သန ၂၇. ၅: သမၹႆဇာသုတ္

၃၂၆။ သာဝတၳိနိဒါန္း။ ရဟန္းတို႔ မ်က္စိအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ’ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈ မည္၏။ နားအတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ၌ ။ ႏွာေခါင္းအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ၌ ။ လွ်ာအေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ၌ ။ကိုယ္အေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေဝဒနာ၌ ။ စိတ္အေတြ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဝဒနာ၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ‘ဆႏၵရာဂ’သည္ စိတ္၏ ညစ္ညဴးမႈမည္၏။

ရဟန္းတို႔ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္။ပ။ ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ေသာ တရားတို႔၌ ျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ျဖစ္၍ ထင္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

ပၪၥမသုတ္။