သန ၂၅.၄: သမၹႆသုတ္

၃ဝ၅။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ မ်က္စိအေတြ႕သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံုျဖစ္တတ္၏။ နားအေတြ႕သည္။ ႏွာေခါင္းအေတြ႕သည္။ လွ်ာအေတြ႕သည္။ကိုယ္အေတြ႕သည္။ စိတ္အေတြ႕သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဤသို႔ ယံုၾကည္ သက္ဝင္သူကို သဒၶါသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ။ပ။ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာေသာတာပန္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စတုတၳသုတ္။