၏။

ဝကၠလိ သင့္အား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ပူပန္မႈ ႏွလံုးမသာမႈသည္ မရွိပါသေလာ။ အသွ်င္ဘုရား စင္စစ္အားျဖင့္ တပည့္ေတာ္အား ပူပန္မႈ ႏွလံုးမသာမႈသည္ မနည္းလွပါ။ ဝကၠလိ သင့္ကို သီလအားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ မစြပ္စဲြႏိုင္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာ။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္ကို သီလအားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္မစြပ္စဲြဘဲ ရွိပါ၏။ ဝကၠလိ သီလအားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ မစြပ္စဲြဘဲ ရွိခဲ့မူ သင္၏ ပူပန္မႈ ႏွလံုးမသာမႈကားအဘယ္ နည္း။ အသွ်င္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ၾကာျမင့္စြာကပင္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ခ်ဥ္းကပ္လိုခဲ့ပါ၏၊ သို႔ရာတြင္ တပည့္ေတာ္၏ ကိုယ္၌ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရန္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ခြန္အားမွ်ပင္ မရွိခဲ့ပါ။

ဝကၠလိ မသင့္ေလ်ာ္၊ ဤအပုပ္ေကာင္ကို သင္ ဖူးျမင္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိမည္နည္း၊ ဝကၠလိတရားကို ျမင္ေသာ သူသည္ ငါဘုရားကို ျမင္သည္ မည္၏၊ ငါဘုရားကို ျမင္ေသာ သူသည္ တရားကိုျမင္သည္ မည္၏။ ဝကၠလိ မွန္၏၊ တရားကို ျမင္လွ်င္ ငါ့ကို ျမင္၏၊ ငါ့ကို ျမင္လွ်င္ တရားကို ျမင္၏။

ဝကၠလိ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲေလာ၊ ခ်မ္းသာေလာ။ ဆင္းရဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ မျမဲေသာဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္ကို ” ဤ႐ုပ္သည္ ငါ့ဥစၥာတည္း၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ ျဖစ္၏၊ ဤ႐ုပ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ေလ်ာ္ပါအသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ ဘုရား။ပ။ ” ဤဝိညာဏ္သည္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ တည္း”ဟု ႐ႈျခင္းငွါသင့္ေလ်ာ္ပါမည္ေလာ။ မသင့္ ေလ်ာ္ပါ အသွ်င္ဘုရား။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ပ။ ထိုသို႔ ျမင္ေသာ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာ ျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အသွ်င္ဝကၠလိကို ဤအဆံုးအမျဖင့္ ဆံုးမ၍ ေနရာမွ ထကာဂိဇၩကုဋ္ေတာင္သို႔ ဖဲသြားေတာ္မူ၏၊ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဝကၠလိသည္ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြသြား၍ မၾကာမီအလုပ္အေကြၽးတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ငါ့သွ်င္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ငါ့ကို ေညာင္ေစာင္းေပၚတင္ၿပီးလွ်င္ဣသိဂိလိေတာင္နံပါး ကာဠသိလာေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ေလာ့၊ ‘ငါကဲ့သို႔ေသာ သူသည္အဘယ့္ေၾကာင့္ ရြာတြင္းမွာ ေသမႈကို ျပဳသင့္သည္’ဟု ထင္ရာအံ့နည္း”ဟု (ဆို၏)။ ”ငါ့သွ်င္ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ဝကၠလိအား ဝန္ခံကုန္၍ အသွ်င္ဝကၠလိကိုေညာင္ေစာင္းေပၚတင္ၿပီးလွ်င္ ဣသိဂိလိေတာင္ နံပါး ကာဠသိလာေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကုန္၏။ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုညဥ့္ႏွင့္ က်န္ေသးေသာ ေန႔အခ်ိန္ပတ္လံုး ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ ညဥ့္ (သန္းေခါင္ယံ) ၌ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အဆင္းရွိၾကေသာနတ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ဂိဇၩကုဋ္တစ္ေတာင္လံုးကို ထြန္းလင္း ေစ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္။ပ။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ကုန္လ်က္ နတ္တစ္ဦးကျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရား ဝကၠလိရဟန္းသည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါအားထုတ္ေနပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ ေလ၏။ ေနာက္တစ္ဦးက ျမတ္စြာဘုရားအား ”အသွ်င္ဘုရားထိုအသွ်င္သည္ ဧကန္ ေကာင္းစြာ လြတ္ ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုနတ္တို႔သည္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ၾကၿပီး လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၾက၍ အ႐ိုအေသျပဳကာ့ထိုေနရာ၌ ပင္ ကြယ္ေပ်ာက္ကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုညဥ့္လြန္ေသာ အခါ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ”ရဟန္းတို႔လာၾကကုန္ေလာ့၊ သင္တို႔သည္ ဝကၠလိရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ဝကၠလိရဟန္းကို ဤသို႔ ဆိုၾကကုန္ေလာ့၊ ငါ့သွ်င္ဝကၠလိ သင္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားႏွင့္ နတ္ႏွစ္ဦးတို႔၏ စကားကို နားေထာင္ေလာ့၊ ငါ့သွ်င္ ဤညဥ့္ (သန္းေခါင္ယံ) ၌ ႏွစ္သက္ဖြယ္အဆင္းရွိၾကေသာ နတ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ဂိဇၩကုဋ္တစ္ေတာင္လံုးကို ထြန္းလင္းေစ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ကုန္လ်က္ နတ္တစ္ဦးက ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ေလွ်ာက္၏ – ‘အသွ်င္ဘုရား ဝကၠလိရဟန္းသည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ အားထုတ္ေနပါ၏ ‘ဟု ေလွ်ာက္၏။

