သန ၂၅. ၅: သမၹႆဇာသုတ္

၃ဝ၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ မ်က္စိအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ နားအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္။ပ။ ႏွာေခါင္းအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္။ပ။ လွ်ာအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္။ပ။ကိုယ္အေတြ႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္။ပ။ စိတ္အေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာသည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိး တစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဤသို႔ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူကို သဒၶါသို႔အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ။ပ။ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ပဥၥမသုတ္။