သန ၂၂.၉၀: ဆႏၷသုတ္

၉ဝ။ အခါတစ္ပါး၌ မေထရ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတန အမည္ရွိေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ (သီတင္းသံုး) ေနကုန္၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဆႏၷသည္ ညခ်မ္းအခါ တစ္ပါးတည္းကိန္းေအာင္းရာမွ ထ၍ သံေကာက္ကို ယူၿပီးလွ်င္ တစ္ေက်ာင္းမွ တစ္ေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ”အသွ်င္မေထရ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္ကို ဆံုးမၾကပါေလာ့၊ အသွ်င္မေထရ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္ကို ကံျမစ္ၾကပါေလာ့၊ တပည့္ေတာ္ သိျမင္ႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အသွ်င္မေထရ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္အားတရား စကားကို ျပၾကပါကုန္ေလာ့”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ဤသို႔ ေလွ်ာက္ေသာ္ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ အသွ်င္ဆႏၷအား ဤသို႔ ဆိုၾကကုန္၏- ”ငါ့သွ်င္ဆႏၷ႐ုပ္သည္ မျမဲ၊ ေဝဒနာသည္ မျမဲ၊ သညာသည္ မျမဲ၊ သခ ၤါရတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ ဝိညာဏ္သည္ မျမဲ။ ႐ုပ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္။ သခၤါရတရားအားလံုးတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ သေဘာတရားအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ကုန္”ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

ထိုအခါ အသွ်င္ဆႏၷအား ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္၏- ”ငါ့အားလည္း ႐ုပ္သည္ မျမဲ၊ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ မျမဲ။ ႐ုပ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္။ သခၤါရတရားအားလံုးတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ သေဘာတရားအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ကုန္ဟု ဤသို႔ အသိဉာဏ္ ျဖစ္၏၊ ထိုသို႔ျဖစ္လ်က္ ငါ၏ စိတ္သည္ သခၤါရတရားအားလံုး ၿငိမ္းရာ ဥပဓိအားလံုး ကင္းလြတ္ရာ တဏွာကုန္ရာစြဲမက္မႈ ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္၌ မသက္ဝင္၊ မၾကည္လင္၊ မတည္၊ လြတ္လြတ္မဆံုးျဖတ္ႏိုင္၊ ေတာင့္တျခင္း စြဲလမ္းျခင္းသည္ ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ ျဖစ္လွ်င္ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ကား အဘယ္နည္းဟု စိတ္သည္ျပန္၍ လည္၏၊ တရားကို သိျမင္ေသာ သူအား ဤသို႔ မျဖစ္ႏိုင္၊ ငါ တရားကို သိျမင္ႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ငါ့ကို အဘယ္သူသည္ တရားေဟာႏိုင္ပါမည္နည္း”ဟု အၾကံ ျဖစ္၏။

ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဆႏၷအား ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏- ” ဤအသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေကာသမၺီျပည္ေဃာသိတာ႐ုံေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေနေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား အခ်ီးမြမ္းလည္း ခံရ၏၊ ပညာရွိသီတင္းသုံးေဖာ္တို႔ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားျခင္းကိုလည္း ခံရ၏၊ ငါ သိျမင္ႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ငါ့ကိုတရားေဟာရန္လည္း စြမ္းႏိုင္၏၊ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္ ထိုမွ်ေလာက္ အကြၽမ္းဝင္မႈလည္း ငါ့အား ရွိ၏၊ ငါသည္ အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု အၾကံ ျဖစ္ျပန္၏။ ထို႔ေနာက္ အသွ်င္ဆႏၷသည္ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကို သိမ္းဆည္းၿပီးလွ်င္ သပိတ္သကၤန္းကို ယူေဆာင္လ်က္ ေကာသမၺီျပည္ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း အသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အသွ်င္အာနႏၵာႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႏႈတ္ဆက္ေျပာဆိုၿပီးလွ်င္။ပ။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကာ ဤစကားကို ေလွ်ာက္၏-

ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ ငါသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ဣသိပတနအမည္ရွိေသာ မိဂဒါဝုန္ေတာ၌ ေန၏၊ ထိုအခါငါသည္ ညခ်မ္းအခါ တစ္ပါတည္း ကိန္းေအာင္းရာမွ ထ၍ သံေကာက္ကို ယူၿပီးလွ်င္ တစ္ေက်ာင္းမွ တစ္ေက်ာင္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ မေထရ္ရဟန္းတို႔အား ”အသွ်င္မေထရ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္ကို ဆံုးမၾကပါေလာ့၊ အသွ်င္မေထရ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္ကို ကံျမစ္ၾကပါေလာ့၊ တပည့္ေတာ္ သိျမင္ႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ အသွ်င္မေထရ္တို႔သည္ တပည့္ေတာ္အား တရားစကားကို ျပၾကပါကုန္ေလာ့”ဟု ဆို၏၊ ဤသို႔ ဆိုေသာ္ မေထရ္ရဟန္းတို႔သည္ ငါ့အား ဤသို႔ ေျပာၾကပါကုန္၏ – ”ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ႐ုပ္သည္ မျမဲ၊ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ မျမဲ၊ ႐ုပ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္။ပ။ ဝိညာဏ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္။ သခၤါရတရားအားလံုးတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ သေဘာတရားအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ကုန္ဟု ဆိုၾကကုန္၏။

ငါ့သွ်င္ ထိုငါ့အား ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္၏- ”ငါ့အားလည္း ႐ုပ္သည္ မျမဲ။ပ။ ဝိညာဏ္သည္ မျမဲ၊ ႐ုပ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္၊ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’မဟုတ္၊ သခၤါရတရားအားလံုးတို႔သည္ မျမဲကုန္၊ သေဘာတရားအားလံုးတို႔သည္ ကိုယ္ ‘အတၱ’ မဟုတ္ကုန္ဟု ဤသို႔ အသိဉာဏ္ ျဖစ္ပါ၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္လ်က္ ငါ၏ စိတ္သည္ သခၤါရတရားအားလံုး ၿငိမ္းရာဥပဓိအားလံုး ကင္းရာ တဏွာ ကုန္ရာ စြဲမက္မႈ ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ နိဗၺာန္၌ မသက္ဝင္၊ မၾကည္လင္၊ မတည္၊ လြတ္လြတ္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္၊ ေတာင့္တျခင္း စြဲလမ္းျခင္း ျဖစ္၏၊ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ငါ၏ကိုယ္ ‘အတၱ’ ကား အဘယ္နည္းဟု စိတ္သည္ ျပန္၍ လည္၏၊ တရားကို သိျမင္ေသာ သူအား ဤသို႔မျဖစ္ႏိုင္၊ ငါ သိျမင္ႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ငါ့ကို အဘယ္သူသည္ တရားေဟာႏိုင္ပါမည္နည္း”ဟု ဤသို႔ အၾကံ ျဖစ္၏။

ငါ့သွ်င္ ထိုငါ့အား ဤသို႔ အၾကံျဖစ္ျပန္ပါ၏-” ဤအသွ်င္အာနႏၵာသည္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာ႐ံုေက်ာင္း၌ (သီတင္းသံုး) ေန၏၊ ျမတ္စြာဘုရား အခ်ီးမြမ္းလည္း ခံရ၏၊ ပညာရွိသီတင္းသံုေဖာ္တို႔ ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စားျခင္းကိုလည္း ခံရ၏၊ ငါ သိျမင္ႏိုင္မည့္ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ငါ့ကို တရားေဟာရန္လည္း့စြမ္း ႏိုင္၏၊ ထိုအသွ်င္ႏွင့္ ထိုမွ်ေလာက္ အကြၽမ္းဝင္မႈလည္း ငါ့အား ရွိ၏၊ ထိုအသွ်င္အာနႏၵာထံသို႔ခ်ဥ္းကပ္ ရမူ ေကာင္းေလစြ”ဟု (အၾကံ ျဖစ္၏။) အသွ်င္အာနႏၵာသည္ တပည့္ေတာ္အားဆံုးမေတာ္မူပါ၊ အသွ်င္ အာနႏၵာသည္ တပည့္ေတာ္ကို ကံျမစ္ေတာ္မူပါ၊ တပည့္ေတာ္ သိျမင္ႏိုင္မည့္အျခင္းအရာအားျဖင့္ အသွ်င္ အာနႏၵာသည္ တပည့္ေတာ္အား တရားစကားကို ျပပါေလာ့ဟု ေလွ်ာက္၏။

အသွ်င္ဆႏၷသည္ ထိုအေၾကာင္းကို ထင္စြာ ျပဳႏိုင္ဘိ၏၊ ေျငာင့္ကို ျဖတ္ႏိုင္ဘိ၏၊ ဤမွ်ေလာက္ႏွင့္ပင္အသွ်င္ဆႏၷကို တပည့္ေတာ္တို႔ ဝမ္းေျမာက္လွပါကုန္၏၊ ငါ့သွ်င္ဆႏၷ သင္ နားေထာင္ေလာ့၊ သင္သည္တရားကို သိရန္ ထိုက္ပါ၏ဟု မိန္႔ဆို၏၊ ထိုအခါ အသွ်င္ဆႏၷအား ”တရားသိရန္ ထိုက္သူျဖစ္သတဲ့” ဟူ ေသာ စကားမွ်ျဖင့္ပင္ မ်ားစြာေသာ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ျဖစ္၏။

