သန ၂၂.၉၉: ဂဒၵဳလဗဒၶသုတ္

၉၉။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ဤသံသရာသည္ကား အစမရွိ၊ အဝိဇၨာဟူေသာ အပိတ္အပင္တဏွာဟူေသာ သံေယာဇဥ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေျပးလႊားက်င္လည္ေနၾကရေသာ သတၱဝါတို႔၏ ေရွးအစြန္းကားမထင္။ ရဟန္းတို႔ မဟာသမုဒၵရာ ေျခာက္ခန္းရေသာ အလြန္ေျခာက္ခန္းရေသာ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေတာ့ေသာအခါမ်ဳိးကား ရွိေသး၏၊ အဝိဇၨာဟူေသာ အပိတ္အပင္ တဏွာဟူေသာ သံေယာဇဥ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေျပးလႊား က်င္လည္ေနၾကရေသာ သတၱဝါတို႔၏ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးျပဳမႈကို ငါဘုရားသည္မေဟာႏိုင္သည္သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းသည္ မီးေလာင္ပ်က္စီး၍ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေတာ့ေသာ အခါမ်ဳိးကား ရွိေသး၏၊ အဝိဇၨာဟူေသာ အပိတ္အပင္ တဏွာဟူေသာသံေယာဇဥ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေျပးလႊားက်င္လည္ေနၾကရေသာ သတၱဝါတို႔၏ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးျပဳမႈကိုငါဘုရားသည္ မေဟာႏိုင္သည္သာတည္း။ ရဟန္းတို႔ ဤေျမႀကီးသည္ မီးေလာင္ပ်က္စီး၍ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေတာ့ေသာ အခါမ်ဳိးကား ရွိေသး၏၊ အဝိဇၨာဟူေသာ အပိတ္အပင္ တဏွာဟူေသာသံေယာဇဥ္ရွိသည္ ျဖစ္၍ ေျပးလႊားက်င္လည္ေနၾကရေသာ သတၱဝါတို႔၏ ဆင္းရဲ၏ အဆံုး ျပဳမႈကိုငါဘုရားသည္ မေဟာႏိုင္သည္သာတည္း။

ရဟန္းတို႔ ဥပမာေသာ္ကား ေတာက္ျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕၍ ျမဲေသာ ငုတ္၌ ျဖစ္ေစ၊ တိုင္၌ ျဖစ္ေစ ကပ္ခ်ည္ထားေသာ ေခြးသည္ ထိုငုတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တိုင္ကိုျဖစ္ေစ ရစ္ပတ္၍ ေျပးရာ၏၊ လွည့္လည္ရာ၏။

ရဟန္းတို႔ ဤအတူပင္ အၾကားအျမင္ မရွိေသာ အရိယာတို႔ကို မဖူးျမင္ရဖူးေသးေသာ။ပ။ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ မယဥ္ေက်းေသာ ပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ပ။ ေဝဒနာကိုအတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ သညာကို အတၱ ဟူ၍ ႐ႈ၏။ သခၤါရတို႔ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏။ ဝိညာဏ္ကို အတၱဟူ၍ ႐ႈ၏၊ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္း ေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း ႐ႈ၏။ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကိုသာ ရစ္ပတ္၍ ေျပးရ၏၊ လွည့္လည္ရ၏ေဝဒနာကိုသာ။ပ။ သညာကိုသာ။ သခၤါရတို႔ကိုသာ။ ဝိညာဏ္ကိုသာ ရစ္ပတ္၍ ေျပးရ၏၊ လွည့္လည္ရ၏။ ထိုပုထုဇဥ္သည္ ႐ုပ္ကိုသာ ရစ္ပတ္၍ ေျပးလ်က္ လွည့္ လည္လ်က္၊ ေဝဒနာကို။ပ။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ရစ္ပတ္၍ ေျပးလ်က္ လွည့္လည္လ်က္ ႐ုပ္မွ မလြတ္ႏိုင္၊ ေဝဒနာမွမလြတ္ႏိုင္၊ သညာမွ မလြတ္ႏိုင္၊ သခၤါရတို႔မွ မလြတ္ႏိုင္၊ ဝိညာဏ္မွ မလြတ္ ႏိုင္၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈေသမႈ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔မွ မလြတ္ႏိုင္၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ မလြတ္ႏိုင္ဟု ငါ ဆို၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကားအျမင္ရွိေသာ အရိယာတို႔ကို ဖူးျမင္ဖူးေသာ။ပ။ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ယဥ္ေက်းေသာ အရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္ကို အတၱဟူ၍ မ႐ႈ။ပ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို အတၱၱဟူ၍ မ႐ႈ။ ဝိညာဏ္ရွိေသာ အတၱဟုလည္းေကာင္း၊ အတၱ၌ ဝိညာဏ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဝိညာဏ္၌ အတၱဟုလည္းေကာင္း မ႐ႈ။ ထိုအရိယာတပည့္သည္ ႐ုပ္ကို လွည့္ပတ္၍ မေျပးရ၊ မလွည့္လည္ရ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို လွည့္ပတ္၍ မေျပးရ၊ မလွည့္လည္ရ။ ထိုအရိယာျဖစ္ေသာ တပည့္သည္ ႐ုပ္ကို လွည့္ပတ္ မေျပးမူ၍ မလွည့္လည္မူ၍ ။ ေဝဒနာကို။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို လွည့္ပတ္ မေျပးမူ၍ ႐ုပ္မွ လြတ္၏၊ ေဝဒနာမွ လြတ္၏၊ သညာမွ လြတ္၏၊ သခၤါရတို႔မွ လြတ္၏၊ ဝိညာဏ္မွ လြတ္၏၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ အိုမႈ ေသမႈ စိုးရိမ္မႈ ငိုေႂကြးမႈကိုယ္ဆင္းရဲမႈစိတ္ဆင္းရဲမႈ ျပင္းစြာ ပင္ပန္းမႈတို႔မွ လြတ္၏၊ ဆင္းရဲအေပါင္းမွ လြတ္၏ဟူ၍ ငါ ဆို၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။