ေနာက္ အျခား နတ္တစ္ဦးက ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏- ‘အသွ်င္ဘုရား ထိုရဟန္းသည္ဧကန္ ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္ ‘ဟု ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း သင့္ကို ဤသို႔ ဆို၏- ”ဝကၠလိ မေၾကာက္လင့္၊ ဝကၠလိ မေၾကာက္လင့္၊ သင့္အား မယုတ္မာေသာ ေသမႈ ျဖစ္လတၱံ႕၊ မယုတ္မာ ေသာ ေသျခင္းကို ျပဳမႈ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟုမိန္႔ေတာ္မူလိုက္ပါသည္ဟု ဆိုၾကကုန္ေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ”အသွ်င္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ”ဟုထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္ၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ဝကၠလိ ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္ဝကၠလိကို ”ငါ့သွ်င္ဝကၠလိ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားႏွင့္ နတ္ႏွစ္ဦးတို႔၏ စကား ကိုနားေထာင္ေလာ့”ဟု ဤစကားကို ဆိုကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဝကၠလိသည္ အလုပ္အေကြၽးတို႔ကို ”ငါသွ်င္တို႔ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ငါ့ကို ေညာင္ေစာင္းေပၚမွ ခ်ၾကကုန္ေလာ့၊ ‘ငါကဲ့သို႔ေသာ သူသည္ ျမင့္ေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၍ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏အဆံုး အမကို နာထိုက္သည္ဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ မွတ္ထင္ရာအံ့နည္း’ဟု” မိန္႔ဆို၏။ ”ငါ့သွ်င္ေကာင္းပါၿပီ”ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ဝကၠလိအား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ဝကၠလိကိုေညာင္ေစာင္းေပၚမွ ခ်ၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္ ဤညဥ့္ (သန္းေခါင္ယံ) ၌ နတ္ႏွစ္ဦးတို႔သည္။ပ။ တစ္ခုေသာေနရာ၌ ရပ္ကုန္လ်က္ နတ္တစ္ဦးက ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏-”အသွ်င္ဘုရားဝကၠလိရဟန္းသည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းငွါ အားထုတ္ ေနပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ေနာက္ အျခားနတ္တစ္ဦးက ျမတ္စြာဘုရားအား ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏- ”ျမတ္စြာ ဘုရား ထိုအသွ်င္သည္ ဧကန္ေကာင္းစြာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ပါလိမ့္မည္”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းသင့္ကို ”ဝကၠလိ မေၾကာက္လင့္၊ ဝကၠလိ မေၾကာက္လင့္၊ သင့္အား မယုတ္မာ ေသာ ေသမႈ ျဖစ္လတၱံ႕၊ မယုတ္မာေသာ ေသျခင္းကို ျပဳမႈ ျဖစ္လတၱံ႕”ဟု မိန္႔ေတာ္မူလိုက္၏ဟု ေျပာဆို ကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔သို႔ျဖစ္လွ်င္ ”အသွ်င္ဘုရား ဝကၠလိရဟန္းသည္ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ရကား ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္လ်က္ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနပါ၏၊ ထိုအသွ်င္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္ပါ၏”ဟုငါ၏ စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္ၾကကုန္ေလာ့၊ ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္ကုန္ေလာ့ -ႎ”အသွ်င္ဘုရား ႐ုပ္သည္ မျမဲ၊ ထိုသေဘာကို တပည့္ေတာ္ မယံုမွားပါ၊ မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိပါ၊ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္၌ ငါ့အား လိုခ်င္ မႈတပ္မက္မႈ တြယ္တာမႈ မရွိ၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိေတာ့ပါ။ အသွ်င္ဘုရား ေဝဒနာသည္ မျမဲ၊ ထိုသေဘာကို တပည့္ေတာ္ မယံုမွားပါ၊ မျမဲေသာ ေဝဒနာသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိပါ၊ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ေဝဒနာ၌ ငါ့အား လိုခ်င္မႈ တပ္မက္မႈ တြယ္တာမႈမရွိ၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိေတာ့ပါ။ အသွ်င္ဘုရား သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္ မျမဲ၊ ထိုသေဘာကိုတပည့္ ေတာ္ မယံုမွားပါ၊ မျမဲေသာ တရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိပါ၊ မျမဲေသာဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ တရား၌ ငါ့အား လိုခ်င္မႈ တပ္မက္မႈ တြယ္တာမႈ မရွိ၊ ့ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိေတာ့ပါ။ အသွ်င္ဘုရား ဝိညာဏ္သည္ မျမဲ၊ ထိုသေဘာကို တပည့္ေတာ္မယံုမွားပါ၊ မျမဲေသာ ဝိညာဏ္သည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိပါ၊ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ဝိညာဏ္၌ ငါ့အား လိုခ်င္မႈ တပ္မက္မႈ တြယ္တာမႈ မရွိ၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိေတာ့ပါဟုလည္း ေလွ်ာက္ ကုန္ေလာ့”ဟု ဆို၏။ ”ငါ့သွ်င္ ေကာင္းပါၿပီ”ဟုထိုရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ဝကၠလိအား ဝန္ခံကုန္ၿပီးလွ်င္ ျပန္သြားၾကကုန္၏။ ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔ျပန္သြား၍ မၾကာမီ အသွ်င္ဝကၠလိသည္ ဓားျဖင့္ လည္ကို ျဖတ္ေလ၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကုန္၍ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ကုန္၏ -”အသွ်င္ဘုရား ဝကၠလိသည္ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ရကား ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနပါ၏၊ ထိုအသွ်င္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဦးခိုက္ပါ၏၊ ဤသို႔လည္း ေလွ်ာက္လိုက္ပါ၏- ‘အသွ်င္ဘုရား ႐ုပ္သည္ မျမဲ၊ ထိုသေဘာကိုတပည့္ေတာ္ မယံုမွားပါ၊ မျမဲေသာ ႐ုပ္သည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိပါ၊ မျမဲေသာဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ ႐ုပ္၌ ငါ့အား လိုခ်င္မႈ တပ္မက္မႈ တြယ္တာမႈ မရွိ၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိ ေတာ့ပါ။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ မျမဲ၊ ထိုသေဘာကို တပည့္ေတာ္ မယံုမွားပါ၊ မျမဲေသာ တရားသည္ ဆင္းရဲ၏၊ ဤအရာ၌ ယံုမွား မရွိပါ၊ မျမဲေသာ ဆင္းရဲေသာ ေဖာက္ ္ျပန္ျခင္းသေဘာရွိေသာ တရား၌ ငါ့အား လိုခ်င္မႈ တပ္မက္မႈ တြယ္တာမႈမရွိ၊ ဤအရာ၌ ယံုမွားမရွိ ေတာ့ပါ’ဟု ေလွ်ာက္လိုက္ပါသည္ ”ဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-”ရဟန္းတို႔ လာ, သြားၾကကုန္အံ့၊ ဣသိဂိလိေတာင္နံပါး ကာဠသိလာေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္အံ့၊ ယင္းေက်ာင္း၌ ဝကၠလိမည္ေသာအမ်ဳိးသားသည္ ဓားျဖင့္ လည္ကို ျဖတ္ေလၿပီ”ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ ”ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား”ဟုထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏၊ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာကုန္ေသာရဟန္းတို႔ႏွင့္ အတူ ဣသိဂိလိေတာင္နံပါး ကာဠသိလာေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ္မူေလ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေညာင္ ေစာင္းေပၚ၌ အသွ်င္ဝကၠလိ လည္ပင္း လည္၍ လဲေနသည္ကို အေဝးမွပင္ျမင္ေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ၌ အခိုးအေၾကာင္း အမိုက္ေမွာင္အေၾကာင္းသည္ အေရွ႕အရပ္သို႔လည္း သြား၏၊ အေနာက္အရပ္သို႔လည္း သြား၏၊ ေျမာက္အရပ္သို႔လည္း သြား၏၊ ေတာင္အရပ္သို႔လည္း သြား၏၊ အထက္အရပ္သို႔လည္း သြား၏၊ ေအာက္အရပ္သို႔လည္း သြား၏၊ အေထာင့္အရပ္သို႔လည္း သြား၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏ -”ရဟန္းတို႔ သင္တို႔သည္ ဤသို႔ အခိုးအေၾကာင္းအမိုက္ေမွာင္ အေၾကာင္း အေရွ႕အရပ္သို႔။ပ။ အေထာင့္အရပ္သို႔ သြားေနသည္ကို ျမင္ၾကကုန္၏ေလာ”ဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။ ျမင္ပါ၏ အသွ်င္ဘုရား။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာသည္ ယုတ္မာေသာ မာရ္နတ္ ျဖစ္၏။

”ဝကၠလိ အမ်ိဳးသား၏ ဝိညာဏ္သည္ အဘယ္မွာ တည္သနည္း”ဟု ဝကၠလိအမ်ိဳးသား၏ ဝိညာဏ္ကိုလိုက္ရွာေန၏၊ ရဟန္းတို႔ ဝကၠလိအမ်ိဳးသားကား ဝိညာဏ္တည္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေလၿပီဟု (မိန္႔ေတာ္ မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။