သန ၂၂.၈၉: ေခမကသုတ္

၈၉။ အခါတစ္ပါး၌ မေထရ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းမ်ားစြာတို႔သည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူကုန္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ေခမကသည္ ဗဒရိကာ႐ံုေက်ာင္း၌ အနာေရာဂါ ႏွိပ္စက္ရကား ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္သည္ ျဖစ္၍ ျပင္းထန္စြာ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေန၏၊ ထိုအခါ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ညခ်မ္းအခါ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းရာမွ ထၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ဒါသကကို မိန္႔ဆိုၾကကုန္၏ -”ငါ့သွ်င္ဒါသက သင္ သြားေခ်၊ ေခမကရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ‘ငါ့သွ်င္ သင့္ကို မေထရ္မ်ားက ‘ခံ့က်န္း၏ေလာ၊ မွ်တ၏ေလာ၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ ဆုတ္ယုတ္ၾကပါ၏ေလာ၊ မတိုးပြါးဘဲ ရွိၾကပါ၏ေလာ၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔၏ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ ထင္ပါ၏ေလာ၊ တိုးပြါးမႈသည္ မထင္ဘဲ ရွိပါ၏ေလာ’ဟု ဤသို႔ေမးၾကပါသည္ ‘ဟု ေျပာဆိုေခ်ေလာ့”ဟု မိန္႔ဆိုၾကကုန္၏။ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္ဒါသကသည္မေထရ္ရဟန္းတို႔အား ဝန္ခံ၍ အသွ်င္ေခမကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ငါ့သွ်င္ေခမက သင့္ကို မေထရ္တို႔က ‘ခန္႔က်န္း၏ေလာ၊ မွ်တ၏ေလာ၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔ ဆုတ္ယုတ္ၾကပါ၏ေလာ၊ မတိုးပြါးဘဲ ရွိၾကပါ၏ေလာ၊ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔၏ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ ထင္ပါ၏ေလာ၊ တိုးပြါးမႈသည္ မထင္ဘဲရွိပါ၏ေလာ’ဟု ေမးၾကပါသည္ ”ဟု ေျပာေလ၏။ ငါ့သွ်င္ ငါ မခံ့က်န္းပါ၊ မမွ်တပါ။ပ။ ဆင္းရဲေဝဒနာတို႔၏ တိုးပြါးမႈသည္ ထင္ပါသည္၊ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ မထင္ပါဟု ေလွ်ာက္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဒါသကသည္ မေထရ္ရဟန္းမ်ားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ေခမကရဟန္းသည္ ‘ငါ့သွ်င္ ငါသည္ မခန္႔က်န္းပါ။ပ။ တိုးပြါးမႈ ထင္ပါ၏၊ ဆုတ္ယုတ္မႈ မထင္ပါ ‘ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုပါသည္”ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါ့သွ်င္ဒါသက လာပါဦးေလာ့၊ ေခမကရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဤသို႔ေျပာပါေလာ့။ ငါ့သွ်င္ေခမက သင့္ကို မေထရ္တို႔က ဤသို႔ေျပာၾကပါ၏-”ငါ့သွ်င္ ႐ုပ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ၊ ေဝဒနာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ သညာဥပါဒါနကၡႏၶာ၊ သခၤါရဥပါဒါနကၡႏၶာ ဝိညာဏ္ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိး တို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ေခမကသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ တစ္စံု တစ္ခုကို ငါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း႐ႈသေလာဟု ေျပာပါေလာ့”ဟု မိန္႔ဆိုၾက ကုန္၏။ ”ငါ့သွ်င္တို႔ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္ဒါသကသည့္မေထရ္ရဟန္းတို႔အား ဝန္ခံၿပီးလွ်င္ အသွ်င္ ေခမကထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ။ပ။ ငါ့သွ်င္ေခမက သင့္ကိုမေထရ္တို႔က ”႐ုပ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဥပါဒါ နကၡႏၶာဟူေသာ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကိုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ေခမကသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ တစ္စံုတစ္ခုကိုငါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း ႐ႈသေလာ”ဟု ဤသို႔ ေမးၾကပါသည္ဟု ဆို၏။

ငါ့သွ်င္ ”႐ုပ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာ ဥပါဒါ နကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ ငါသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ တစ္စံု တစ္ခုကို ငါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈပါ”ဟု ဆို၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဒါသကသည္ မေထရ္ရဟန္းမ်ားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ဤစကားကို ေျပာေလ၏-”ငါ့သွ်င္တို႔ ေခမကရဟန္းသည္ ‘ ဤ႐ုပ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ ငါသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ တစ္စံုတစ္ခုကိုငါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈပါ ‘ဟု ဤသို႔ ေျပာဆိုပါသည္”ဟု ေျပာ၏။

