သန ၂၅. ၆: ႐ူပသညာသုတ္

၃ဝ၇။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ အဆင္း၌ ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ အသံ၌ ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’သည္။ အနံ႕၌ ျဖစ္ေသာမွတ္သားမႈ ‘သညာ’သည္။ အရသာ၌ ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ’သညာ’သည္။ အေတြ႕၌ ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ’သညာ’သည္။ သေဘာတရား၌ ျဖစ္ေသာ မွတ္သားမႈ ‘သညာ’သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဤသို႔ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူကို သဒၶါသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ။ပ။ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ဆ႒သုတ္။