သန ၂၂.၉၇: နခသိခါသုတ္

၉၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ထိုရဟန္းသည္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္၍ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္၏- ”အသွ်င္ဘုရား ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာေနလတို႔ ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္း တည္ျမဲေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ႐ုပ္သည္ ရွိပါသေလာ။ ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာတည္တံ့ ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေနလတို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္း တည္ျမဲေသာတစ္စံုတစ္ခုေသာ ေဝဒနာသည္။ပ။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ သညာသည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ သခၤါရတို႔သည္။ အသွ်င္ဘုရား ျမဲ ေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေနလတို႔ကဲ့သို႔့ထိုအတိုင္း တည္ျမဲေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဝိညာဏ္သည္ ရွိပါသေလာ”ဟု ေလွ်ာက္၏။

ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခ့ံေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေနလတို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္း တည္ျမဲေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ႐ုပ္သည္ မရွိ။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေဝဒနာသည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ သညာသည္။ တစ္စံုတစ္ခုေသာ သခၤါရတို႔သည္။ပ။ ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေနလတို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္း တည္ျမဲေသာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဝိညာဏ္သည္ မရွိဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။

ထိုေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ လက္သည္းဖ်ား၌ ေျမမႈန္႔အနည္းငယ္ကို တင္ထား၍ ထိုရဟန္း အား ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏- ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာေနလတို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္း တည္ျမဲေသာ ႐ုပ္ဟူ၍ ဤေျမမႈန္႔မွ်ေလာက္ပင္ မရွိ။ ရဟန္း ျမဲေသာခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ႐ုပ္ဟူ၍ ဤေျမမႈန္႔မွ်ေလာက္ပင္ ရွိခဲ့ျငားအံ့၊ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲ ကုန္ျခင္းငွါ ဤအက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးမႈဟူ၍ မထင္ရွားရာ။ ရဟန္း ျမဲေသာခိုင္ခ့ံေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ႐ုပ္ဟူ၍ ဤေျမမႈန္႔မွ်ေလာက္ပင္မရွိေသာေၾကာင့္ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲ ကုန္ျခင္းငွါ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးမႈဟူ၍ ထင္ရွား၏။

ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေနလတို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္း တည္ျမဲေသာ ေဝဒနာဟူ၍ ဤေျမမႈန္႔မွ်ေလာက္ပင္ မရွိ။ ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေဝဒနာဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ ရွိခဲ့ျငားအံ့၊ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ ဤအက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးမႈဟူ၍ မထင္ရွားရာ။ ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခ့ံေသာ တည္တံ့ေသာေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေဝဒနာဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ မရွိေသာေၾကာင့္ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲ ကုန္ျခင္းငွါ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးမႈဟူ၍ ထင္ရွား၏။ ရဟန္း သညာဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ မရွိ။ပ။ ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခ့ံေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေနလတို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္းတည္ျမဲ ေသာ သခၤါရတို႔ဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ မရွိ။ ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာ မရွိေသာ သခၤါရတို႔ဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ ရွိကုန္ျငားအံ့၊ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ ဤ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးမႈဟူ၍ မထင္ရွားရာ။ ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာ မရွိေသာ သခၤါရတို႔ဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ မရွိေသာေၾကာင့္ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲကုန္ျခင္းငွါ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးမႈဟူ၍ ထင္ရွား၏။

ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ေနလတို႔ကဲ့သို႔ ထိုအတိုင္း တည္ျမဲေသာ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ မရွိ။ ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ ရွိခဲ့ျငားအံ့၊ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲ ကုန္ျခင္းငွါ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးမႈဟူ၍ မထင္ရွားရာ။ ရဟန္း ျမဲေသာ ခိုင္ခံ့ေသာ တည္တံ့ေသာ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာ မရွိေသာ ဝိညာဏ္ဟူ၍ ဤမွ်ေလာက္ပင္ မရွိေသာေၾကာင့္ အႂကြင္းမဲ့ ဆင္းရဲ ကုန္ျခင္းငွါအက်င့္ျမတ္ကို က်င့္သံုးမႈဟူ၍ ထင္ရွား၏။

ရဟန္း ထိုအရာကို အဘယ္သို႔ မွတ္ထင္သနည္း၊ ႐ုပ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါအသွ်င္ဘုရား။ ေဝဒနာသည္။ သညာသည္။ သခၤါရတို႔သည္။ ဝိညာဏ္သည္ ျမဲသေလာ၊ မျမဲသေလာ။ မျမဲပါ အသွ်င္ဘုရား။ပ။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔ ျမင္ေသာ။ပ။ ဤမဂ္ကိစၥအလို႔ငွါ တစ္ပါးေသာျပဳဖြယ္ မရွိေတာ့ၿပီဟု သိ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။