သန ၂၇. ၁: စကၡဳသုတ္

၃၂၂။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ မ်က္စိ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ၫဴးမႈမည္၏။ နား၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။ ႏွာေခါင္း၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။ လွ်ာ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။ကိုယ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။ စိတ္၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ ဤေျခာက္ဌာနတို႔၌ စိတ္ညစ္ညဴးမႈကို ပယ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္း၏ စိတ္သည္ ထြက္ေျမာက္ျခင္းသို႔ ၫြတ္၏၊ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ အထံုရၿပီးေသာ စိတ္သည္ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍ ထင္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပဌမသုတ္။