ငါ့သွ်င္ ဒါသက လာပါဦးေလာ့၊ ေခမကရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ငါ့သွ်င္ေခမက သင့္ကိုမေထရ္တို႔က ‘႐ုပ္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကိုျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူ အပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ေခမကသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ တစ္စံုတစ္ခုကိုငါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈခဲ့မူ အသွ်င္ေခမကသည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာရဟႏၲာေလာ’ဟု ဤသို႔ ေမး ၾကပါသည္”ဟု ဤသို႔ ေျပာပါေလာ့ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္ဒါသကသည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔အား ဝန္ခံ၍ အသွ်င္ေခမကထံသို႔။ပ။ ငါ့သွ်င္ေခမက သင့္ကို မေထရ္တို႔က ”႐ုပ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ အသွ်င္ေခမကသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ တစ္စံုတစ္ခုကို ငါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈခဲ့မူ အသွ်င္ေခမကသည္ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာေလာ”ဟု ေမးၾကပါသည္ဟု ေျပာဆို၏။ ငါ့သွ်င္႐ုပ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ ငါသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ တစ္စံုတစ္ခုကို ငါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈပါ၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ ရဟႏၲာလည္း မဟုတ္ပါ၊ ငါ့သွ်င္ ထိုသို႔မဟုတ္ေသာ္လည္း ငါ့အား ဥပါဒါနကၡႏၶာ ငါးမ်ဳိးတို႔၌ ”ငါ ျဖစ္၏”ဟု (ေခၚေဝၚမႈကို) ရအပ္ပါ၏၊ ” ဤအရာသည္ ငါ ျဖစ္၏ ”ဟူ၍ ကား မ႐ႈပါဟု ဆို၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဒါသကသည္ မေထရ္ရဟန္းတို႔အား။ပ။ ဤစကားကို ေျပာေလ၏- ”ငါ့သွ်င္တို႔ေခမကရဟန္းသည္ ဤသို႔ ေျပာပါသည္- ‘႐ုပ္ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ပ။ ဝိညာဏ္ဥပါဒါနကၡႏၶာဟူေသာ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူအပ္ကုန္၏၊ ငါသည္ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ တစ္စံုတစ္ခုကို ငါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ငါ၏ ဥစၥာဟူ၍လည္းေကာင္း မ႐ႈပါ၊ အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာရဟႏၲာလည္း မဟုတ္ပါ၊ ထိုသို႔မဟုတ္ေသာ္လည္း ငါ့အား ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ ”ငါ ျဖစ္၏”ဟူ၍ (ေခၚေဝၚမႈကို) ရအပ္၏၊ ” ဤအရာသည္ ငါ ျဖစ္၏”ဟူ၍ ကား မ႐ႈပါ ‘ဟု ေျပာလိုက္ပါသည္”ဟု ဆို၏။

ငါ့သွ်င္ဒါသက သင္ လာပါဦးေလာ့၊ ေခမကရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ”ငါ့သွ်င္ေခမက သင့္ကိုမေထရ္တို႔က ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာ စကားကို ဆို၏၊ အဘယ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသနည္း၊ ႐ုပ္ကို ‘ငါျဖစ္၏ ‘ဟု ဆိုပါသေလာ၊ ႐ုပ္မွ တစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသေလာ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ဟု ဆိုပါသေလာ၊ ဝိညာဏ္မွ တစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသေလာ။ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ ဟူေသာ စကားကို ဆို၏၊ အဘယ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုသနည္းဟု ဤသို႔ ေမးၾကပါသည္ဟုေျပာေခ်ေလာ့”ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

