သန ၂၅. ၉: ပထဝီဓာတုသုတ္

၃၁ဝ။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ ေျမဓာတ္သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ ေရဓာတ္သည္။ မီးဓာတ္သည္။ ေလဓာတ္သည္။ ေကာင္းကင္ဓာတ္သည္။ ဝိညာဏ္ဓာတ္သည္ မျမဲ၊ ေဖာက္ျပန္တတ္၏၊ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္တတ္၏။ ရဟန္းတို႔ ဤတရားတို႔ကို ဤသို႔ ယံုၾကည္သက္ဝင္ သူကို သဒၶါသို႔ အစဥ္ေလွ်ာက္၍ ။ပ။ အထက္မဂ္သံုးပါးလွ်င္ လားရာရွိေသာေသာတာပန္ဟု ဆိုအပ္၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

နဝမသုတ္။