သန ၂၂.၉၃: နဒီသုတ္

၉၃။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာင္မွ အစျဖစ္၍ ေအာက္သို႔ စီးဆင္းေသာအေဝးသို႔ ေရာက္ေသာ ေရစီးသန္ေသာ ျမစ္သည္ ရွိရာ၏၊ ေဖာင္းခါးျမက္၊ သမန္းျမက္၊ ျဖဴဆံျမက္၊ ၿပိတ္ျမက္ႏွင့္ သစ္ပင္တို႔သည္ ထိုျမစ္၏ ကမ္းပါးႏွစ္ဘက္တို႔၌ ေပါက္ေရာက္ၾကေစကာမူ ထိုျမစ္ေရအလ်ဥ္သို႔ (ေရစုန္အလိုက္ အဖ်ားၫြတ္လ်က္) တြဲရရြဲ က်ကာ တည္ေနကုန္ရာ၏၊ ထိုျမစ္ေရလ်ဥ္ျဖင့္ ေမ်ာလာေသာေယာက္်ားသည္ ေဖာင္းခါးျမက္တို႔ကို ဖမ္းကိုင္ေစကာမူ ထိုျမက္တို႔သည္ အျမစ္ေျမစိုင္ႏွင့္ တကြ ျပဳတ္က်ကုန္ရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏၊ သမန္းျမက္တို႔ကို ဖမ္းကိုင္ေစကာမူ၊ ျဖဴဆံျမက္တို႔ကို ဖမ္းကိုင္ေစကာမူ၊ ၿပိတ္ျမက္တို႔ကို ဖမ္းကိုင္ေစကာမူ၊ သစ္ပင္တို႔ကို ဖမ္းကိုင္ေစကာမူ၊ ထိုသစ္ပင္တို႔သည္ အျမစ္ေျမစိုင္ႏွင့္ တကြ ျပဳတ္က်ကုန္ရာ၏၊ ထိုေယာက္်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ, အရိယာတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ, အရိယာတရား၌ မလိမၼာေသာ, အရိယာတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ကို မဖူးျမင္ဖူးေသာ,သူေတာ္ေကာင္း တရား၌ မလိမၼာေသာ, သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကိုအတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ႐ုပ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ႐ုပ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထို သူ၏ ထို႐ုပ္သည္ ပ်က္စီး၏၊ ထိုသူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္း ေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ ထိုဝိညာဏ္သည္ ပ်က္စီး၏၊ ထိုသူသည္ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္အက်ဳိးမဲ့ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ရဟန္းတို႔ ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္ၾကသနည္း၊ ႐ုပ္သည္ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ ဘုရား။ ထိုသို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္။ပ။ ဤသို႔ျမင္ေသာ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိ ေတာ့ၿပီဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။