သန ၂၃. ၂: သတၱသုတ္

၁၆၁။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနၿပီးေသာ အသွ်င္ရာဓသည္ ျမတ္စြာဘုရားအားအသွ်င္ဘုရား ”ကပ္ၿငိမႈ ကပ္ၿငိမႈ”ဟု ဆိုအပ္၏၊ အသွ်င္ဘုရား အဘယ္မွ်ေလာက္ျဖင့္ ”ကပ္ၿငိမႈ”ဟု ဆိုအပ္ပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္၏။ ရာဓ ႐ုပ္၌ လိုခ်င္မႈ ‘ဆႏၵ’၊ စြဲမက္မႈ ‘ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ’တဏွာ’ကို ထို႐ုပ္၌ ကပ္ၿငိတတ္ အလြန္ကပ္ၿငိေသာေၾကာင့္ ”ကပ္ၿငိမႈ”ဟု ဆိုအပ္၏။ ေဝဒနာ၌ ။ သညာ၌ ။ သခၤါရတို႔၌ ။ ဝိညာဏ္၌ လိုခ်င္မႈ ‘ဆႏၵ’၊ စြဲမက္မႈ’ရာဂ’၊ ႏွစ္သက္မႈ ‘နႏၵီ’၊ တပ္မက္မႈ’တဏွာ’ကိုထို ဝိညာဏ္၌ ကပ္ၿငိတတ္ အလြန္ကပ္ၿငိေသာေၾကာင့္ ”ကပ္ၿငိမႈ”ဟု ဆိုအပ္၏။

ရာဓ ဥပမာေသာ္ကား သူငယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သူငယ္မတို႔သည္လည္းေကာင္း ေျမမႈန္႔အိမ္ငယ္တို႔ျဖင့္ ကစားကုန္၏၊ ထိုေျမမႈန္႔အိမ္ငယ္တို႔၌ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္း လိုခ်င္မႈ ကင္းျခင္းခင္တြယ္မႈ ကင္းျခင္း မြတ္သိပ္မႈ ကင္းျခင္း ပူေလာင္မႈ ကင္းျခင္း တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္းမျဖစ္ၾကေသးသမွ် ထိုေျမ မႈန္႔အိမ္ငယ္တို႔ကို တြယ္တာကုန္၏၊ ကစားကုန္၏၊ လိုလားကုန္၏၊ ျမတ္ႏိုးကုန္၏။ ရာဓ သူငယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ သူငယ္မတို႔သည္လည္းေကာင္းထိုေျမမႈန္႔အိမ္ငယ္တို႔၌ စြဲမက္မႈ ကင္းျခင္း လိုခ်င္မႈ ကင္း ျခင္း ခင္တြယ္မႈ ကင္းျခင္း မြတ္သိပ္မႈကင္းျခင္း ပူေလာင္မႈ ကင္းျခင္း တပ္မက္မႈ ကင္းျခင္း ျဖစ္လာၾက ေသာ အခါ ထိုေျမမႈန္႔အိမ္ငယ္တို႔ကိုလက္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျခတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ၾကဲျဖန္႔ကုန္၏။ လႊင့္ပစ္ကုန္၏၊ ဖ်က္ဆီးကုန္၏၊ ကစားမႈ ၿပီးဆံုးသည္ကို ျပဳကုန္၏။

ရာဓ ဤအတူ သင္တို႔လည္း ႐ုပ္ကို ၾကဲျဖန္႔ကုန္ေလာ့၊ လႊင့္ပစ္ကုန္ေလာ့၊ ဖ်က္ဆီးကုန္ေလာ့၊ ကစားမႈ ၿပီးဆံုးသည္ကို ျပဳကုန္ေလာ့၊ တဏွာကုန္ေအာင္ က်င့္ကုန္ေလာ့။ ေဝဒနာကို ၾကဲျဖန္႔ကုန္ေလာ့၊ လႊင့္ပစ္ကုန္ေလာ့၊ ဖ်က္ဆီးကုန္ေလာ့၊ ကစားမႈ ၿပီးဆံုးသည္ကို ျပဳကုန္ေလာ့၊ တဏွာကုန္ေအာင္ က်င့္ကုန္ေလာ့။ သညာကို။ သခၤါရတို႔ကို။ ဝိညာဏ္ကို ၾကဲျဖန္႔ကုန္ေလာ့၊ လႊင့္ပစ္ကုန္ေလာ့၊ ဖ်က္ဆီးကုန္ေလာ့၊ ကစားမႈ ၿပီးဆံုးသည္ကို ျပဳကုန္ေလာ့၊ တဏွာကုန္ေအာင္ က်င့္ကုန္ေလာ့။ ရာဓ မွန္၏၊ တဏွာကုန္ျခင္းသည္ နိဗၺာန္ မည္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဒုတိယသုတ္။