သန ၂၅. ၇: ႐ူပသေဥၥတနာသုတ္

၃ဝ၈။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ အဆင္း၌ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ အသံ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’သည္။ အနံ႕၌ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’သည္။ အရသာ၌ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’သည္။ အေတြ႕၌ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’သည္။ သေဘာတရား၌ ေစ့ေဆာ္မႈ ‘ေစတနာ’သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဤသို႔ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူကို သဒၶါသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ။ပ။ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္လားရာရွိေသာ ေသာတာပန္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

သတၱမသုတ္။