”ငါ့သွ်င္တို႔ ေကာင္းပါၿပီ”ဟု အသွ်င္ဒါသကသည္ မေထရ္တို႔အား ဝန္ခံ၍ အသွ်င္ေခမကထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ငါ့သွ်င္ေခမက သင့္ကို မေထရ္တို႔က ဤသို႔ ေမးၾကပါသည္-‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာစကား ကို ဆို၏၊ အဘယ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသနည္း၊ ႐ုပ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသေလာ၊ ႐ုပ္မွတစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသေလာ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ‘ငါျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါ သေလာ၊ ဝိညာဏ္မွ တစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသေလာ။ ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာစကားကို ဆို၏၊ အဘယ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုသနည္းဟု ဤသို႔ ေျပာေလ၏။ ငါ့သွ်င္ဒါသက ဤအေခါက္ေခါက္ ေျပးေနရ ျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိမည္နည္း၊ မသင့္ေတာ္လွပါ။ ငါ့သွ်င္ေတာင္ေဝွးကို ယူေခ်၊ ငါကိုယ္တိုင္ မေထရ္ ရဟန္းထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္အံ့ဟု (ဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ေခမကသည္ ေတာင္ေဝွးကို ေထာက္၍ မေထရ္ရဟန္းတို႔ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ထိုမေထရ္ရဟန္းတို႔ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ႏႈတ္ဆက္ေျပာဆို၏၊ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ အမွတ္ရဖြယ္စကားကို ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၏၊ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနေသာ အသွ်င္ေခမကအား မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ဤစကားကို ေျပာၾကကုန္၏- ”ငါ့သွ်င္ေခမက ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာစကားကို ဆို၏၊ အဘယ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသနည္း၊ ႐ုပ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုသေလာ၊ ႐ုပ္မွတစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုသေလာ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟုဆိုသေလာ၊ ဝိညာဏ္မွ တစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုသေလာ။ ငါ့သွ်င္ေခမက ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာစကားကို ဆို၏၊ အဘယ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု ဆိုပါသနည္းဟု ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ငါ့သွ်င္တို႔ ငါသည္႐ုပ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု မဆို၊ ႐ုပ္မွ တစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု မဆို။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု မဆို၊ ဝိညာဏ္မွ တစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု မဆို။ ငါ့သွ်င္တို႔သို႔ေသာ္ ငါ့အား ဥပါဒါ နကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု (ေခၚေဝၚမႈကို) ရအပ္၏၊ ဤအရာသည္ ‘ငါျဖစ္၏’ ဟူ၍ ကား မ႐ႈပါ။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဥပမာေသာ္ကား ၾကာညဳိနံ႕ သို႔မဟုတ္ ပဒုမၼာၾကာနံ႕ သို႔မဟုတ္ ပု႑ရိက္ၾကာနံ႕ ရွိရာ၏၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ”ပြင့္ခ်ပ္၏ အနံ႕” ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”အဆင္း၏ အနံ႕” ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ”ဝတ္ဆံ၏ အနံ႕”ဟူ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ ထိုသူသည္ ေကာင္းစြာဆိုသည္ မည္ရာသေလာ။ ငါ့သွ်င္ မမည္ႏိုင္ပါ။ ငါ့သွ်င္တို႔ အဘယ္သို႔ ေျဖေသာ္ ေကာင္းစြာ ေျဖသည္မည္ရာ သနည္း။ ငါ့သွ်င္တို႔ ”အပြင့္၏ အနံ႕” ဟူ၍ ေျဖေသာ္ ေကာင္းစြာ ေျဖသည္ မည္ရာ၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤအတူပင္ ႐ုပ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ဟု မဆို၊ ႐ုပ္မွ တစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ဟု မဆို။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု မဆို၊ ဝိညာဏ္မွ တစ္ပါး ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု မဆို။ ငါ့သွ်င္တို႔ သို႔ေသာ္လည္း ငါ့အား ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ ‘ငါ ျဖစ္၏’ဟု (ေခၚေဝၚမႈကို) ရအပ္ပါ၏၊ ဤအရာသည္ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ဟူ၍ ကား မ႐ႈပါ။

