သန ၂၅.၃: ဝိညာဏသုတ္

၃ဝ၄။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ စကၡဳဝိညာဏ္သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္တတ္၏။ ေသာတဝိညာဏ္သည္။ ဃာနဝိညာဏ္သည္။ ဇိဝွါဝိညာဏ္သည္။ ကာယဝိညာဏ္သည္။ မေနာဝိညာဏ္သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။

ရဟန္းတို႔။ပ။ အထက္မဂ္ သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

တတိယသုတ္။