ငါ့သွ်င္ဆႏၷ ကစၥာနအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းကို ၾသဝါဒေပးေတာ္မူစဥ္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဤစကားကို ငါ ၾကားနာခဲ့ရ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ခံယူခဲ့ရ၏။ ကစၥာန ဤေလာကသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရွိသည္၏အျဖစ္ မရွိသည္၏အျဖစ္ဟူေသာ ႏွစ္ဖက္ကို မွီေန၏၊ ကစၥာနေလာကျဖစ္ေပၚပံုကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ ျမင္ေသာ သူအား ေလာက၌ မရွိ ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏိုင္။ ကစၥာန ေလာကခ်ဳပ္ပံုကိုဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ မွန္ကန္ေသာ ဝိပႆနာပညာျဖင့္ျမင္ ေသာ သူအား ေလာက၌ ရွိျခင္းဟူသည္ မျဖစ္ႏိုင္။ ကစၥာန ဤေလာကကို မ်ားေသာအားျဖင့္ကပ္ေရာက္ ျခင္း စြဲလမ္းျခင္း အမွားႏွလံုးသြင္းျခင္းတို႔က ေႏွာင္ဖြဲ႕ထား၏၊ ထိုကပ္ေရာက္ျခင္းစြဲလမ္းျခင္းသည္ စိတ္၏ ေဆာက္တည္ျခင္း အမွားႏွလံုးသြင္းျခင္း အႏုသယသို႔ မကပ္ေရာက္ မစြဲလမ္း၊ ငါ၏ ကိုယ္ ‘အတၱ’ဟု စြဲ၍ မတည္၊ ျဖစ္သည္ရွိေသာ္ ဆင္းရဲမႈသည္သာ ျဖစ္၏၊ ခ်ဳပ္သည္ရွိေသာ္ဆင္းရဲမႈသည္သာ ခ်ဳပ္၏၊ မယံုမွား၊ ေတြးေတာျခင္း မရွိ၊ တစ္ပါးေသာ ယုံၾကည္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ဤအရာ၌ ထိုသူအား အသိဉာဏ္သည္သာ လွ်င္ ျဖစ္၏၊ ကစၥာန ဤမွ်ျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ အယူ ျဖစ္၏။

ကစၥာန အားလံုး ရွိ၏ဟူေသာ ဤအယူသည္ အစြန္းတစ္ဖက္တည္း၊ အားလံုး မရွိဟူေသာ ဤအယူသည္အစြန္းတစ္ဖက္တည္း၊ ဤအစြန္းႏွစ္ဖက္ တို႔သို႔ မကပ္ေရာက္မူ၍ အလယ္အလတ္အားျဖင့္ျမတ္စြာဘုရားသည္ တရားကို ေဟာေတာ္မူ၏ -အဝိဇၨာ အေၾကာင္းခံေၾကာင့္ သခၤါရတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ သခၤါရအေၾကာင္းခံေၾကာင့္ ဝိညာဏ္ ျဖစ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ ဤ အလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု၏ ျဖစ္ေပၚမႈျဖစ္၏။ အဝိဇၨာ၏ အႂကြင္းမဲ့ ကင္းျပတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းေၾကာင့္ သခၤါရ တို႔ ခ်ဳပ္၏။ပ။ ဤသို႔လွ်င္ ဤအလံုးစံုေသာ ဆင္းရဲအစု၏ ခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္၏ဟု (ၾကားနာခဲ့ရ၏၊ ခံယူခဲ့ရ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ငါ့သွ်င္အာနႏၵာ အၾကင္အသွ်င္တို႔အား အသွ်င္ကဲ့သို႔ သေဘာရွိကုန္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္တတ္ကုန္ေသာအက်ဳိးလိုလားကုန္ေသာ ဆံုးမတတ္ကုန္ေသာ ကံျမစ္တတ္ကုန္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ ရွိကုန္၏၊ ထိုအသွ်င္ကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ဤအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ အသွ်င္အာနႏၵာ၏ ဤတရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ တရားကို ထိုးထြင္းသိရပါၿပီဟု (ေလွ်ာက္၏)။

အ႒မသုတ္။