ငါ့သွ်င္တို႔ အရိယာတပည့္အား ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ထားၿပီး ျဖစ္ၾကေစကာမူထိုအရိယာတပည့္အား ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ အသိမ္ေမြ႕ဆံုး ျဖစ္ေသာ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ ဟူေသာ အထင္၊ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ ဟူေသာ အလို၊ ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာ အႏုသယတို႔ကို မပယ္ရေသး၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ ” ဤကား ႐ုပ္၊ ဤကား ႐ုပ္ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဤကား ႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဤကားေဝဒနာ။ ဤကား သညာ။ ဤကား သခၤါရ။ ဤကား ဝိညာဏ္၊ ဤကား ဝိညာဏ္ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဤကား ဝိညာဏ္ခ်ဳပ္ျခင္း”ဟု အျဖစ္အပ်က္ကို ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ အျဖစ္အပ်က္ကို ႐ႈလ်က္ ေနေသာ သူအား ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ မပယ္ရေသးေသာ အသိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ေသာ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ဟူေသာ အထင္၊ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ ဟူေသာ အလို၊ ‘ငါ ျဖစ္၏ ‘ဟူေသာအႏုသယသည္လည္း ကြာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဥပမာေသာ္ကား ညစ္၍ ေၾကးကပ္ေနေသာ အဝတ္ကို ပိုင္ရွင္တို႔သည္ ခဝါသည္အားေပးအပ္ကုန္၏၊ ခဝါသည္သည္ ထိုအဝတ္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျပာႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႏြားေခ်းႏွင့္ ျဖစ္ေစပြတ္တိုက္၍ ေရၾကည္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္၏။ ထိုအဝတ္သည္ စင္ၾကယ္ျဖဴေဖြးေစကာမူ အသိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ေသာဆပ္ျပာနံ႕ ျပာနံ႕ ႏြားေခ်းနံ႕တို႔ကား မကုန္ေသး၊ ခဝါသည္သည္ ထိုအဝတ္ကို ပိုင္ရွင္တို႔အား ျပန္ေပးအပ္၏၊ ပိုင္ရွင္တို႔သည္ ထိုအဝတ္ကို အနံ႕ထံုထားေသာ ပျခဳပ္၌ ထည့္ၾကကုန္၏၊ ထိုအဝတ္၌ မကုန္ေသးေသာ အသိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ေသာ ဆပ္ျပာနံ႕ ျပာနံ႕ ႏြားေခ်းနံ႕တို႔သည္လည္း ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

ငါ့သွ်င္တို႔ ဤဥပမာအတူ အရိယာတပည့္အား ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ငါးမ်ဳိးတို႔ကို ပယ္ထားၿပီး ျဖစ္ၾကေစကာမူ ထိုသူအား ဥပါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ အသိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ေသာ ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာ အထင္၊ ‘ငါျဖစ္၏’ဟူေသာ အလို၊ ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာ အႏုသယကို မပယ္အပ္ေသး၊ ထိုသူသည္ ေနာင္အခါ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ ” ဤကား ႐ုပ္၊ ဤကား ႐ုပ္ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဤကား ႐ုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဤကား ေဝဒနာ။ ဤကား သညာ။ ဤကား သခၤါရ။ ဤကား ဝိညာဏ္၊ ဤကား ဝိညာဏ္ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ဤကားဝိညာဏ္ ခ်ဳပ္ျခင္း”ဟု အျဖစ္အပ်က္ကို ႐ႈလ်က္ ေန၏၊ ဤဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ အျဖစ္အပ်က္ကို႐ႈလ်က္ ေနသူအား ထိုဥပါဒါနကၡႏၶာငါးမ်ဳိးတို႔၌ မပယ္ရေသးေသာ အသိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ေသာ ‘ငါျဖစ္၏’ ဟူေသာ အထင္၊ ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာ အလို၊ ‘ငါ ျဖစ္၏’ ဟူေသာ အႏုသယသည္လည္းကြာျခင္းသို႔ ေရာက္၏ဟု ေျပာဆို၏။

ဤသို႔ ဆိုေသာ္ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ေခမကအား ဤသို႔ ဆိုကုန္၏- ”ငါတို႔သည္အသွ်င္ေခမကကို ညႇဥ္းဆဲလို၍ ေမးၾကသည္ မဟုတ္ပါ၊ စင္စစ္မွာ အသွ်င္ေခမကသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို အက်ယ္ေျပာရန္ ေဟာရန္ ပညတ္ရန္ ထားရန္ ဖြင့္ရန္ ခြဲျခမ္းရန္ ေပၚလြင္ေအာင္ျပဳရန္ စြမ္းႏိုင္ပါ၏၊ အသွ်င္ေခမကသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမေတာ္ကို အက်ယ္ေျပာအပ္ပါၿပီ၊ ေဟာ အပ္ပါၿပီ၊ ပညတ္အပ္ပါၿပီ၊ ထားအပ္ပါၿပီ၊ ဖြင့္အပ္ပါၿပီ၊ ေပၚလြင္ေအာင္ ျပဳအပ္ပါၿပီ”ဟုမိန္႔ဆိုၾကကုန္၏၊ အသွ်င္ေခမကသည္ ဤစကားကို ဆိုေလ၏၊ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ဝမ္းေျမာက္ကုန္လ်က္ အသွ်င္ေခမက၏ စကားကို အလြန္ႏွစ္သက္စြာ လက္ခံကုန္၏။ ထိုတရားကိုေဟာေနစဥ္ပင္ ေျခာက္က်ိပ္ေသာ မေထရ္ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ အသွ်င္ေခမက၏ စိတ္တို႔သည္ မစြဲလမ္းေတာ့ဘဲအာသေဝါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၾကကုန္၏၊

သတၱမသုတ္။